wtorek, 11 sierpnia 2015

Nowe deklaracje VAT-7_15 i VAT-27 - są w programie

Od lipca 2015 roku obowiązują nowe regulacje odnośnie podatku od wartości dodanej, które skupiają się głównie na mechanizmie odwrotnego obciążenia. Poszerzono katalog towarów na które będzie trzeba stosować odwrotne obciążenie VAT m.in. o telefony komórkowe (smartfony), komputery przenośne (tablety, notebooki, laptopy itp.) oraz konsole do gier wideo.

Więcej informacji w poście:

W programie od wersji 1078 są już dostępne nowe deklaracje:
A w wersji desktop lub / i poprzez mfisk - wersje elektroniczne:


Zobacz:

Składanie informacji podsumowujących - VAT-27

Informacja podsumowująca / korekta informacji podsumowującej o obrocie krajowym:

Jak czytamy w broszurze informacyjnej najistotniejsze zmiany dotyczą:

Sprzedawca składa Informację za okresy rozliczeniowe, w których powstał obowiązek podatkowy, w terminach przewidzianych dla złożenia deklaracji dla podatku od towarów i usług (zwanych dalej deklaracjami VAT).Oznacza to, że sprzedawca składa Informację, jeżeli w okresie rozliczeniowym wystąpiły dostawy lub świadczenie usług, od których to transakcji powstał obowiązek podatkowy u nabywcy (w tym z tytułu dokonanych wpłat zaliczek), w terminie przewidzianym dla złożenia deklaracji VAT przez sprzedawcę, tj. do 25 miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, w którym wystąpiły te transakcje. W przypadku gdy takie transakcje nie wystąpiły sprzedawca nie składa Informacji.

Okresem rozliczeniowym jest miesiąc lub kwartał, w zależności od tego, za jakie okresy sprzedawca jest obowiązany składać deklaracje VAT.
Oznacza to, że jeżeli np. podatnik (sprzedawca) jest obowiązany składać deklaracje podatkowe za okresy miesięczne, jest on również obowiązany do składania VAT-27 za okresy miesięczne.Sprzedawca sporządza Informację zbiorczo, podając nazwę i NIP nabywców, łączną wartość transakcji sprzedaży towarów (w części C) oraz usług (w części D) dla poszczególnych nabywców, w danym okresie rozliczeniowym.

Uwaga!
W przypadku zmiany wartości dostaw towarów lub świadczonych usług - objętych obowiązkiem informacyjnym (VAT-27), korekty tych wartości dokonuje się za okres, w którym sprzedawca dokonuje korekty podstawy opodatkowania w deklaracji VAT.

Nowy wzór VAT-7_15

Deklaracja dla podatku od towarów i usług:
VAT-7(15)* dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za lipiec 2015

Od lipca konieczne jest też składanie deklaracji VAT-7 w wersji (15).

Jak czytamy w broszurze informacyjnej najistotniejsze zmiany dotyczą:
► wiersza 11 i 11a i - są to zmiany o charakterze technicznym – w nowej wersji usunięto wiersz 11a, który został umieszczony, w odrębnym, kolejnym wierszu – 12; z wiersza 11 wyłączono import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej;
► wiersza 12 (przed zmianą), który został podzielony na 3 wiersze:
- „13. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca)”,
- „14. Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)”,
- „15. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)”;
wiersze 13 i 15 nowego wzoru (poz. 31, 34 i 35) służą do rozliczenia dostaw towarów i świadczenia usług, dla których podatnikiem jest nabywca, objętych obowiązkiem informacyjnym nałożonym na sprzedawcę (obowiązek składania informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27), przy czym wiersz 13 przeznaczony jest do wypełnienia przez sprzedawcę tylko w zakresie podstawy opodatkowania, a wiersz 15 – przez nabywcę zarówno w zakresie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego.

Ponadto, uwzględniając dotychczasowe doświadczenia w stosowaniu wcześniej obowiązujących wzorów deklaracji, w części D.3. dodano wiersz „Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy”. W wierszu tym (poz. 47) dłużnik wykazuje korektę podatku naliczonego (ze znakiem minus), jeżeli nie uregulował należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Powyższa zmiana ułatwi porównanie kwot korekty podatku należnego z tytułu nieściągalnych wierzytelności dokonanej przez wierzyciela (i podanych przez wierzyciela w zawiadomieniu VAT-ZD złożonym w urzędzie skarbowym wraz z deklaracja VAT) z korektą podatku naliczonego dokonaną przez dłużnika, bez konieczności podejmowania czynności sprawdzających.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.