piątek, 13 lipca 2018

Generowanie JPK w programach Madar


Programy Madar dają możliwość obsługi Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK). Ze względu na różnice wynikające z funkcjonalności programów, przedstawiono tabelę, która wskazuje, jakie struktury JPK obsługiwane są w poszczególnych aplikacjach.


Program 

JPK_
VAT 

JPK_
FA 

JPK_
Magazyn 

JPK_
PKPIR 


JPK_KR 


Madar7 TAK 


TAK 
TAK 
TAK 

TAK 

Madar7 "w chmurze" TAK 


TAK 
TAK 
TAK 

TAK 

Deklaracje JPK 


TAK 


TAK 
TAK*
TAK*

TAK*


KPR Madar TAK 


TAK 
NIE 
TAK 

NIE 

KPR Madar "w chmurze" 


TAK 


TAK 
NIE 
NIE NIE Invoicer TAK 


TAK 
NIE 
NIE NIE 
*możliwe jest tylko wczytywanie

Tematy powiązane:

piątek, 29 czerwca 2018

Zmiany w płacach - konwersja bazy danych!

W pierwszych dniach lipca zostanie wykonana konwersja bazy danych - dotyczy to klientów usługi Madar7 w chmurze, a także aktualizacji do nowszej wersji naszych programów stacjonarnych.
Konwersja bazy danych jest ściśle związana z modułem płacowym.

Co się zmieni po konwersji?

Konwersja spowoduje zmianę numerów kilkudziesięciu pól w płacach.
121 -> 271 planowe godziny pracy
122 -> 272 godzin pracy
123 -> 273 godzin urlopu
124 -> 274 godzin CH
125 -> 275 godziny dodatkowe
130 -> 193 ul.
131 -> 191 nazwisko
132 -> 192 imię
133 -> 187 PESEL
134 -> 196 numer konta
135 -> 206 podpis
136 -> zlikwidowano stawka
137 -> 267 dział
138 -> 268 stanowisko
139 -> 199 nr karty
141 -> 281 naliczono
142 -> 282 wypłacono
144 -> 284 data wypłaty
145 -> 285 za miesiąc
146 -> 286 okres od
147 -> 287 okres do
148 -> 288 płatnik
150 -> 290 suma potrąceń
151 -> 291 płaca netto
152 -> 292 za czas choroby
153 -> 293 skł ubezpieczonego
154 -> 294 koszt zakładu
155 -> 295 razem netto
156 -> 296 razem brutto
157 -> 297 rozlicz. ZUS
158 -> 298 razem zasiłki
159 -> 299 rodzinne,macierz

Co należy zrobić po konwersji?

W większości miejsc w programie, gdzie użyte zostały opisane pola, ich numeracja zmieni się automatycznie. W kilku miejscach programu jest jednak konieczność ingerencji użytkownika i wyboru na nowo odpowiednich pól. Najbardziej newralgicznym, zmienianym pole jest dotychczasowe 156 razem brutto. Konieczność ręcznego wskazania zmienionych pól występuje w:
  • Analizach kadrowych w opcji Kadry-płace - Analizy - szablon - konfiguracja jeśli stosowano pola ze starą numeracją należy na nowo wybrać nowe numery pól
  • program odnoszący się do pól indywidualnie programowanych w opcji Kadry-płace - Lista płac - konfiguracja - definicje pól jeśli w polu program znajduje się jakiś stary numer należy go zamienić na nowy tzn. jeśli jest tam przykładowo podane pole $156 należy je ręcznie zmienić na $296.
  • definicja księgowania płac w opcji Kadry-płace - Lista płac - konfiguracja - definicje księgowania płac. Problem nie dotyczy pierwszej zakładki księgowanie - na każdej kolejnej trzeba wybrać na nowo pola z opisanego wyżej zakresu.

środa, 27 czerwca 2018

Wczytywanie dokumentów do rejestru VAT za pomocą Integratora

W integratorze dodana została opcja zapisu do rejestrów vat dokumentów zaimportowanych z plików z obcych systemów- w tym JPK_FA i JPK_VAT.


Aby zaimportować plik do integratora należy skorzystać z opcji import a następnie wybrać odpowiedni rodzaj importowanego pliku. Szczegółowy opis dostępny w poniższym kursie:
http://poznajmadar.blogspot.com/2016/08/integrator-lista.html

Dokumenty przed zapisem do rejestru vat można m.in. oznaczyć innym rejestrem, stanowiskiem oraz zadekretować na odpowiednie konta. Dostępne w opcji: narzędzia-wypełnij szablon.
 
Zapis wyświetlonych w integratorze dokumentów do rejestru VAT możliwy jest w opcji export - zapis do bazy.


Zaimportowane dokumenty zostają dopisane do listy w rejestrze, gdzie otrzymują kolejny numer w ramach kontynuacji numeracji


Tematy powiązane:

wtorek, 19 czerwca 2018

Problemy z działaniem "Madar 7 w chmurze"

Informujemy, że problemy z dostępem do usługi "Madar 7 w chmurze" spowodowane są awarią serwera DNS.
W celu umożliwienia pracy z systemem należy podać zamiast nazwy domeny - numer IP, oraz dodać wyjątek w przeglądarce.

1) Przy podawania adresu wpisać odpowiedni numer IP; reszta pozostaje bez zmian:

zamiast: https://madar7.pl:xxxx
  podać: https://37.59.13.52:xxxx


zamiast: https://s85.emadar.eu:xxxx
  podać: https://37.59.175.119:xxxx


zamiast: https://a77.emadar.eu:xxxx
  podać: https://91.185.186.83:xxxx


2) W przeglądarce pojawi się informacja, że połączenie nie jest bezpieczne.
Należy dodać wyjątek bezpieczeństwa:


czwartek, 26 kwietnia 2018

Wydruk grupy towarów na paragonie

W programie Madar możliwe jest wystawienie dokumentu sprzedażowego, który może zawierać jedną pozycję, stanowiącą grupę towarów z sumowaną kwotą. Przykładem wykorzystania takiej funkcjonalności jest paragon, gdzie zamiast licznych pozycji znajdujących się na wydruku można zastąpić je jedną zawierającą cenę za wszystkie towary przy jednoczesnym zejściu ze stanów magazynowych wybranych produktów. Na wykonanie takiej operacji pozwala opcja Magazyn -Sprzedaż- Operacje - Wpisz komplet.

Na poczatku należy dodać do dokumentu pozycje, które mają zejść ze stanu magazynowego (warto pamietać o określeniu ich ilości). Następnie posłużyć się wspomnianą opcją wpisz komplet - pojawi się na liście artykułów, natomiast cena tej pozycji będzie sumą cen wcześniej wybranych towarów (ich ceny znikną z pól). Na wydruku dokumentu sprzedażowego będzie widoczna tylko ostatnia pozycja.

piątek, 2 marca 2018

Zbieranie danych osobowych przez pracodawcę

Pracodawca w procesie rekrutacji, zatrudniania i stosunku pracy pozyskuje i przetwarza szereg danych identyfikujących pracownika. W świetle szumu wokół RODO pojawiają się wątpliwości, które dane można od pracownika pozyskiwać, a których pozyskiwać nie należy.

Ze względu na prawo do pozyskania i przetwarzania danych osobowych pracownika można wprowadzić następujący podział:
a) dane, których pracodawca może żądać od pracownika,
b) dane, które pracodawca może pozyskać i przetwarzać za zgodą pracownika,
c) dane, których nie wolno mu pozyskiwać i przetwarzać.

Dane, których pracodawca może żądać od pracownika

Pracodawca ma prawo żądać od pracownika określonego katalogu danych osobowych. Katalog danych osobowych, których pracodawca może żądać od pracownika, a pracownik nie może odmówić ich podania, jest katalogiem zamkniętym, określonym w Kodeksie Pracy w art. 221 § i są to imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Pracodawca może żądać również podania numeru PESEL czy innych danych osobowych pracownika a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy. Od 1 stycznia 2019 roku będzie mógł także żądać numeru rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Pracodawca może żądać podania innych danych osobowych niż wymienione wyżej, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów. W zakresie pozyskiwania pozostałych danych osobowych (poza wyżej wymienionymi), stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.

Dane, które pracodawca może pozyskać i przetwarzać za zgodą pracownika.

Pracodawca może zbierać i przetwarzać dane inne, niż określone w Kodeksie Pracy w art. 221 pod warunkiem, iż przepisy o ochronie danych osobowych, zbierania określonych danych nie zabraniają. Pracodawca powinien jednak posiadać zgodę pracownika na przetwarzanie określonych informacji. Dotyczy to przykładowo wizerunku (zdjęcia) wykorzystywanego na stronie internetowej czy też rozmiaru odzieży potrzebnego przy zamawianiu odzieży roboczej czy uniformów.

Dane, których nie wolno pracodawcy pozyskiwać i przetwarzać

Do danych, których pozyskiwać i przetwarzać pracodawcy nie wolno należą w szczególności tzw. dane wrażliwe, które wyszczególnione są w przepisach o ochronie danych osobowych w art. 27. Zgodnie z przepisami "zabrania się przetwarzania danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym."

poniedziałek, 12 lutego 2018

Wysyłka pliku JPK bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Programy Madar dają możliwość generowania plików JPK i ich bezpośredniej wysyłki z systemu z potwierdzeniem za pomocą kwalifikowanego certyfikatu elektronicznego.

Jeżeli przedsiębiorca nie posiada kwalifikowanego podpisu elektronicznego Ministerstwo Finansów daje możliwość potwierdzenia wysyłki pliku JPK na dwa inne sposoby:

- za pomocą Profilu Zaufanego - bezpłatny podpis elektroniczny, który możesz założyć niemal w każdym urzędzie, jak i za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Do podpisu wystarczy kod autoryzacyjny wysłany na kanał autoryzacji. Zobacz, jak założyć Profil Zaufany. Profilem zaufanym możliwe jest potwierdzenie wysyłki wczytanego pliku JPK  w bezpłatnych aplikacjach udostępnianych przez Ministerstwo Finansów tj. e-mikrofirma oraz Klient JPK 2.0,

- za pomocą danych autoryzujących - jest to bezpłatna metoda. Potrzebne będą: NIP lub PESEL, imię, nazwisko, data urodzenia oraz odpowiednia kwota przychodu osiągniętego w 2016 r. Formularz dostępny na stronach Ministerstwa pod adresem https://mikro-jpk.mf.gov.pl

O metodach wypełniania i wysyłki pliku JPK_VAT można przeczytać na oficjalnej stronie Ministerstwa Finansów - http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk/wypelnij-i-wyslij

Jednocześnie pragniemy podkreślić, iż niezależnie od wybranego sposobu wysyłki pliku JPK programy Madar dają możliwość wygenerowania poprawnego pliku JPK i zapisania go na dysku twardym komputera skąd plik ten może być potem wgrany do dowolnej aplikacji do wysyłki JPK.

Tematy powiązane

Lista plików JPK
Generowanie plików JPK w programach Madar
Bezpośrednia wysyłka plików JPK z programów Madar