poniedziałek, 20 marca 2017

Nowe wzory CIT8, Bilansu i Rachunku zysków i strat

W systemie Madar są już dostępne nowe wzory deklaracji CIT8, rachunku zysków i strat oraz bilansu. Należy wcześniej zaktualizować program do najnowszej wersji.

CIT8

Deklarację CIT8 w wersji 24 można sporządzić w module Deklaracje wybierając przy dopisywaniu na klawiszu wybierz dokument pozycję rok 00/01 a następnie CIT8_24. Po jednej z kolejnych aktualizacji systemu deklaracja CIT8_24 będzie przeniesiona z katalogu rok 00/01 do katalogu aktualne.

Bilans i rachunek zysków i strat

Aktualnie, bilans pełny i rachunek zysków i strat - porównawczy w nowym, aktualnie obowiązującym układzie można sporządzić w module Deklaracje poprzez dopisanie dokumentu i wybór w polu wybierz dokument - rachunkowość odpowiedniego dokumentu (rachunek zysków - porównawczy lub bilans pełny).

Tematy powiązane


Rachunek wyników - narzędzie pomiaru efektywności poszczególnych rodzajów działalności

czwartek, 16 marca 2017

Polecenie Księgowania vs Księga Główna

Polecenie księgowania PK to dowód wewnętrzny - tworzony jest na podstawie innych dowodów źródłowych, które dokumentują operacje o charakterze gospodarczym. Dowody polecenia księgowania, sporządza się aby wykonywać zapis księgowy na kontach, ale warto pamiętać że PK nie potwierdza on faktu przeprowadzenia operacji gospodarczej.

W programie zmieniono zasady generowania , zapisywania i interpretacji PK. Dawne PK / zasobnik zostały zamienione na:
  1. PKR - Polecenie Księgowania Ręczne
  2. KG - Księgowanie do Księgi Głównej


PKR - Polecenie Księgowania Ręczne


Ideą jest, by wprowadzając zapisy nie związane z dokumentami wprowadzonymi i widocznymi w księgach pomocniczych można było wystawiać dokumenty PKR o ciągłej numeracji - a księgując do księgi głównej powoływać się na numer wystawionego PKR.

PKR - polecenia księgowania ręczne są rozwinięciem dotychczasowej idei zasobnika - jako zapisów księgowań ręcznych, dotyczących w szczególności księgowania: listy płac, amortyzacji, przeksięgowań produkcji itp. Takie dokumenty:
- nie posiadają numeru dziennika
- nie widać ich w zestawieniach: SALDA GŁÓWNE / DZIENNIK

KG - Księgowanie do Księgi Głównej


Na konta w księdze głównej wprowadza się dokumenty za pomocą opcji księgowania do księgi głównej KG.
Powinny zostać zaksięgowane wszystkie operacje, zarówno te, które są wprowadzane za pomocą ręcznego PKR (jak amortyzacja, wynagrodzenia) jak i zbiorczo wszystkie rejestry i raporty.
Dokumentom KG:
- nadawany jest numer dziennika,
- są widoczne również w zestawieniach: SALDA GŁÓWNE / DZIENNIK.

Księgowanie PKR

W opcji KG należy wybrać z menu księgowanie - księgowanie PKR i wczytywać wystawione PKR - księgowanie należy zakończyć klawiszem zatwierdź.

Księgowanie rejestrów i raportów

Przy księgowaniu większości operacji można skorzystać z funkcji automatycznego generowania KG, tworzonego na podstawie dokumentów w rejestrze, kasie, banku, l.płac, amortyzacji itp. Wzorce dotyczące rejestrów magazynowych i księgowych można zaprojektować w opcji wzorce rejestrów.Tematy powiązane


Koniec miesiąca i roku w księgowości
Księgowość FK na co dzień


piątek, 24 lutego 2017

Opcja deklaracje w Integratorze VAT

W Integratorze VAT systemu Madar 7 jest dostępna opcja deklaracja, która pozwala wygenerować podgląd wydruku sum do deklaracji VAT. Opcja ta dostępna jest w sekcji narzędzia. Zaimportowanie JPK pozwala na podsumowanie sum dotyczących dokumentów, na których opiera się wygenerowany plik kontrolny.

Tematy powiązane:

⇒ Z JPK do Integratora VAT - Poznaj Madar
⇒ Eksport plików z JPK do Integratora VAT

Eksport plików z JPK do Integratora VAT

W systemie Madar 7 istnieje możliwość w opcji JPK wyeksportować wygenerowany plik kontrolny do Integratora VAT. Przeprowadzenie takiej operacji odbywa się na zasadzie selekcji i zaznaczeniu odpowiedniego dokumentu z listy JPK, a następnie po zastosowaniu opcji narzędzia > integrator VAT.Użycie tej funkcji spowoduje wyświetlenie dokumentów w oknie Integratora VAT, na podstawie których został wygenerowany plik JPK.


Zobacz też:


czwartek, 16 lutego 2017

Zbiorcze przypisywanie stawki w Kartach Pracy

System Madar7 daje możliwość w Kartach Pracy przypisać zbiorczo określoną stawkę. Możliwe jest przypisanie wyselekcjonowanym kartom pracy stałej stawki jak i przepisanie jej z kartoteki pracownika.
W tym celu należy w opcji Kadry-Płace - Karty Pracy dokonać selekcji kart pracy za dany okres.
    W kolejnym kroku należy wybrać opcję:
  • generuj - przepisz stałą stawkę - podać stawkę, która ma być przypisana do wszystkich wyselekcjonowanych kart pracy,
  • generuj - przepisz stawkę z pracownika - przepisana zostanie stawka podana na karcie danego pracownika

Generuj - przepisz stałą stawkę

Po selekcji która wyświetli karty pracy, które mają mieć zmienioną stawkę należy wybrać opcję generuj - przepisz stałą stawkę. Na wyświetlonym okienku podajemy wartość tej stawki i po kliknięciu w ok wszystkie te karty pracy będą miały przypisaną tą nową stawkę.

Generuj - przepisz stawkę z pracownika

Po selekcji która wyświetli karty pracy, które mają mieć zmienioną stawkę należy wybrać opcję generuj - przepisz stawkę z pracownika. Program wyświetli monit o podanie numeru kolumny.
Stawka brana jest z kartoteki danego pracownika w opcji Kadry-płace - Pracownicy - edycja zakładka Płace ze wskazanego pola, podanego w numerze kolumny.


Zobacz także...


Dodawanie kart pracy

czwartek, 26 stycznia 2017

Aktualizacja cen produktów za pomocą arkusza kalkulacyjnego

W przypadku konieczności wprowadzenia zmian cen dużej liczby produktów, program Madar umożliwia przeprowadzenie tej operacji bez potrzeby wprowadzania zmian osobno w każdej pozycji. Aktualizację cen produktów można przeprowadzić wykorzystując arkusz kalkulacyjny.

Jak to zrobić?

Należy wyeksportować aktualną listę towarów z wykorzystaniem opcji zestawienia - format TXT. Na ekranie parametrów wydruku należy zaznaczyć opcję MADARID, a także rodzaj ceny, który będzie zmieniany przez użytkownika.Zapisany plik można wczytać do arkusza kalkulacyjnego, gdzie możliwa jest poprawa cen przy wybranych pozycjach. Następnie z pozycji arkusza kalkulacyjnego należy zapisać ten plik w formacie *.csv. Tak przygotowany plik CSV należy następnie zaimportować w Madarze w Towarach w opcji transmisje - import TXT, CSV.

Powiązane tematy:
⇒ Importowanie katalogu towarów
⇒ Katalog towarów
⇒ Dopisywanie towarów

czwartek, 19 stycznia 2017

Świadectwo pracy od 01.01.2017

Od 1 stycznia 2017 roku zostały zmienione przepisy dotyczące treści świadectw pracy. Zmiany wprowadzone we wzorze  omawianego dokumentu, mają na celu uzupełnienie treści o informacje o pracownikach, jakie wcześniej nie były zamieszczane. Reguluje to Art. 97 Kodeksu pracy, w którym zostały wprowadzone zmiany związane z świadectwami pracy.

We wzorze świadectwa pracy wprowadzono następujące zmiany:

1. Pracodawca zobowiązany jest podać wszystkie imiona pracownika
2. Okres zatrudnienia został zastąpiony liczbą mnogą, czyli okresami zatrudnienia, które powinny zawierać informację na temat wymiaru czasu pracy obowiązującego pracownika w określonym okresie zatrudnienia.
3. Punkt 2 świadectwa pracy dotyczący zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji został rozszerzony o rodzaj wykonywanej pracy.
4. Umieszczono możliwość wprowadzenia danych dotyczących urlopu ojcowskiego w przypadku, gdy pracownik jest ojcem.
5. Umieszczono możliwość wprowadzenia danych dotyczących urlopu rodzicielskiego.
6. Umieszczono informacje o okresie, w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy.


Po zmianach przepisów dotyczących treści świadectwa pracy, w nowych wersjach programu Madar zostały zaktualizowane dane szablonu tego dokumentu, aby świadectwo pracy zostało generowane w aktualnej formie.

Wydruk świadectwa w programie MADAR

W przypadku, kiedy świadectwo pracy jest wystawiane po raz pierwszy - przy wybraniu wydruku
zostanie założony nowy szablon.

W przypadku, gdy w systemie były już wystawiane inne świadectwa - oznacza, że został utworzony już szablon (umpra9.rtf). Aby uzyskać nowy należy wykasować poprzedni, co pozwoli na wygenerowanie wydruku według nowego wzoru.
1. Ustawić się na pozycji ze świadectwem pracy.
2. Wybrać z menu wydruki - kasowanie szablonu.
3. Pojawią się pytania:
"skasować poprzedni wzorzec" odpowiedzieć Tak


"utworzyć wzorzec umpra9" odpowiedzieć Tak

 Na ekranie pojawi się nowy utworzony wzorzec.

4. Wydrukować świadectwo w opcji wydruki - wydruk umowy.

UWAGA!W programie istnieje możliwość dostosowania szablonu dokumentu poprzez zastosowanie opcji wydruki - edycja szablonu, gdzie użytkownik przed wydrukowaniem ma możliwość wprowadzenia swoich zmian.