czwartek, 23 lipca 2020

Dostępna deklaracja VAT-UE w wersji 5

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. dotyczącym informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock w systemie Madar możliwe jest wygenerowanie deklaracji VAT-UE w aktualnej wersji (5). Aby utworzyć tę deklarację należy posiadać najnowszą wersję programu posiadającego opcję Deklaracje.Deklaracja składana jest przez płatników podatku od towarów i usług oraz osoby prawne niebędące podatnikami, zarejestrowani jako podatnicy VAT-UE, dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług lub dokonujący przemieszczenia towarów w procedurze magazynu typu call-off stock na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Informację podsumowującą składa się drogą elektroniczną do 25-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpił obowiązek podatkowy z tytułu transakcji.

środa, 20 maja 2020

Koszty uzyskania przychodu przy uldze dla młodych

Od 1 sierpnia 2019 r. stosowana jest w Polsce tzw. ulga dla młodych polegająca na zwolnieniu podatnika, który nie ukończył 26 roku życia - z podatku dochodowego.
W 2020 r. limit przychodów, które mogą być zwolnione z opodatkowania w ramach ulgi dla młodych to 85 528 zł.
Przy korzystaniu ze zwolnienia koszty uzyskania przychodu nie mogą być wyższe niż przychody, które podlegają opodatkowaniu.

W przypadku osoby, która korzysta z ulgi dla młodych i otrzymuje  tzw. wynagrodzenie autorskie (z praw autorskich), suma łącznych kosztów uzyskania przychodów z tego tytułu oraz przychodów zwolnionych od podatku w ramach ulgi dla młodych nie może w 2020 roku przekroczyć kwoty 85 528 zł. Ma to zapobiec korzystaniu ze zwolnienia od podatku oraz z 50% kosztów w odniesieniu do podlegającej opodatkowaniu nadwyżki ponad kwotę zwolnioną. W przeciwnym przypadku, możliwa byłaby sytuacja, w której podatnik mógłby wykazać stratę podatkową.


A w Madarze...

W Madarze koszty uzyskania przychodu dla pracowników, którzy nie ukończyli 26 roku życia są wykazywane automatycznie na liście płac w polu 33 koszty uzyskania, a także na Zleceniu. Jeśli, z jakiegoś powodu mają nie być wykazywane to wówczas w katalogu Pracownicy należy wyedytować takiego pracownika i na zakładce płace w polu koszty uzyskania należy wybrać bez kosztów.

środa, 22 kwietnia 2020

Biała lista - Informacje o kontrahencie

W systemie Madar taką weryfikację można wykonać poprzez wybranie opcji White List, której użycie spowoduje sprawdzenie czy kontrahent jest czynnym podatnikiem oraz czy posiada w wykazie wpis odnośnie firmowego rachunku bankowego traktowanego jako rachunek rozliczeniowy.

Więcej informacji zostało zawartych w instrukcji pod linkiem:
Biała lista w analizach

wtorek, 14 stycznia 2020

Numer BDO na fakturach

BDO to skrót od Bazy Danych o Odpadach. Określone kategorie przedsiębiorców mają obowiązek zarejestrowania się w bazie i posługiwania się nadanym numerem. Numer BDO umieszcza się m.in. na fakturach sprzedaży. W programach Madar numer BDO należy podać w opcji Administracja - konfiguracja na zakładce dane adresowe w polu BDO. Opcja ta jest dostępna w programie Madar7 od wersji 7.1977 (2.1977). Podany w konfiguracji numer będzie się automatycznie drukował na fakturach sprzedaży wystawianych zarówno z Księgowości jak i z Handlu (Magazynu).

czwartek, 9 stycznia 2020

[AKTUALIZACJA] Deklaracje PIT w 2020 roku

W programach MADAR wyposażonych w moduł Deklaracje pojawiły się zmiany w zakresie nowych wersji deklaracji PIT opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, które obowiązują od stycznia 2020 roku.W najnowszych wersjach programów istnieje możliwość wygenerowania deklaracji:

  • PIT-11 (25)
  • PIT-4R (9)
Deklaracje PIT-8AR i PIT-28 za rok 2019 należy sporządzić i wysłać poprzez system oferowany przez Ministerstwo Finansów

Generując deklaracje PIT poprawność informacji należy porównać z odpowiednimi zestawieniami z systemu - więcej w poście Zestawienie do PIT-11

Komentarz
Od początku stycznia 2020 r. pojawiają się różne, często interpretacje w kontekście sporządzania deklaracji PIT11_25. Część Płatników, którzy przesłali do Urzędów Skarbowych informacje PIT11 za 2019 r. będą musieli złożyć korekty. Jednym z powodów są nieprawidłowości, które wynikły nie z winy płatników czyli pracodawców i zleceniodawców. Zawiniły niewłaściwe wskazówki, których udzielała Krajowa Informacja Skarbowa, a które były sprzeczne z wykładnią Ministerstwa Finansów. 
W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów publikuje interpretacje czy wyjaśnienia odnośnie prawidłowego sporządzania deklaracji PIT11 - na uwagę zasługuje szczególnie (opublikowane 16 stycznia 2020r.) komunikat Jak wypełnić PIT-11 z uwzględnieniem tzw. ulgi dla młodych

czwartek, 2 stycznia 2020

Nowy Rok - zasady działania w programach Madar

Przypominamy kilka ogólnych zasad wykonywania operacji związanych z kończącym się rokiem.


NOWY ROK

Pracę w nowym roku można rozpocząć na dwa sposoby:

Praca ciągła

Najprostsza – pracować dalej - zmieniając jedynie numerację dokumentów.

KIEDY STOSOWAĆ - jeżeli w firmie nie nastąpiły zmiany organizacyjne oraz dane w komputerze są wiarygodne - ta metoda pozwala na jednoczesną analizę danych z wielu lat.

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ - zmiana numeracji dokumentów następuje po pierwszym wprowadzeniu dokumentu na nowy rok z właściwym numerem.
Dla planu kont należy wpisać w następną linię / zrobić archiwizację BO.

Praca bez transakcji archiwalnych

Można pracę rozpocząć pracę na nowo, wykorzystując tylko niektóre dane z zeszłych lat. Możliwe jest przeniesienie baz: kontrahentów, towarów, stanu należności, stanu zobowiązań, danych płacowych (zalecane).
Automatycznie - można to wykonać za pomocą opcji  "operacje na bazie".

KIEDY STOSOWAĆ - gdy chcemy pozbyć się wszystkich informacji zbędnych. Zmiany po „przerwaniu danych” nie będą automatycznie uaktualniały się. Trzeba będzie wprowadzać podwójnie tę samą informację.

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ - praca „na nowo” wymaga skopiowania odpowiednich zbiorów. Należy więc założyć nową firmę i przekopiować pliki z danymi.

ARCHIWIZACJA

Wykonanie kopii bezpieczeństwa - jest podstawowym obowiązkiem pod koniec roku.
  • Należy zastosować różne metody archiwizacji (na przykład inny dysk lub CD-ROM). Konieczne jest umieszczenie archiwum danych poza siedzibą firmy. 
  • Za przeprowadzanie archiwizacji musi być odpowiedzialna konkretna osoba. 
  • Archiwizacja musi być wykonywana przed rozpoczęciem wprowadzania danych do programu za kolejny rok.

czwartek, 31 października 2019

Mechanizm Podzielonej Płatności (Split Payment)

Od 1 listopada 2019r. mechanizm podzielonej płatności (split payment) jest obowiązkowy dla niektórych podatników.

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (zwany też MPP lub split payment) stosowany jest wobec sprzedaży usług i towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT w sytuacji, gdy wartość brutto transakcji wynosi powyżej 15.000 zł lub równowartość tej kwoty, a sprzedawca i odbiorca są podatnikami VAT.

Obowiązki sprzedawcy

Podatnik VAT dokonujący sprzedaży towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15, spełniający pozostałe warunki do zastosowania MPP, ma obowiązek umieszczenia na fakturze adnotacji "mechanizm podzielonej płatności".
Zobacz...
Jak wstawić adnotację o MPP na fakturę w programie Madar?


Obowiązki nabywcy

Nabywca, który otrzyma fakturę z adnotacją "mechanizm podzielonej płatności" ma obowiązek uregulowania należności w formie MPP (z tytułu nabycia towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT).
Zobacz...
Jak wprowadzić faktury zakupowe z mechanizmem podzielonej płatności w programach Madar?
Jak wygenerować plik do banku uwzględniający MPP?