czwartek, 24 września 2020

Pracownicze Plany Kapitałowe PPK w programach Madar


Obowiązująca od 1 stycznia 2019 r. ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) zakłada stopniowe wdrażanie programów dla kolejnych grup pracodawców. Z uwagi na pandemię koronawirusa przesunięto termin tworzenia PPK w II grupie zatrudniających. Nowy termin dotyczy firm, które na dzień 30 czerwca 2019 r. zatrudniały minimum 50 pracowników. Przesunięcie terminu o 6 miesięcy dla II grupy spowodowało, iż termin wdrożenia PPK dla tych pracodawców zrównał się z terminem ustalonym dla III grupy (pozostającym bez zmian). W związku z powyższym wielkimi krokami zbliża się termin, kiedy wszyscy pracodawcy zostaną objęci obowiązkiem tworzenia dla swoich pracowników pracowniczych planów kapitałowych.

W związku z licznymi pytaniami w ostatnim czasie pragniemy poinformować wszystkich użytkowników, iż programy Madar od wielu miesięcy są gotowe na PPK. W związku z powyższym zachęcamy do zapoznania z kursem na temat ewidencjonowania w Madarze zgłoszeń do PPK, ujmowania składek na liście płac oraz sporządzania wydruków, który znajduje się w poście PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe

poniedziałek, 7 września 2020

Nowy Jednolity Plik Kontrolny z deklaracją VAT (JPK_V7M) w programach Madar


Jesienią zaczyna obowiązywać nowy JPK, który jest połączeniem dotychczasowej struktury JPK_VAT i deklaracji VAT7. Nowa struktura JPK_V7M będzie tak jak dotychczas składana co miesiąc do 25 dnia za miesiąc poprzedni (dla podmiotów rozliczających się kwartalnie - JPK_V7K). Nowa struktura pierwszy raz zaczyna obowiązywać za październik 2020 - pierwszy raz będzie więc składana do 25 listopada (za październik).
Więcej informacji na tamat nowej struktury Ministerstwo Finansów opublikowało na swoich stronach w Broszurze informacyjnej dot. struktury JPK_VAT z deklaracją (JPK​_V7M, JPK​_V7K)

Madar pracuje nad dostosowaniem swoich programów do nowych przepisów w tym zakresie - informacje o kolejnych udostępnionych postępach prac będą przekazywane sukcesywnie w tym poście.
[OSTATNIA AKTUALIZACJA: 23.10.2020 12:52]

Sporządzanie nowego JPK_V7M

Nowa struktura JPK_V7M składa się z dwóch części - pierwsza część to część deklaracyjna (dawna deklaracja VAT7), druga część to część ewidencyjna (dawny JPK_VAT). W programach Madar w module Deklaracje należy sporządzić deklarację o nazwie V7m_1 (która tymczasowo, zanim przejdzie do sekcji AKTUALNE znajduje się w grupie rok 00/01). Deklarację v7m_1 sporządza się analogicznie jak sporządzało się deklarację VAT7 z tą różnicą, iż po jej zapisaniu nie wysyła się jej z modułu Deklaracje. Następnie należy w module JPK wygenerować plik tak jak dotychczas, z tą różnicą, iż w polu struktura wybiera się V7M. Generowanie nowego pliku JPK_V7M spowoduje "doklejenie" do niego wcześniej sporządzonej deklaracji v7m_1. Nowy JPK_V7M wysyła się raz - i tylko z modułu JPK. 
Więcej informacji na temat generowania i wysyłki nowego JPK_V7M znajduje się w poście:

 

Oznaczanie dokumentów zakupu datą wpłynięcia dokumentu

Nowy JPK_V7M przewiduje oznaczanie dokumentów zakupu datą wpływu. Podanie daty wpływu jest opcjonalne - jeśli data wpływu jest tożsama z datą dokumentu wówczas daty wpływu nie podaje się.

 
PoleWarunku stosowaniaOznaczanie w programach Madar
w Rejestrze VATprzy wprowadzaniu dokumentu*
data wpływu Data wpływu dowodu zakupu (pole opcjonalne). Podaje się datę wpływu dowodu zakupu, o ile jest inna niż data zakupu. W przypadku tożsamej daty zakupu i daty wpływu - pole pozostaje puste.na zakładce dokument pole  data wpływu lub na zakładce uwagi w polu wpłynęło przy wprowadzaniu dokumentu PZ do Magazynu należy kliknąć klawisz uwagi następnie zakładka księgowość wypełnić pole data wpływu

Oznaczanie dostaw towarów i świadczenia usług GTU

Nowy JPK_V7M wymaga oznaczania dokumentów sprzedaży symbolem GTU. Faktura, która zawiera dostawy lub usługi sklasyfikowane w poniższej tabeli musi być oznaczona odpowiednim symbolem (lub symbolami) GTU. Oznaczenia GTU nie dotyczą zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej oraz zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami oraz nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej. Oznaczeń GTU nie należy stosować także do transakcji zakupu skutkujących pojawieniem się podatku należnego (np. WNT, import usług).

GTU_01Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.
GTU_02 Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy.
GTU_03 Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.
GTU_04 Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.
GTU_05 Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy.
GTU_06 Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy.
GTU_07 Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10.
GTU_08 Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy. 17
GTU_09 Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.).
GTU_10 Dostawa budynków, budowli i gruntów.
GTU_11 Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532).
GTU_12 Świadczenie usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.
GTU_13 Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

W programach Madar lista symboli GTU została zaimplementowana w trzech miejscach:
  • w towarze (w katalogu Towary) można wyedytować dowolną pozycję i na zakładce parametry znajduje się pole GTU, gdzie można oznaczyć edytowany towar odpowiednim symbolem 
  • w dokumencie sprzedaży (na fakturze) pod klawiszem uwagi na zakładce księgowość
  • w rejestrze VAT na zakładce dokument oraz rozksięgowanie automatyczne. Istnieje także możliwość ustawienia GTU w szablonach księgowych.

    Więcej informacji na temat oznaczania symbolami GTU można znaleźć w poście:

    JPK_V7M - w jaki sposób prowadzić wymaganą ewidencję w zakresie obowiązkowych oznaczeń transakcji i dokumentów


Oznaczanie niektórych rodzajów dokumentów sprzedaży

JPK_V7M wymaga oznaczania niektórych dokumentów sprzedaży. W pliku JPK_V7M specjalnie oznaczone muszą być, w następujący sposób, dokumenty: 

SymbolWarunku stosowaniaOznaczanie w programach Madar
w Rejestrze VATprzy wprowadzaniu dokumentu
RODokument zbiorczy wewnętrzny zawierający informację o sprzedaży z kas rejestrujących.raport kasowy dopisany do rejestru  sprzedaż utargi DET otrzymuje oznaczenie z automatukażdy wystawiony w systemie paragon lub paragon fiskalny jest sumowany w pliku JPK do zbiorczego utargu z kas rejestrujących i oznaczenie otrzymuje z automatu
FPFaktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy (faktura do paragonu) W przypadku braku wymienionych oznaczeń – pole pozostaje puste.faktura dopisana do rejestru  faktura do paragonu otrzymuje oznaczenie z automatua) wystawiona faktura do paragonu w module Księgowość otrzymuje oznaczenie z automatu

b) wystawiona faktura (zarówno z modułu Księgowość jak i Magazyn (Handel), do której wykonano wydruk paragonu z opcji fiskalne - druk fiskalny 
otrzymuje oznaczenie z automatu
WEWDokument wewnętrzny, przykład: przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, dokument zbiorczy dotyczący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej.na zakładce uwagi zaznaczyć pole [V] wewnętrznya) wystawiona faktura FW (reklama) w module Księgowość otrzymuje oznaczenie z automatu

b) wystawiona 
faktura wewnętrzna w module Handel (Magazyn) otrzymuje oznaczenie z automatu


Oznaczanie niektórych procedur przy transakcjach sprzedaży

JPK_V7M wymaga oznaczania niektórych procedur stosowanych przy transakcjach sprzedaży. Oznaczenia (symbole), którymi należy oznaczać daną procedurę w JPK_V7M przedstawia poniższa tabela. 

SymbolWarunku stosowaniaOznaczanie w programach Madar
w Rejestrze VATprzy wprowadzaniu dokumentu*
SW Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy. na zakładce księgowanie automatyczne w polu GTU wybrać u dołu listy symbol SWprzy wystawianiu dokumentu wybrany towar z katalogu Towarów (np. dostawa kurierska) musi być oznaczony na zakładce parametry w polu GTU symbolem SW
EE Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy. na zakładce księgowanie automatyczne w polu GTU wybrać u dołu listy symbol EEprzy wystawianiu dokumentu wybrany towar z katalogu Towarów musi być oznaczony na zakładce parametry w polu GTU symbolem EE
TP Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy. na zakładce uwagi zaznaczyć pole [V] powiązanypod klawiszem uwagi na zakładce księgowanie zaznaczyć pole [V] powiązany

Istnieje możliwość by dla danego kontrahenta każda faktura była domyślnie oznaczona symbolem TP - w tym celu należy edytować kontrahenta i w polu rodzaj wybrać FV + powiązany (TP)
TT_WNT Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy. na zakładce uwagi zaznaczyć pole [V] trójstronna
(dokument dopisany do rejestru WNT)
należy oznaczyć w rejestrze VAT po wystawieniu dokumentu
TT_D Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy. na zakładce uwagi zaznaczyć pole [V] trójstronna
(dokument dopisany do rejestru WDT)
należy oznaczyć w rejestrze VAT po wystawieniu dokumentu
MR_T Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy. na zakładce dokument w polu wariant należny wybrać art 119 (turystyka)przy wystawianiu dokumentu faktura marża z rozwijalnej listy pod polem płatność wybrać art 119 (turystyka)
MR_UZ Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy. na zakładce dokument w polu wariant należny wybrać art 120 (towary używane)przy wystawianiu dokumentu faktura marża z rozwijalnej listy pod polem płatność wybrać art 120 (towary używane)
I_42 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import). na zakładce dokument w polu wariant VAT wybrać WDT procedura celna 42przy wystawianiu dokumentu WDT z rozwijalnej listy pod polem płatność wybrać WDT procedura celna 42
I_63 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import). na zakładce dokument w polu wariant VAT wybrać WDT procedura celna 63przy wystawianiu dokumentu WDT z rozwijalnej listy pod polem płatność wybrać WDT procedura celna 63
B_SPV Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy. wkrótce!wkrótce!
B_SPV_DOSTAWA Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy. wkrótce!wkrótce!
B_MPV_PROWIZJA Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy. 20wkrótce!wkrótce!
MPP Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Oznaczenie MPP należy stosować do faktur o kwocie brutto wyższej niż 15 000,00 zł, które dokumentują dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy.na zakładce uwagi zaznaczyć pole [V] split paymentpod klawiszem uwagi na zakładce księgowanie zaznaczyć pole [V] split payment
* dotyczy wystawiania dokumentów zarówno z modułu magazynowego (Handel) jak i z Księgowości


Oznaczanie niektórych rodzajów dokumentów zakupu

JPK_V7M wymaga oznaczania niektórych dokumentów zakupu. Oznaczenia (symbole), którymi należy oznaczać dany dokument w JPK_V7M przedstawia poniższa tabela. 
SymbolWarunku stosowaniaOznaczanie w programach Madar
w Rejestrze VATprzy wprowadzaniu dokumentu
MKFaktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy.na zakładce uwagi zaznaczyć pole [V] metoda kasowapod klawiszem uwagi na zakładce księgowanie zaznaczyć pole [V] metoda kasowa
VAT_RRFaktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy.
faktura dopisana do rejestru  faktura VAT RR otrzymuje oznaczenie z automatuwystawiona faktura RR w module Księgowość otrzymuje oznaczenie z automatu
WEWDokument wewnętrzny, przykład: dokonanie rocznej korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą współczynnika odliczenia podatku naliczonego.na zakładce uwagi zaznaczyć pole [V] wewnętrznywkrótce!


Oznaczanie niektórych procedur przy transakcjach zakupu

JPK_V7M wymaga oznaczania niektórych procedur stosowanych przy transakcjach zakupu. Oznaczenia (symbole), którymi należy oznaczać daną procedurę w JPK_V7M przedstawia poniższa tabela. 
SymbolWarunku stosowaniaOznaczanie w programach Madar
w Rejestrze VATprzy wprowadzaniu dokumentu*
IMP Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy. dokument należy wprowadzić do rejestru VAT od importuwkrótce!
MPP Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Oznaczenie MPP należy stosować do faktur o kwocie brutto wyższej niż 15 000,00 zł, które dokumentują dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy.

na zakładce uwagi zaznaczyć pole [V] split paymentwkrótce!
* dotyczy wystawiania dokumentów zarówno z modułu magazynowego (Handel) jak i z Księgowości

Więcej informacji wkrótce!

Zobacz także:

czwartek, 23 lipca 2020

Dostępna deklaracja VAT-UE w wersji 5

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. dotyczącym informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock w systemie Madar możliwe jest wygenerowanie deklaracji VAT-UE w aktualnej wersji (5). Aby utworzyć tę deklarację należy posiadać najnowszą wersję programu posiadającego opcję Deklaracje.Deklaracja składana jest przez płatników podatku od towarów i usług oraz osoby prawne niebędące podatnikami, zarejestrowani jako podatnicy VAT-UE, dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług lub dokonujący przemieszczenia towarów w procedurze magazynu typu call-off stock na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Informację podsumowującą składa się drogą elektroniczną do 25-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpił obowiązek podatkowy z tytułu transakcji.

środa, 20 maja 2020

Koszty uzyskania przychodu przy uldze dla młodych

Od 1 sierpnia 2019 r. stosowana jest w Polsce tzw. ulga dla młodych polegająca na zwolnieniu podatnika, który nie ukończył 26 roku życia - z podatku dochodowego.
W 2020 r. limit przychodów, które mogą być zwolnione z opodatkowania w ramach ulgi dla młodych to 85 528 zł.
Przy korzystaniu ze zwolnienia koszty uzyskania przychodu nie mogą być wyższe niż przychody, które podlegają opodatkowaniu.

W przypadku osoby, która korzysta z ulgi dla młodych i otrzymuje  tzw. wynagrodzenie autorskie (z praw autorskich), suma łącznych kosztów uzyskania przychodów z tego tytułu oraz przychodów zwolnionych od podatku w ramach ulgi dla młodych nie może w 2020 roku przekroczyć kwoty 85 528 zł. Ma to zapobiec korzystaniu ze zwolnienia od podatku oraz z 50% kosztów w odniesieniu do podlegającej opodatkowaniu nadwyżki ponad kwotę zwolnioną. W przeciwnym przypadku, możliwa byłaby sytuacja, w której podatnik mógłby wykazać stratę podatkową.


A w Madarze...

W Madarze koszty uzyskania przychodu dla pracowników, którzy nie ukończyli 26 roku życia są wykazywane automatycznie na liście płac w polu 33 koszty uzyskania, a także na Zleceniu. Jeśli, z jakiegoś powodu mają nie być wykazywane to wówczas w katalogu Pracownicy należy wyedytować takiego pracownika i na zakładce płace w polu koszty uzyskania należy wybrać bez kosztów.

środa, 22 kwietnia 2020

Biała lista - Informacje o kontrahencie

W systemie Madar taką weryfikację można wykonać poprzez wybranie opcji White List, której użycie spowoduje sprawdzenie czy kontrahent jest czynnym podatnikiem oraz czy posiada w wykazie wpis odnośnie firmowego rachunku bankowego traktowanego jako rachunek rozliczeniowy.

Więcej informacji zostało zawartych w instrukcji pod linkiem:
Biała lista w analizach

wtorek, 14 stycznia 2020

Numer BDO na fakturach

BDO to skrót od Bazy Danych o Odpadach. Określone kategorie przedsiębiorców mają obowiązek zarejestrowania się w bazie i posługiwania się nadanym numerem. Numer BDO umieszcza się m.in. na fakturach sprzedaży. W programach Madar numer BDO należy podać w opcji Administracja - konfiguracja na zakładce dane adresowe w polu BDO. Opcja ta jest dostępna w programie Madar7 od wersji 7.1977 (2.1977). Podany w konfiguracji numer będzie się automatycznie drukował na fakturach sprzedaży wystawianych zarówno z Księgowości jak i z Handlu (Magazynu).

czwartek, 9 stycznia 2020

[AKTUALIZACJA] Deklaracje PIT w 2020 roku

W programach MADAR wyposażonych w moduł Deklaracje pojawiły się zmiany w zakresie nowych wersji deklaracji PIT opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, które obowiązują od stycznia 2020 roku.W najnowszych wersjach programów istnieje możliwość wygenerowania deklaracji:

  • PIT-11 (25)
  • PIT-4R (9)
Deklaracje PIT-8AR i PIT-28 za rok 2019 należy sporządzić i wysłać poprzez system oferowany przez Ministerstwo Finansów

Generując deklaracje PIT poprawność informacji należy porównać z odpowiednimi zestawieniami z systemu - więcej w poście Zestawienie do PIT-11

Komentarz
Od początku stycznia 2020 r. pojawiają się różne, często interpretacje w kontekście sporządzania deklaracji PIT11_25. Część Płatników, którzy przesłali do Urzędów Skarbowych informacje PIT11 za 2019 r. będą musieli złożyć korekty. Jednym z powodów są nieprawidłowości, które wynikły nie z winy płatników czyli pracodawców i zleceniodawców. Zawiniły niewłaściwe wskazówki, których udzielała Krajowa Informacja Skarbowa, a które były sprzeczne z wykładnią Ministerstwa Finansów. 
W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów publikuje interpretacje czy wyjaśnienia odnośnie prawidłowego sporządzania deklaracji PIT11 - na uwagę zasługuje szczególnie (opublikowane 16 stycznia 2020r.) komunikat Jak wypełnić PIT-11 z uwzględnieniem tzw. ulgi dla młodych