czwartek, 26 kwietnia 2018

Wydruk grupy towarów na paragonie

W programie Madar możliwe jest wystawienie dokumentu sprzedażowego, który może zawierać jedną pozycję, stanowiącą grupę towarów z sumowaną kwotą. Przykładem wykorzystania takiej funkcjonalności jest paragon, gdzie zamiast licznych pozycji znajdujących się na wydruku można zastąpić je jedną zawierającą cenę za wszystkie towary przy jednoczesnym zejściu ze stanów magazynowych wybranych produktów. Na wykonanie takiej operacji pozwala opcja Magazyn -Sprzedaż- Operacje - Wpisz komplet.

Na poczatku należy dodać do dokumentu pozycje, które mają zejść ze stanu magazynowego (warto pamietać o określeniu ich ilości). Następnie posłużyć się wspomnianą opcją wpisz komplet - pojawi się na liście artykułów, natomiast cena tej pozycji będzie sumą cen wcześniej wybranych towarów (ich ceny znikną z pól). Na wydruku dokumentu sprzedażowego będzie widoczna tylko ostatnia pozycja.

piątek, 2 marca 2018

Zbieranie danych osobowych przez pracodawcę

Pracodawca w procesie rekrutacji, zatrudniania i stosunku pracy pozyskuje i przetwarza szereg danych identyfikujących pracownika. W świetle szumu wokół RODO pojawiają się wątpliwości, które dane można od pracownika pozyskiwać, a których pozyskiwać nie należy.

Ze względu na prawo do pozyskania i przetwarzania danych osobowych pracownika można wprowadzić następujący podział:
a) dane, których pracodawca może żądać od pracownika,
b) dane, które pracodawca może pozyskać i przetwarzać za zgodą pracownika,
c) dane, których nie wolno mu pozyskiwać i przetwarzać.

Dane, których pracodawca może żądać od pracownika

Pracodawca ma prawo żądać od pracownika określonego katalogu danych osobowych. Katalog danych osobowych, których pracodawca może żądać od pracownika, a pracownik nie może odmówić ich podania, jest katalogiem zamkniętym, określonym w Kodeksie Pracy w art. 221 § i są to imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Pracodawca może żądać również podania numeru PESEL czy innych danych osobowych pracownika a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy. Od 1 stycznia 2019 roku będzie mógł także żądać numeru rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Pracodawca może żądać podania innych danych osobowych niż wymienione wyżej, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów. W zakresie pozyskiwania pozostałych danych osobowych (poza wyżej wymienionymi), stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.

Dane, które pracodawca może pozyskać i przetwarzać za zgodą pracownika.

Pracodawca może zbierać i przetwarzać dane inne, niż określone w Kodeksie Pracy w art. 221 pod warunkiem, iż przepisy o ochronie danych osobowych, zbierania określonych danych nie zabraniają. Pracodawca powinien jednak posiadać zgodę pracownika na przetwarzanie określonych informacji. Dotyczy to przykładowo wizerunku (zdjęcia) wykorzystywanego na stronie internetowej czy też rozmiaru odzieży potrzebnego przy zamawianiu odzieży roboczej czy uniformów.

Dane, których nie wolno pracodawcy pozyskiwać i przetwarzać

Do danych, których pozyskiwać i przetwarzać pracodawcy nie wolno należą w szczególności tzw. dane wrażliwe, które wyszczególnione są w przepisach o ochronie danych osobowych w art. 27. Zgodnie z przepisami "zabrania się przetwarzania danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym."

poniedziałek, 12 lutego 2018

Wysyłka pliku JPK bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Programy Madar dają możliwość generowania plików JPK i ich bezpośredniej wysyłki z systemu z potwierdzeniem za pomocą kwalifikowanego certyfikatu elektronicznego.

Jeżeli przedsiębiorca nie posiada kwalifikowanego podpisu elektronicznego Ministerstwo Finansów daje możliwość potwierdzenia wysyłki pliku JPK na dwa inne sposoby:

- za pomocą Profilu Zaufanego - bezpłatny podpis elektroniczny, który możesz założyć niemal w każdym urzędzie, jak i za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Do podpisu wystarczy kod autoryzacyjny wysłany na kanał autoryzacji. Zobacz, jak założyć Profil Zaufany. Profilem zaufanym możliwe jest potwierdzenie wysyłki wczytanego pliku JPK  w bezpłatnych aplikacjach udostępnianych przez Ministerstwo Finansów tj. e-mikrofirma oraz Klient JPK 2.0,

- za pomocą danych autoryzujących - jest to bezpłatna metoda. Potrzebne będą: NIP lub PESEL, imię, nazwisko, data urodzenia oraz odpowiednia kwota przychodu osiągniętego w 2016 r. Formularz dostępny na stronach Ministerstwa pod adresem https://mikro-jpk.mf.gov.pl

O metodach wypełniania i wysyłki pliku JPK_VAT można przeczytać na oficjalnej stronie Ministerstwa Finansów - http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk/wypelnij-i-wyslij

Jednocześnie pragniemy podkreślić, iż niezależnie od wybranego sposobu wysyłki pliku JPK programy Madar dają możliwość wygenerowania poprawnego pliku JPK i zapisania go na dysku twardym komputera skąd plik ten może być potem wgrany do dowolnej aplikacji do wysyłki JPK.

Tematy powiązane

Lista plików JPK
Generowanie plików JPK w programach Madar
Bezpośrednia wysyłka plików JPK z programów Madar

wtorek, 6 lutego 2018

PIT-11 - jak wypełnić dla nierezydentów

Wystawiając PIT-11 dla osób mających status nierezydenta należy wypełnić odpowiednio pola:10. Rodzaj obowiązku podatkowego podatnika
[v] ograniczony obowiązek podatkowy (nierezydent)

11. Identyfikator podatkowy
Jeśli brak numer PESEL oraz NIP -wpisać NIP: 9999999999

12. Zagraniczny numer identyfikacji podatnika 5)

W poz. 12 należy podać numer służący identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych uzyskany w państwie, w którym podatnik ma miejsce zamieszkania. W przypadku braku takiego numeru w poz. 12 należy podać numer dokumentu stwierdzającego tożsamość podatnika, uzyskanego w tym państwie. 

13 Rodzaj numeru identyfikacyjnego (dokumentu stwierdzającego tożsamość) 6)
Należy wpisać numer zgodnie z poniższą listą:

1 - numer identyfikacyjny TIN
2 - numer ubezpieczeniowy
3 - paszport
4 - urzędowy dokument stwierdzający tożsamość
8 - inny rodzaj identyfikacji podatkowej
9 - inny dokument potwierdzający tożsamość

14. Kraj wydania numeru identyfikacyjnego (dok. stwierdzającego tożsamość) 6)

Wpisać dwuliterowy kod kraju wydania dokumentu.
UA - UKRAINA
BY - BIAŁORUŚ

AT - AUSTRIA
BE - BELGIA
BG - BUŁGARIA
CY - CYPR
CZ - REPUBLIKA CZESKA
DK - DANIA
DE - NIEMCY
EE - ESTONIA
EL - GRECJA
ES - HISZPANIA
FI - FINLANDIA
FR - FRANCJA
GB - WIELKA BRYTANIA
HU - WĘGRY
IE - IRLANDIA
IT - WŁOCHY
LV - ŁOTWA
LT - LITWA
LU - LUKSEMBURG
MT - MALTA
NL - HOLANDIA
PT - PORTUGALIA
RO - RUMUNIA
SE - SZWECJA
SI - SŁOWENIA
SK - SŁOWACJA

Zobacz:

środa, 31 stycznia 2018

Pobieranie danych kontrahenta z CEIDG

Program Madar daje możliwość pobierania danych kontrahenta bezpośrednio z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Pobieranie danych z CEIDG działa wyłącznie w katalogu Kontrahentów (nie działa w katalogu Kontaktów) czyli przy dodawaniu kontrahenta podczas wypełniania dokumentu np. faktury.

Dodając nowego kontrahenta należy podać numer NIP i kliknąć enter wyświetlone zostanie pytanie, czy pobrać dane z CEIDG.


Po pobraniu danych możliwa jest poprawa bądź uzupełnienie pozostałych informacji.
Na ten moment pobierane są dane po numerze NIP wyłącznie przedsiębiorców znajdujących się w CEIDG.

wtorek, 23 stycznia 2018

PIT-11 w Portalu pracownika

W Portalu pracowniczym pojawiła się nowa opcja, która umożliwia pracodawcy w prosty sposób przekazać pracownikowi dokument PIT-11 za bieżący okres rozliczeniowy, bez konieczności wydruku. Opcja ta pozwala pracodawcy w szybki i prosty sposób  przekazać pracownikowi deklarację podatkową PIT-11 oszczędzając w ten sposób czas, pieniądze i środowisko w związku z brakiem konieczności ich drukowania papierowo i wysyłki pocztą tradycyjną.


Pracownik może pobrać deklarację PIT11 po zalogowaniu się  w Portalu Pracowniczym. Kliknięcie w opcję PIT-11 spowoduje wyświetlenie deklaracji w pliku pdf, który może następnie zapisać na dysku komputera lub wydrukować.


Portal pracowniczy pozwala na pobranie jedynie ostatniej wystawionej deklaracji PIT11. W przypadku, gdy dokument nie został jeszcze utworzony przez pracodawcę, pracownik zostanie poinformowany komunikatem.Tematy powiązane:


piątek, 19 stycznia 2018

Jak wykonać kopię danych do innego katalogu (archiwum za poprzednie lata)

Mimo tego, że w programie nie jest konieczne specjalne "zamykanie i otwieranie" nowego roku i można bezpiecznie kontynuować wprowadzanie danych na tych samych  danych - pojawia się konieczność posiadania kopii danych.
Pozostawienie takiej kopii zabezpiecza przed przypadkową modyfikacją w danych z poprzednich lat (dostęp do danych z danego roku niezależnie od zmian). Ponadto szczególnie jest to istotne przy zmianach: struktury planu kont, definicji na liście płac, zmian w ewidencji środków trwałych.

Samodzielne wykonanie kopii

Jest możliwe samodzielne wykonanie kopii danych do podkatalogu.

W opcji akcja - zmiana firmy należy:
  1.  Ustawić się na właściwej firmie.
  2. Wybrać i wejść do danych.
  3. Ponownie wybrać opcję akcja - zmiana firmy, a następnie z menu narzędzia - snapshot.

 Pojawi się okienko, w które należy wpisać nazwę katalogu - na przykład: Arch2017
Dane z katalogu, na którym była wykonywana funkcji skopiują się do podkatalogu o nazwie podanej w okienku.
Pozycja ta dopisze się do listy firm (widoczne po wylogowaniu i zalogowaniu do programu).UWAGA!
Wykonanie kopii danych na początku roku 2018 oznacza, że tak naprawdę dane sprawdzone i prawidłowe będą za rok  2016 (dane po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego).Przeczytaj też: