wtorek, 4 lipca 2017

Problem z podpisem e-deklaracji - 599 no internal connection

Ministerstwo Finansów dokonało zmian technologicznych odnośnie obsługi wysyłki e-Deklaracji. W związku z tym aktualnie mogą się pojawiać problemy przy podpisywaniu i wysyłce deklaracji. Problem dotyczy w szczególności komputerów z systemem operacyjnym Windows XP i Windows 8.

Błąd: 599 no internal connection

Komunikat 599 no internal connection świadczy o problemie z bibliotekami ssleay32.dll i libeay32.dll - nie ładują się. Aby problem ustąpił należy wejść do opcji Ewidencje - Deklaracje - wysyłka elektroniczna - pomocnicze - generuj Dll.


Powinien zostać wyświetlony poniższy komunikat
Jeśli zaznaczony na komunikacie numer będzie niższy a data wcześniejsza to wóczas należy wyłączyć program, włączyć ponownie i jeszcze raz skorzystać z opcji generuj dll aż do uzyskania komunikatu z właściwym numerem i datą.
UWAGA! W niektórych wypadkach konieczne może być także ponowne uruchomienie komputera!

Po uzyskaniu prawidłowego komunikatu należy ponowić próbę wysyłki deklaracji.


Tematy powiązane:

Inne błędy związane z podpisem i wysyłką JPK

piątek, 26 maja 2017

Generowanie VAT7 bez zaokrągleń (z dokładnością do grosza) - przydatna nowość dla jednostek podlegających gminom!

W celu ułatwienia pracy gminom i ich jednostkom organizacyjnym wprowadzono do systemu Madar7 możliwość generowania deklaracji VAT, która nie zaokrągla kwoty podatku do pełnych złotych. Ponieważ to gminy ostatecznie składają deklarację VAT7 (a nie poszczególne jednostki osobno) istotne jest aby posiadały one dokładne kwoty (z dokładnością do grosza), z każdej gminnej jednostki organizacyjnej.
Gminna jednostka organizacyjna może sporządzić deklarację VAT7 w programie Madar, za dany miesiąc, ze swojej działalności, a następnie zapisać go w pliku (XML, TXT) i przesłać do gminy. Kwoty w tym pliku nie będą zaokrąglane do pełnych złotówek.

Aby możliwy był taki zapis deklaracji VAT7 należy skorzystać z opcji Administracja - operacje - dane systemu i w pierwszej wolnej linii podać komendę vat7bezzaokraglen=1 a następnie zapisać.
Po ponownym zalogowaniu do programu ustawienie to zostanie zastosowane.

wtorek, 23 maja 2017

599 no internal connection - problem przy podpisie pliku JPK

Ministerstwo Finansów dokonało zmian technologicznych odnośnie obsługi jednolitych plików kontrolnych JPK. W związku z tym aktualnie mogą się pojawiać problemy przy podpisywaniu i wysyłce plików JPK.

Błąd: 599 no internal connection

Komunikat 599 no internal connection świadczy o problemie z bibliotekami ssleay32.dll i libeay32.dll - nie ładują się. Aby problem ustąpił należy wejść do opcji Ewidencje - Deklaracje - wysyłka elektroniczna - pomocnicze - generuj Dll. Następnie należy wyłączyć program i uruchomić ponownie oraz ponowić próbę wysyłki pliku JPK.

Tematy powiązane:

Inne błędy związane z podpisem i wysyłką JPK

poniedziałek, 20 marca 2017

Nowe wzory CIT8, Bilansu i Rachunku zysków i strat

W systemie Madar są już dostępne nowe wzory deklaracji CIT8, rachunku zysków i strat oraz bilansu. Należy wcześniej zaktualizować program do najnowszej wersji.

CIT8

Deklarację CIT8 w wersji 24 można sporządzić w module Deklaracje wybierając przy dopisywaniu na klawiszu wybierz dokument pozycję rok 00/01 a następnie CIT8_24. Po jednej z kolejnych aktualizacji systemu deklaracja CIT8_24 będzie przeniesiona z katalogu rok 00/01 do katalogu aktualne.

Bilans i rachunek zysków i strat

Aktualnie, bilans pełny i rachunek zysków i strat - porównawczy w nowym, aktualnie obowiązującym układzie można sporządzić w module Deklaracje poprzez dopisanie dokumentu i wybór w polu wybierz dokument - rachunkowość odpowiedniego dokumentu (rachunek zysków - porównawczy lub bilans pełny).

Tematy powiązane


Rachunek wyników - narzędzie pomiaru efektywności poszczególnych rodzajów działalności

czwartek, 16 marca 2017

Polecenie Księgowania vs Księga Główna

Polecenie księgowania PK to dowód wewnętrzny - tworzony jest na podstawie innych dowodów źródłowych, które dokumentują operacje o charakterze gospodarczym. Dowody polecenia księgowania, sporządza się aby wykonywać zapis księgowy na kontach, ale warto pamiętać że PK nie potwierdza on faktu przeprowadzenia operacji gospodarczej.

W programie zmieniono zasady generowania , zapisywania i interpretacji PK. Dawne PK / zasobnik zostały zamienione na:
  1. PKR - Polecenie Księgowania Ręczne
  2. KG - Księgowanie do Księgi Głównej


PKR - Polecenie Księgowania Ręczne


Ideą jest, by wprowadzając zapisy nie związane z dokumentami wprowadzonymi i widocznymi w księgach pomocniczych można było wystawiać dokumenty PKR o ciągłej numeracji - a księgując do księgi głównej powoływać się na numer wystawionego PKR.

PKR - polecenia księgowania ręczne są rozwinięciem dotychczasowej idei zasobnika - jako zapisów księgowań ręcznych, dotyczących w szczególności księgowania: listy płac, amortyzacji, przeksięgowań produkcji itp. Takie dokumenty:
- nie posiadają numeru dziennika
- nie widać ich w zestawieniach: SALDA GŁÓWNE / DZIENNIK

KG - Księgowanie do Księgi Głównej


Na konta w księdze głównej wprowadza się dokumenty za pomocą opcji księgowania do księgi głównej KG.
Powinny zostać zaksięgowane wszystkie operacje, zarówno te, które są wprowadzane za pomocą ręcznego PKR (jak amortyzacja, wynagrodzenia) jak i zbiorczo wszystkie rejestry i raporty.
Dokumentom KG:
- nadawany jest numer dziennika,
- są widoczne również w zestawieniach: SALDA GŁÓWNE / DZIENNIK.

Księgowanie PKR

W opcji KG należy wybrać z menu księgowanie - księgowanie PKR i wczytywać wystawione PKR - księgowanie należy zakończyć klawiszem zatwierdź.

Księgowanie rejestrów i raportów

Przy księgowaniu większości operacji można skorzystać z funkcji automatycznego generowania KG, tworzonego na podstawie dokumentów w rejestrze, kasie, banku, l.płac, amortyzacji itp. Wzorce dotyczące rejestrów magazynowych i księgowych można zaprojektować w opcji wzorce rejestrów.Tematy powiązane


Koniec miesiąca i roku w księgowości
Księgowość FK na co dzień


piątek, 24 lutego 2017

Opcja deklaracje w Integratorze VAT

W Integratorze VAT systemu Madar 7 jest dostępna opcja deklaracja, która pozwala wygenerować podgląd wydruku sum do deklaracji VAT. Opcja ta dostępna jest w sekcji narzędzia. Zaimportowanie JPK pozwala na podsumowanie sum dotyczących dokumentów, na których opiera się wygenerowany plik kontrolny.

Tematy powiązane:

⇒ Z JPK do Integratora VAT - Poznaj Madar
⇒ Eksport plików z JPK do Integratora VAT

Eksport plików z JPK do Integratora VAT

W systemie Madar 7 istnieje możliwość w opcji JPK wyeksportować wygenerowany plik kontrolny do Integratora VAT. Przeprowadzenie takiej operacji odbywa się na zasadzie selekcji i zaznaczeniu odpowiedniego dokumentu z listy JPK, a następnie po zastosowaniu opcji narzędzia > integrator VAT.Użycie tej funkcji spowoduje wyświetlenie dokumentów w oknie Integratora VAT, na podstawie których został wygenerowany plik JPK.


Zobacz też: