piątek, 1 września 2017

Jak "oswoić" JPK w małej firmie - obowiązek od 1 stycznia 2018

Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie.
Tyle można przeczytać na stronach Ministerstwa Finansów o tym, czym jest plik JPK.  Choć definicja ta dla laików może brzmieć niezrozumiale - należy pamiętać, że w praktyce - pliki te tworzone są i przekazywane przez systemy informatyczne. Stąd od strony użytkownika konieczne jest jedynie zapewnienie właściwej ewidencji dokumentów, a wysyłanie plików JPK nie jest bardziej skomplikowane od tworzenia i wysyłania elektronicznie deklaracji.

W związku z tym, że od 1 stycznia 2018 r. – również małe i średnie podmioty będą zobowiązane do comiesięcznego przekazywania pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT) - warto zapoznać się z kilkoma podstawowymi zasadami.

Jakie dane są przesyłane

Na razie obowiązek przesyłania dotyczy plików JPK-VAT - czyli takich, które są tworzone na podstawie danych wprowadzanych na potrzeby ewidencji zakupu i sprzedaży VAT.

Konieczna ewidencja wszystkich dokumentów

Co do zasady - kwoty podatku wykazane w deklaracji VAT-7 oraz przesłane za pomocą pliku JPK-VAT mają być zgodne. Należy też pamiętać, że w pliku JPK są wykazywane numery, daty i kwoty poszczególnych dokumentów - tak jak w dotychczasowych rejestrach VAT. Wszystkie więc dokumenty, mające wpływ na podatek VAT, muszą być wprowadzone prawidłowo w systemie.

Nie jest możliwa ręczna korekta kwot - używana często chociażby przy takich transakcjach, jak Faktury RR rozliczane z datą zapłaty, czy potwierdzenia korekt VAT.


W programach MADAR istnieje opcja Integrator, która umożliwia wczytanie dokumentów z pliku JPK-VAT - dopisanie / modyfikację dokumentów i wygenerowanie nowego pliku JPK-VAT.Czy trzeba ewidencjonować dokumenty w specjalny sposób

Nie ... wystarczają dane potrzebne do dotychczasowej ewidencji dla potrzeb VAT - kontrahent z numerem NIP, data dokumentu, kwota netto i VAT.
Czymś, co do tej pory nie było tak skrupulatnie kontrolowane - to numery NIP. Istnieją transakcje / dokumenty, które są wykazywane jako opodatkowane a dotyczą podmiotów bez numeru NIP.  Ministerstwo dopuszcza w takich przypadkach podanie w miejsce numeru słowa: "brak".


Co trzeba zrobić by móc wysłać plik JPK?

Należy wygenerować plik JPK-VAT i zapisać go w opcji JPK - a następnie wysłać - podobnie jak deklaracje elektroniczne.
Zasada tworzenia i wysyłki opisane zostały w poście Jednolity Plik Kontrolny JPK
  1. Podpisywanie i wysyłka do urzędu może być wykonywana przez osobę uprawnioną, posiadającą podpis kwalifikowany.
  2. Szyfrowanie i przygotowanie wysyłki - o czym sporo jest napisane na stronach Ministerstwa Finansów - odbywa się wewnątrz aplikacji, bez ingerencji użytkownika.
  3. Potwierdzenie złożenia deklaracji jest przesyłane natychmiast po wysłaniu deklaracji, w programie sprawdza się też aktualny status przesyłki.
  4. Możliwy jest wydruk UPO (Urzędowego Potwierdzenia Odbioru).

Do wysyłania plików JPK z programów MADAR nie są potrzebne żadne specjalne pogramy, jak również  zmiana systemu operacyjnego. Nawet Windows XP wystarczy do tej operacji.
Czy prowadząc Książkę Przychodów i Rozchodów można z programu wysyłać JPK-VAT?


Tak - sposób rozliczania podatku dochodowego nie ma znaczenia dla możliwości generowania plików JPK.
Jeśli jest się podatnikiem VAT dokumenty  pierwszej kolejności wprowadza się w rejestrach VAT, a stamtąd są automatycznie przenoszone (po ustawieniu przełącznika) do Książki.
JPK-VAT będzie więc generowane na podstawie rejestrów VAT, jak w innych przypadkach. Oczywiście do poprawnego działania tej funkcji potrzebna jest aktualna wersja programu (KPR  4.1470 i wyższe).

Zobacz:  KPR - Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

czwartek, 31 sierpnia 2017

Czy w Twoim biurze jest za duszno? Za ciepło?

Często ignorowanymi czynnikami mającymi znaczny wpływ na sposób i jakość pracy jest ogólnie panująca duchota i złe warunki termiczne. Praca, nie tylko w biurze, ale także w innych pomieszczeniach zakładu pracy, jest o wiele bardziej efektywna gdy w pomieszczeniu znajduje się odpowiednio wysoka ilość tlenu oraz komfortowe warunki termiczne (nie za ciepło, nie za zimno). Przyjmuje się, iż optymalna temperatura środowiska pracy to 20°C - 25°C. Często pracownicy, którzy pracują poza zakresem optymalnej temperatury, i w niedotlenionym pomieszczeniu, orientują się, iż warunki do pracy są złe kiedy ich efektywność jest na najniższym poziomie i zaczynają się robić senni, bądź robi im się słabo. Przywrócenie optymalnych warunków do pracy jest bardzo proste - często jest to otworzenie okna lub włączenie klimatyzatora, podniesienie lub obniżenie temperatury na grzejniku.

Madar bada warunki fizykochemiczne miejsca pracy!

Bieżące wskazania poziomu dwutlenku węgla CO2 i temperatury w Twoim biurze? To możliwe. Madar stworzył system monitorowania Metium, który potrafi pobierać, zapisywać i prezentować odczyty z różnych czujników jak np. temperatura, dwutlenek węgla, pył zawieszony, wilgotność i wiele innych. Zainstalowanie dowolnego czujnika (czujników) w miejscu pracy lub wielu różnych miejscach pozwala na bieżąco średzić wartości odczytów w Twoim Madarze!


W myśl zasady "Chcesz coś zmienić - zacznij od siebie..."

Madar tworząc dla swoich klientów system monitorowania Metium postanowił sam się oczujnikować ;) zanim zaoferuje instalację czujników u klientów. Pisząc ten tekst mam właśnie za plecami czujnik dwutlenku węgla i czujnik temperatury, który na bieżąco mierzy te parametry. W tej chwili mój Madar "mówi mi", że temperatura na moim stanowisku pracy to 24,8°C natomiast poziom dwutlenku węgla CO2 wynosi 401ppm - czyli jest ok ;) Z resztą jakby wartości były niewłaściwe (poza ustalonym zakresem minimum i maksimum) to prawdopodobnie już otrzymałbym z systemu maila i SMSa na swój telefon ;)

Aby nie być gołosłownym przedstawiam poniżej, wygenerowany bezpośrednio z systemu Metium, wykres odczytów temperatury i poziomu dwutlenku węgla z mojego biura od północy do momentu powstawania tego tekstu.
Poziom CO2 aktualnie wynosi 388ppm - a teraz mały eksperyment - jak czujnik szybko zaktualizuje tą wartość, kiedy na niego dmuchnę (w wydychanym powietrzu jest 10 razy więcej CO2).


To był solidny wydech ;) - czujnik pomierzył CO2, w danej chwili wskazując poziom ponad 12 000ppm!

Metium to nie zabawka - to system monitoringu, nie tylko w biurach, ale przede wszystkim w działalności przemysłowej

Podstawową ideą przyświecającą nam przy tworzeniu systemu monitorowania Metium jest kontrola różnych wskaźników fizykochemicznych w działalności przemysłowej, gdzie konieczne jest monitorowanie różnych charakterystyk w pracy ludzi, pracy maszyn, procesach produkcyjnych bądź składowaniu. Przykładem monitorowanych charakterystyk może być potrzeba monitorowania temperatury (np. w wydziałach lakierniczych), poziomu CO2 emitowanego przez maszyny (np. emisja silników spalinowych) bądź procesy produkcyjne (np. produkcja rolna - emisja przez pogłowie bydła), poziomu pyłu zawieszonego w powietrzu, a także wiele innych. Inne, monitorowane czynniki są zależne od specyficznych potrzeb danego podmiotu i są to przykładowo odczyty z tensometrów, akcelerometrów, geophone'ów i wielu innych. Zaletą systemu jest to, iż czujniki są bezprzewodowe a wszystkie odczyty trafiają do chmury (są dostępne online przez przeglądarkę z dowolnego miejsca, o dowolnym czasie). Stąd istnieje możliwość kontroli wielu różnych czynników fizykochemicznych, z wielu rozproszonych terytorialnie lokalizacji (magazyny, biura, zakłady produkcyjne, place składowe i inne).

W skrócie - jak to działa?Dowiedz się więcej

Metium.pl - strona domowa projektu Metium
Blog Metium - blog opisujący postępy w pracach nad systemem Metium

wtorek, 4 lipca 2017

Problem z podpisem e-deklaracji - 599 no internal connection

Ministerstwo Finansów dokonało zmian technologicznych odnośnie obsługi wysyłki e-Deklaracji. W związku z tym aktualnie mogą się pojawiać problemy przy podpisywaniu i wysyłce deklaracji. Problem dotyczy w szczególności komputerów z systemem operacyjnym Windows XP i Windows 8.

Błąd: 599 no internal connection

Komunikat 599 no internal connection świadczy o problemie z bibliotekami ssleay32.dll i libeay32.dll - nie ładują się. Aby problem ustąpił należy wejść do opcji Ewidencje - Deklaracje - wysyłka elektroniczna - pomocnicze - generuj Dll.


Powinien zostać wyświetlony poniższy komunikat
Jeśli zaznaczony na komunikacie numer będzie niższy a data wcześniejsza to wóczas należy wyłączyć program, włączyć ponownie i jeszcze raz skorzystać z opcji generuj dll aż do uzyskania komunikatu z właściwym numerem i datą.
UWAGA! W niektórych wypadkach konieczne może być także ponowne uruchomienie komputera!

Po uzyskaniu prawidłowego komunikatu należy ponowić próbę wysyłki deklaracji.


Tematy powiązane:

Inne błędy związane z podpisem i wysyłką JPK

piątek, 26 maja 2017

Generowanie VAT7 bez zaokrągleń (z dokładnością do grosza) - przydatna nowość dla jednostek podlegających gminom!

W celu ułatwienia pracy gminom i ich jednostkom organizacyjnym wprowadzono do systemu Madar7 możliwość generowania deklaracji VAT, która nie zaokrągla kwoty podatku do pełnych złotych. Ponieważ to gminy ostatecznie składają deklarację VAT7 (a nie poszczególne jednostki osobno) istotne jest aby posiadały one dokładne kwoty (z dokładnością do grosza), z każdej gminnej jednostki organizacyjnej.
Gminna jednostka organizacyjna może sporządzić deklarację VAT7 w programie Madar, za dany miesiąc, ze swojej działalności, a następnie zapisać go w pliku (XML, TXT) i przesłać do gminy. Kwoty w tym pliku nie będą zaokrąglane do pełnych złotówek.

Aby możliwy był taki zapis deklaracji VAT7 należy skorzystać z opcji Administracja - operacje - dane systemu i w pierwszej wolnej linii podać komendę vat7bezzaokraglen=1 a następnie zapisać.
Po ponownym zalogowaniu do programu ustawienie to zostanie zastosowane.

wtorek, 23 maja 2017

599 no internal connection - problem przy podpisie pliku JPK

Ministerstwo Finansów dokonało zmian technologicznych odnośnie obsługi jednolitych plików kontrolnych JPK. W związku z tym aktualnie mogą się pojawiać problemy przy podpisywaniu i wysyłce plików JPK.

Błąd: 599 no internal connection

Komunikat 599 no internal connection świadczy o problemie z bibliotekami ssleay32.dll i libeay32.dll - nie ładują się. Aby problem ustąpił należy wejść do opcji Ewidencje - Deklaracje - wysyłka elektroniczna - pomocnicze - generuj Dll. Następnie należy wyłączyć program i uruchomić ponownie oraz ponowić próbę wysyłki pliku JPK.

Tematy powiązane:

Inne błędy związane z podpisem i wysyłką JPK

poniedziałek, 20 marca 2017

Nowe wzory CIT8, Bilansu i Rachunku zysków i strat

W systemie Madar są już dostępne nowe wzory deklaracji CIT8, rachunku zysków i strat oraz bilansu. Należy wcześniej zaktualizować program do najnowszej wersji.

CIT8

Deklarację CIT8 w wersji 24 można sporządzić w module Deklaracje wybierając przy dopisywaniu na klawiszu wybierz dokument pozycję rok 00/01 a następnie CIT8_24. Po jednej z kolejnych aktualizacji systemu deklaracja CIT8_24 będzie przeniesiona z katalogu rok 00/01 do katalogu aktualne.

Bilans i rachunek zysków i strat

Aktualnie, bilans pełny i rachunek zysków i strat - porównawczy w nowym, aktualnie obowiązującym układzie można sporządzić w module Deklaracje poprzez dopisanie dokumentu i wybór w polu wybierz dokument - rachunkowość odpowiedniego dokumentu (rachunek zysków - porównawczy lub bilans pełny).

Tematy powiązane


Rachunek wyników - narzędzie pomiaru efektywności poszczególnych rodzajów działalności

czwartek, 16 marca 2017

Polecenie Księgowania vs Księga Główna

Polecenie księgowania PK to dowód wewnętrzny - tworzony jest na podstawie innych dowodów źródłowych, które dokumentują operacje o charakterze gospodarczym. Dowody polecenia księgowania, sporządza się aby wykonywać zapis księgowy na kontach, ale warto pamiętać że PK nie potwierdza on faktu przeprowadzenia operacji gospodarczej.

W programie zmieniono zasady generowania , zapisywania i interpretacji PK. Dawne PK / zasobnik zostały zamienione na:
  1. PKR - Polecenie Księgowania Ręczne
  2. KG - Księgowanie do Księgi Głównej


PKR - Polecenie Księgowania Ręczne


Ideą jest, by wprowadzając zapisy nie związane z dokumentami wprowadzonymi i widocznymi w księgach pomocniczych można było wystawiać dokumenty PKR o ciągłej numeracji - a księgując do księgi głównej powoływać się na numer wystawionego PKR.

PKR - polecenia księgowania ręczne są rozwinięciem dotychczasowej idei zasobnika - jako zapisów księgowań ręcznych, dotyczących w szczególności księgowania: listy płac, amortyzacji, przeksięgowań produkcji itp. Takie dokumenty:
- nie posiadają numeru dziennika
- nie widać ich w zestawieniach: SALDA GŁÓWNE / DZIENNIK

KG - Księgowanie do Księgi Głównej


Na konta w księdze głównej wprowadza się dokumenty za pomocą opcji księgowania do księgi głównej KG.
Powinny zostać zaksięgowane wszystkie operacje, zarówno te, które są wprowadzane za pomocą ręcznego PKR (jak amortyzacja, wynagrodzenia) jak i zbiorczo wszystkie rejestry i raporty.
Dokumentom KG:
- nadawany jest numer dziennika,
- są widoczne również w zestawieniach: SALDA GŁÓWNE / DZIENNIK.

Księgowanie PKR

W opcji KG należy wybrać z menu księgowanie - księgowanie PKR i wczytywać wystawione PKR - księgowanie należy zakończyć klawiszem zatwierdź.

Księgowanie rejestrów i raportów

Przy księgowaniu większości operacji można skorzystać z funkcji automatycznego generowania KG, tworzonego na podstawie dokumentów w rejestrze, kasie, banku, l.płac, amortyzacji itp. Wzorce dotyczące rejestrów magazynowych i księgowych można zaprojektować w opcji wzorce rejestrów.Tematy powiązane


Koniec miesiąca i roku w księgowości
Księgowość FK na co dzień