wtorek, 17 stycznia 2017

Dane odbiorcy na fakturze VAT

Program Madar daje możliwość umieszczenia danych adresowych odbiorcy na fakturze. Opcja ta może być wykorzystywana m.in. w związku z centralizacją rozliczeń VAT w gminach, która obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. Podmioty prawa publicznego, takie jak gminne jednostki budżetowe, nie mogą być uznane za podatników podatku VAT, ponieważ nie spełniają kryterium samodzielności przewidzianego w przepisach. Stąd, aktualnie faktury powinny być wystawiane na gminę jako Nabywcę z oznaczeniem jednostki samorządu terytorialnego jako Odbiorcą. Przykładowo, jeśli wystawiana jest faktura na sprzedawane artykuły dla przedszkola, to wówczas Nabywcą na fakturze jest gmina, której przedszkole podlega, natomiast Odbiorcą na fakturze jest przedszkole.

Aby wstawić dane adresowe odbiorcy na fakturze w programie Madar, należy podczas wystawiania faktury kliknąć klawisz uwagi, a następnie wskazać odpowiedniego kontrahenta w polu odbiorca.Więcej informacji na temat umieszczenia danych odbiorcy na fakturze za pomocą programu Madar znajduje się w poście "Jak wstawić odbiorcę do faktury".

poniedziałek, 16 stycznia 2017

Przełom roku w MADARze

Przypominamy kilka ogólnych zasad wykonywania operacji związanych z kończącym się rokiem.


NOWY ROK

Pracę w nowym roku można rozpocząć na dwa sposoby:

Praca ciągła

Najprostsza – pracować dalej - zmieniając jedynie numerację dokumentów.

KIEDY STOSOWAĆ - jeżeli w firmie nie nastąpiły zmiany organizacyjne oraz dane w komputerze są wiarygodne - ta metoda pozwala na jednoczesną analizę danych z wielu lat.

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ - zmiana numeracji dokumentów następuje po pierwszym wprowadzeniu dokumentu na nowy rok z właściwym numerem.
Dla planu kont należy wpisać w następną linię / zrobić archiwizację BO.

Praca bez transakcji archiwalnych

Można pracę rozpocząć pracę na nowo, wykorzystując tylko niektóre dane z zeszłych lat. Możliwe jest przeniesienie baz: kontrahentów, towarów, stanu należności, stanu zobowiązań, danych płacowych (zalecane).
Automatycznie - można to wykonać za pomocą opcji  "operacje na bazie".

KIEDY STOSOWAĆ - gdy chcemy pozbyć się wszystkich informacji zbędnych. Zmiany po „przerwaniu danych” nie będą automatycznie uaktualniały się. Trzeba będzie wprowadzać podwójnie tę samą informację.

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ - praca „na nowo” wymaga skopiowania odpowiednich zbiorów. Należy więc założyć nową firmę i przekopiować pliki z danymi.

ARCHIWIZACJA

Wykonanie kopii bezpieczeństwa - jest podstawowym obowiązkiem pod koniec roku.
 • Należy zastosować różne metody archiwizacji (na przykład inny dysk lub CD-ROM). Konieczne jest umieszczenie archiwum danych poza siedzibą firmy. 
 • Za przeprowadzanie archiwizacji musi być odpowiedzialna konkretna osoba. 
 • Archiwizacja musi być wykonywana przed rozpoczęciem wprowadzania danych do programu za kolejny rok.

środa, 11 stycznia 2017

Co nowego w 2017r

Podatki


Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT

Sposób obliczenia podatku w złotych w roku 2017

do 85528,00 - podatek wynosi 18% minus kwota zmniejszająca podatek
powyżej 85528,00 - podatek wynosi 15395,04 zł + 32% nadwyżki ponad 85528

Największa zmiana dotyczy kwoty wolnej od podatku. W roku 2017:
 • Osoby zarabiające 6.600 PLN rocznie lub mniej nie zapłacą podatku dochodowego. 
 • Dla podatników zarabiających więcej niż 6.600 PLN a mniej niż 11.000 PLN rocznie, kwota wolna będzie stopniowo zmniejszać się do dzisiejszego poziomu 3.091 PLN. 
 • Podatnicy osiągający dochód pomiędzy 11.000 zł a 85.528 zł rocznie będą opodatkowani na dotychczasowych zasadach, z kwotą wolną wynoszącą 3.091 zł. 
 • Powyżej dochodu 85.528 zł rocznie kwota wolna ulegnie stopniowemu zmniejszeniu, zaś podatnicy zarabiający więcej niż 127.000 zł nie będą mieli kwoty wolnej. 

U S T A W A z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

VAT

Od 1 stycznia większość podatników jest zobowiązana do wysyłania plików JPK.
W roku 2017 obowiązuje nowa struktura JPK_VAT w wariancie 2.
Oznacza to, że wszystkie transakcje realizowane od 1 stycznia 2017 roku muszą być raportowane zgodnie z nowym Formularzem. Ta struktura została dostosowana do formularza deklaracji VAT-7(17), który będzie obowiązywał w 2017 roku dla wszystkich podatników VAT czynnych.


Niższe stawki CIT dla małych podatników


Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - obniża stawkę podatku dochodowego od osób prawnych z 19% do 15% dla grupy małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność – w roku, w którym ją rozpoczęli.

wtorek, 13 grudnia 2016

Wdrożenie w firmie produkcyjnej

Madar7 kierowany jest również do firm z sektora MŚP wykorzystujących bądź planujących wdrożenie rozwiązania w obszarze produkcyjnym.

Dzięki aktualnej i szczegółowej informacji dotyczącej planowania i realizacji planu produkcji oraz szerszego jej udostępniania - możliwe jest poszerzenie kręgu osób włączonych w system informacyjny, a zaangażowanie do rejestracji działań pracowników bezpośrednio produkcyjnych w tzw. kioskach produkcyjnych pozwala na nadzorowanie on-line wykonywanych prac.
Ułatwieniem jest możliwość wykorzystania kodów kreskowych do identyfikacji pracowników, czynności oraz partii produkcyjnej.


Kioski produkcyjne

Stanowiska rozmieszczone na hali produkcyjnej pozwalają na rejestrację pracowników i operacji za pomocą skanera z kart z naniesionymi kodami kreskowymi.

Pracownik bezpośrednio produkcyjny do komunikacji z systemem używa wyłącznie skanera kodów kreskowych (brak klawiatury czy myszki).
Na ekranie wybiera się wprowadzone: gniazdo,  wyrób, plan pracy - a całość zapisuje się w kartach pracy.
Scan z ekranu - wprowadzanie w kiosku produkcyjnym


Monitory informacyjne


Wyświetlacze rozmieszczone na hali produkcyjnej pozwalają każdemu pracownikowi produkcji na bieżąco monitorować stan wykonania poszczególnych zadań.
Pracownicy nadzoru nad produkcją (majstrowie, kierownicy produkcji) mają równoczesny dostęp do systemu z pozycji komputerów umieszczonych w swoich biurach.

Na ekranach montowanych na halach pojawiają się zadania do wykonania, termin realizacji, procent zaawansowania itp.Monitor informacyjny na hali produkcyjnej


środa, 30 listopada 2016

JPK - jak scalić kilka plików JPK_VAT w jeden

Zgodnie z informacją zawartą w dokumencie na stronach Broszura informacyjna dot. struktur JPK_VAT_2 począwszy od stycznia 2017 roku, w związku z automatyzacją weryfikacji przekazywanych danych, informacja o prowadzonej ewidencji JPK_VAT powinna być przygotowana
i przesłana w jednym pliku.

W niektórych przypadkach - przy rozproszonych systemach - będzie więc konieczność scalenia kilku plików JPK-VAT w jeden.

W programie Deklaracje JPK  / Madar 7 - możliwe to jest w opcji Integrator.
Po wskazaniu pliku JPK_VAT dane wczytywane są na listę, w następnym kroku można podać kolejny plik JPK_VAT aż do wczytania wszystkich potrzebnych danych.W opcji Integrator:
 1. U góry okienka wyświetla się zsumowana kwota netto dla pozycji zakupów i sprzedaży oraz liczba pozycji.
 2. Zapisy, które zostały niekompletnie wczytane - zostaną wyświetlone na czerwono.
 3. Możliwa jest korekta wczytanych pozycji: modyfikacja (edycja), kasowanie czy dopisanie nowej.
 4. Po uzyskaniu danych, które mają być zawarte - można wygenerować plik i zapisać go w opcji JPK - skąd możliwe jest podpisanie, wysyłka do Urzędu oraz pobranie UPO.poniedziałek, 21 listopada 2016

Ewidencja czasu pracy dla umów - zleceń - obowiązek od 17 sierpnia 2016

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2016 poz. 1265 w przypadku umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego, strony określają w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.
 

W przypadku gdy strony w umowie nie określą sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia  lub świadczenia usług, przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.
 

Art. 8c.  Przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna, na rzecz której jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi, przechowuje dokumenty określające sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług oraz dokumenty potwierdzające liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne.

Mówiąc prosto  - od 17 sierpnia 2016 wprowadzono obowiązek ewidencji czasu pracy dla osób wykonujących umowy - zlecenie. Taką ewidencję w prosty sposób można tworzyć w programach MADAR w opcji karty pracy.

Zobacz:
Karty pracy - opis okienkaWystarczy wprowadzić:
- pracownika
- datę
- ilość godzin
- opcjonalnie czas od .. do ...
Dodatkowo czas wprowadzania przyspiesza wykorzystanie możliwości dodawania nowej pozycji na bazie starej (CTR-F2).
 

piątek, 11 listopada 2016

25 lat za nami ...

Prelekcje:
 • Historia firmy Madar przez pryzmat przemian prawno – gospodarczych i postępu w informatyce – Dariusz Mazur
 • Jednolity Plik Kontrolny – fakty i mity” – Alicja Mazur
 • Prezentacja MADAR w oczach klientów - Wiesław Bełz
 • Dzień pracy w Madar – Ewa Borowka, Rafał Hytel
 • Jubileuszowy tort
 • Quiz z nagrodami


to tylko niektóre z wydarzeń jubileuszowego bankietu, który odbył się 10 listopada 2016 r.