czwartek, 16 lutego 2017

Zbiorcze przypisywanie stawki w Kartach Pracy

System Madar7 daje możliwość w Kartach Pracy przypisać zbiorczo określoną stawkę. Możliwe jest przypisanie wyselekcjonowanym kartom pracy stałej stawki jak i przepisanie jej z kartoteki pracownika.
W tym celu należy w opcji Kadry-Płace - Karty Pracy dokonać selekcji kart pracy za dany okres.
  W kolejnym kroku należy wybrać opcję:
 • generuj - przepisz stałą stawkę - podać stawkę, która ma być przypisana do wszystkich wyselekcjonowanych kart pracy,
 • generuj - przepisz stawkę z pracownika - przepisana zostanie stawka podana na karcie danego pracownika

Generuj - przepisz stałą stawkę

Po selekcji która wyświetli karty pracy, które mają mieć zmienioną stawkę należy wybrać opcję generuj - przepisz stałą stawkę. Na wyświetlonym okienku podajemy wartość tej stawki i po kliknięciu w ok wszystkie te karty pracy będą miały przypisaną tą nową stawkę.

Generuj - przepisz stawkę z pracownika

Po selekcji która wyświetli karty pracy, które mają mieć zmienioną stawkę należy wybrać opcję generuj - przepisz stawkę z pracownika. Program wyświetli monit o podanie numeru kolumny.
Stawka brana jest z kartoteki danego pracownika w opcji Kadry-płace - Pracownicy - edycja zakładka Płace ze wskazanego pola, podanego w numerze kolumny.


Zobacz także...


Dodawanie kart pracy

czwartek, 26 stycznia 2017

Aktualizacja cen produktów za pomocą arkusza kalkulacyjnego

W przypadku konieczności wprowadzenia zmian cen dużej liczby produktów, program Madar umożliwia przeprowadzenie tej operacji bez potrzeby wprowadzania zmian osobno w każdej pozycji. Aktualizację cen produktów można przeprowadzić wykorzystując arkusz kalkulacyjny.

Jak to zrobić?

Należy wyeksportować aktualną listę towarów z wykorzystaniem opcji zestawienia - format TXT. Na ekranie parametrów wydruku należy zaznaczyć opcję MADARID, a także rodzaj ceny, który będzie zmieniany przez użytkownika.Zapisany plik można wczytać do arkusza kalkulacyjnego, gdzie możliwa jest poprawa cen przy wybranych pozycjach. Następnie z pozycji arkusza kalkulacyjnego należy zapisać ten plik w formacie *.csv. Tak przygotowany plik CSV należy następnie zaimportować w Madarze w Towarach w opcji transmisje - import TXT, CSV.

Powiązane tematy:
⇒ Importowanie katalogu towarów
⇒ Katalog towarów
⇒ Dopisywanie towarów

czwartek, 19 stycznia 2017

Świadectwo pracy od 01.01.2017

Od 1 stycznia 2017 roku zostały zmienione przepisy dotyczące treści świadectw pracy. Zmiany wprowadzone we wzorze  omawianego dokumentu, mają na celu uzupełnienie treści o informacje o pracownikach, jakie wcześniej nie były zamieszczane. Reguluje to Art. 97 Kodeksu pracy, w którym zostały wprowadzone zmiany związane z świadectwami pracy.

We wzorze świadectwa pracy wprowadzono następujące zmiany:

1. Pracodawca zobowiązany jest podać wszystkie imiona pracownika
2. Okres zatrudnienia został zastąpiony liczbą mnogą, czyli okresami zatrudnienia, które powinny zawierać informację na temat wymiaru czasu pracy obowiązującego pracownika w określonym okresie zatrudnienia.
3. Punkt 2 świadectwa pracy dotyczący zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji został rozszerzony o rodzaj wykonywanej pracy.
4. Umieszczono możliwość wprowadzenia danych dotyczących urlopu ojcowskiego w przypadku, gdy pracownik jest ojcem.
5. Umieszczono możliwość wprowadzenia danych dotyczących urlopu rodzicielskiego.
6. Umieszczono informacje o okresie, w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy.


Po zmianach przepisów dotyczących treści świadectwa pracy, w nowych wersjach programu Madar zostały zaktualizowane dane szablonu tego dokumentu, aby świadectwo pracy zostało generowane w aktualnej formie.

Wydruk świadectwa w programie MADAR

W przypadku, kiedy świadectwo pracy jest wystawiane po raz pierwszy - przy wybraniu wydruku
zostanie założony nowy szablon.

W przypadku, gdy w systemie były już wystawiane inne świadectwa - oznacza, że został utworzony już szablon (umpra9.rtf). Aby uzyskać nowy należy wykasować poprzedni, co pozwoli na wygenerowanie wydruku według nowego wzoru.
1. Ustawić się na pozycji ze świadectwem pracy.
2. Wybrać z menu wydruki - kasowanie szablonu.
3. Pojawią się pytania:
"skasować poprzedni wzorzec" odpowiedzieć Tak


"utworzyć wzorzec umpra9" odpowiedzieć Tak

 Na ekranie pojawi się nowy utworzony wzorzec.

4. Wydrukować świadectwo w opcji wydruki - wydruk umowy.

UWAGA!W programie istnieje możliwość dostosowania szablonu dokumentu poprzez zastosowanie opcji wydruki - edycja szablonu, gdzie użytkownik przed wydrukowaniem ma możliwość wprowadzenia swoich zmian.


wtorek, 17 stycznia 2017

Dane odbiorcy na fakturze VAT

Program Madar daje możliwość umieszczenia danych adresowych odbiorcy na fakturze. Opcja ta może być wykorzystywana m.in. w związku z centralizacją rozliczeń VAT w gminach, która obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. Podmioty prawa publicznego, takie jak gminne jednostki budżetowe, nie mogą być uznane za podatników podatku VAT, ponieważ nie spełniają kryterium samodzielności przewidzianego w przepisach. Stąd, aktualnie faktury powinny być wystawiane na gminę jako Nabywcę z oznaczeniem jednostki samorządu terytorialnego jako Odbiorcą. Przykładowo, jeśli wystawiana jest faktura na sprzedawane artykuły dla przedszkola, to wówczas Nabywcą na fakturze jest gmina, której przedszkole podlega, natomiast Odbiorcą na fakturze jest przedszkole.

Aby wstawić dane adresowe odbiorcy na fakturze w programie Madar, należy podczas wystawiania faktury kliknąć klawisz uwagi, a następnie wskazać odpowiedniego kontrahenta w polu odbiorca.Więcej informacji na temat umieszczenia danych odbiorcy na fakturze za pomocą programu Madar znajduje się w poście "Jak wstawić odbiorcę do faktury".

poniedziałek, 16 stycznia 2017

Przełom roku w MADARze

Przypominamy kilka ogólnych zasad wykonywania operacji związanych z kończącym się rokiem.


NOWY ROK

Pracę w nowym roku można rozpocząć na dwa sposoby:

Praca ciągła

Najprostsza – pracować dalej - zmieniając jedynie numerację dokumentów.

KIEDY STOSOWAĆ - jeżeli w firmie nie nastąpiły zmiany organizacyjne oraz dane w komputerze są wiarygodne - ta metoda pozwala na jednoczesną analizę danych z wielu lat.

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ - zmiana numeracji dokumentów następuje po pierwszym wprowadzeniu dokumentu na nowy rok z właściwym numerem.
Dla planu kont należy wpisać w następną linię / zrobić archiwizację BO.

Praca bez transakcji archiwalnych

Można pracę rozpocząć pracę na nowo, wykorzystując tylko niektóre dane z zeszłych lat. Możliwe jest przeniesienie baz: kontrahentów, towarów, stanu należności, stanu zobowiązań, danych płacowych (zalecane).
Automatycznie - można to wykonać za pomocą opcji  "operacje na bazie".

KIEDY STOSOWAĆ - gdy chcemy pozbyć się wszystkich informacji zbędnych. Zmiany po „przerwaniu danych” nie będą automatycznie uaktualniały się. Trzeba będzie wprowadzać podwójnie tę samą informację.

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ - praca „na nowo” wymaga skopiowania odpowiednich zbiorów. Należy więc założyć nową firmę i przekopiować pliki z danymi.

ARCHIWIZACJA

Wykonanie kopii bezpieczeństwa - jest podstawowym obowiązkiem pod koniec roku.
 • Należy zastosować różne metody archiwizacji (na przykład inny dysk lub CD-ROM). Konieczne jest umieszczenie archiwum danych poza siedzibą firmy. 
 • Za przeprowadzanie archiwizacji musi być odpowiedzialna konkretna osoba. 
 • Archiwizacja musi być wykonywana przed rozpoczęciem wprowadzania danych do programu za kolejny rok.

środa, 11 stycznia 2017

Co nowego w 2017r

Podatki


Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT

Sposób obliczenia podatku w złotych w roku 2017

do 85528,00 - podatek wynosi 18% minus kwota zmniejszająca podatek
powyżej 85528,00 - podatek wynosi 15395,04 zł + 32% nadwyżki ponad 85528

Największa zmiana dotyczy kwoty wolnej od podatku. W roku 2017:
 • Osoby zarabiające 6.600 PLN rocznie lub mniej nie zapłacą podatku dochodowego. 
 • Dla podatników zarabiających więcej niż 6.600 PLN a mniej niż 11.000 PLN rocznie, kwota wolna będzie stopniowo zmniejszać się do dzisiejszego poziomu 3.091 PLN. 
 • Podatnicy osiągający dochód pomiędzy 11.000 zł a 85.528 zł rocznie będą opodatkowani na dotychczasowych zasadach, z kwotą wolną wynoszącą 3.091 zł. 
 • Powyżej dochodu 85.528 zł rocznie kwota wolna ulegnie stopniowemu zmniejszeniu, zaś podatnicy zarabiający więcej niż 127.000 zł nie będą mieli kwoty wolnej. 

U S T A W A z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

VAT

Od 1 stycznia większość podatników jest zobowiązana do wysyłania plików JPK.
W roku 2017 obowiązuje nowa struktura JPK_VAT w wariancie 2.
Oznacza to, że wszystkie transakcje realizowane od 1 stycznia 2017 roku muszą być raportowane zgodnie z nowym Formularzem. Ta struktura została dostosowana do formularza deklaracji VAT-7(17), który będzie obowiązywał w 2017 roku dla wszystkich podatników VAT czynnych.


Niższe stawki CIT dla małych podatników


Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - obniża stawkę podatku dochodowego od osób prawnych z 19% do 15% dla grupy małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność – w roku, w którym ją rozpoczęli.

wtorek, 13 grudnia 2016

Wdrożenie w firmie produkcyjnej

Madar7 kierowany jest również do firm z sektora MŚP wykorzystujących bądź planujących wdrożenie rozwiązania w obszarze produkcyjnym.

Dzięki aktualnej i szczegółowej informacji dotyczącej planowania i realizacji planu produkcji oraz szerszego jej udostępniania - możliwe jest poszerzenie kręgu osób włączonych w system informacyjny, a zaangażowanie do rejestracji działań pracowników bezpośrednio produkcyjnych w tzw. kioskach produkcyjnych pozwala na nadzorowanie on-line wykonywanych prac.
Ułatwieniem jest możliwość wykorzystania kodów kreskowych do identyfikacji pracowników, czynności oraz partii produkcyjnej.


Kioski produkcyjne

Stanowiska rozmieszczone na hali produkcyjnej pozwalają na rejestrację pracowników i operacji za pomocą skanera z kart z naniesionymi kodami kreskowymi.

Pracownik bezpośrednio produkcyjny do komunikacji z systemem używa wyłącznie skanera kodów kreskowych (brak klawiatury czy myszki).
Na ekranie wybiera się wprowadzone: gniazdo,  wyrób, plan pracy - a całość zapisuje się w kartach pracy.
Scan z ekranu - wprowadzanie w kiosku produkcyjnym


Monitory informacyjne


Wyświetlacze rozmieszczone na hali produkcyjnej pozwalają każdemu pracownikowi produkcji na bieżąco monitorować stan wykonania poszczególnych zadań.
Pracownicy nadzoru nad produkcją (majstrowie, kierownicy produkcji) mają równoczesny dostęp do systemu z pozycji komputerów umieszczonych w swoich biurach.

Na ekranach montowanych na halach pojawiają się zadania do wykonania, termin realizacji, procent zaawansowania itp.Monitor informacyjny na hali produkcyjnej