poniedziałek, 13 lipca 2015

O odwrotnym obciążeniu od 1 lipca 2015

1 lipca 2015 r. weszły w życie nowe przepisy w zakresie rozszerzenia i doprecyzowania regulacji zawartych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), dalej jako „ustawa o VAT”, dotyczących mechanizmu odwróconego obciążenia,
W ramach mechanizmu odwróconego obciążenia (ang. reverse charge mechanism) zobowiązany do rozliczenia podatku należnego od dokonanej czynności podlegającej opodatkowaniu (dostawa towarów lub świadczenie usług) jest nabywca (podmiot, na rzecz którego dokonywana jest dostawa towarów lub świadczona jest usługa) – zamiast sprzedawcy (dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługę), jak ma to miejsce zgodnie z zasadami ogólnymi.

Mówiąc prościej - odwrócony VAT jest procedurą, która przewiduje, że to kupujący, a nie sprzedający, zobowiązuje się do odprowadzenia podatku.Warunki konieczne do spełnienia

Podatek należny od transakcji jest rozliczany przez nabywcę, jeżeli:
– dostawca i nabywca są czynnymi podatnikami VAT,
– sprzedawany towar nie jest objęty zwolnieniem,
– towar jest wymieniony w załączniku nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Jakie towary są objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia
Zgodnie z ustawą mechanizm odwrotnego obciążenia VAT został rozszerzony na obrót takimi towarami jak: niektóre postaci złota; kolejne wyroby ze stali (chodzi o towary, których właściwości są identyczne z tymi towarami, które są już objęte tym mechanizmem); telefony komórkowe, w tym smartfony; komputery przenośne (tablety, notebooki, laptopy, itp.) oraz konsole do gier.

Limit transakcyjny

Nowe zasady przewidują – w przypadku transakcji, przedmiotem których będą wyroby z kategorii elektroniki - próg kwotowy, po przekroczeniu którego mechanizm ten będzie miał zastosowanie. Od 1 lipca 2015 r. mechanizm odwróconego obciążenia będzie mieć zastosowanie do dostaw takich towarów jak: telefony komórkowe, komputery przenośne, konsole do gier wideo, czyli tzw. elektroniki, dopiero w przypadku, gdy łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary – bez kwoty podatku – przekroczy 20 000 zł.

Faktura

Faktura dokumentująca dostawę towaru objętego mechanizmem odwróconego obciążenia VAT nie może zawierać wykazanych liczbowo wartości stawki i kwoty podatku, natomiast powinien być dopisek "odwrotne obciążenie".

Informacja podsumowująca VAT-27

Wprowadzono obowiązek składania informacji podsumowującej w obrocie krajowym (zwanej dalej Informacją) oraz obowiązek korygowania tej informacji, jeżeli dane zawarte w informacji ulegają zmianie. Wzór informacji podsumowującej/korekty informacji podsumowującej (VAT-27) został określony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 849) .

Sprzedawca składa Informację za okresy rozliczeniowe, w których powstał obowiązek podatkowy, w terminach przewidzianych dla złożenia deklaracji dla podatku od towarów i usług (zwanych dalej deklaracjami VAT).
Oznacza to, że sprzedawca składa Informację, jeżeli w okresie rozliczeniowym wystąpiły dostawy lub świadczenie usług, od których to transakcji powstał obowiązek podatkowy u nabywcy (w tym z tytułu dokonanych wpłat zaliczek), w terminie przewidzianym dla złożenia deklaracji VAT przez sprzedawcę, tj. do 25 miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, w którym wystąpiły te transakcje. W przypadku gdy takie transakcje nie wystąpiły sprzedawca nie składa Informacji.
Zobacz:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.