wtorek, 6 grudnia 2011

"Odwrotny zakup" - czyli o fakturze RR

Definicja według Wikipedii:

Faktura VAT RRfaktura dokumentująca nabycie produktów rolnych przez czynnego podatnika VAT od dostawcy, który jest rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.


Nabywca produktów zobowiązany jest w świetle tych przepisów do wystawienia Faktury VAT RR, dokumentującej operację zakupu. Mimo nazwy "faktura" dokument ten jest dla podatnika nabyciem towaru. Są dwa różne miejsca wystawiania i rejestrowania faktur RR w programach MADAR.
  • madar.mobi - faktura RR rolnicza - pozwala na wprowadzenie towaru do magazynu, VAT i podatku - podobnie jak PZ,
  • invoicer.pl - faktura RR rolnicza - zakup wchodzi do ewidencji VAT oraz książki przychodów i rozchodów.


Więcej przepisów

Faktura VAT RR jest wystawiana przez nabywcę towarów, w dwóch egzemplarzach. Oryginał otrzymuje dostawca, a kopię nabywca. Faktura VAT RR zawiera m.in. dane dostawcy i nabywcy, informacje o produktach rolnych będących przedmiotem transakcji wraz z określeniem ich wartości, stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku oraz podpisane oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu:
Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.
Szczegółowe procedury dotyczące rolników ryczałtowych zawierają art.115, 116, 117 i 118 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54. poz.535 ze zm.). Stawka podatku na dostawy produktów rolnych wynosi 7% (od 01.01.2011 do 31.12.2013, po tym okresie 6,5%, zmianę stawki ogłoszono w ustawie z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, Dz.U.Nr 238 poz. 1578), w zamyśle ustawodawcy ma być to częściowy zwrot (rekompensata) podatku za nabywane i opodatkowane środki produkcji wykorzystywane do produkcji produktów rolnych. Nabywca dolicza 7% VAT do ceny uzgodnionej z rolnikiem ryczałtowym, wystawia fakturę RR, jeśli płaci gotówką to nie ma prawa odliczenia podatku naliczonego. Jeśli zobowiązanie wynikające z faktury RR jest zapłacone przelewem na konto rolnika ryczałtowego w terminie nie później niż 14 dni (chyba że rolnik zawarł umowę z podmiotem i określił inny termin), nabywca będzie mógł odliczyć VAT naliczony w miesiącu, w którym dokonano zapłaty.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.