środa, 7 grudnia 2011

Faktura VAT - marża

Faktura VAT marża jest podstawowym dokumentem dla podmiotów zajmujących się świadczeniem usług w zakresie turystyki, dokonują dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, antyków oraz różnorodnych przedmiotów wartościowych dla kolekcjonerów. Sprzedawca musi odprowadzać VAT jedynie od marży.


Fakturę marżę wystawia się w bardzo podobny sposób jak fakturę VAT. Należy bowiem wybrać nabywcę, sprzedawany towar, cenę itp. Różnicą pomiędzy tymi dokumentami jest kwota, od której będzie odprowadzany podatek. W przypadku faktury VAT jest to łączna wartość brutto. W przypadku faktury marża podatek jest odprowadzany jedynie od wysokości marży. Dlatego konieczne jest wprowadzenie kwoty, o którą zostanie obniżona wartość faktury dla celów obliczenia podatku. W programie wpisuje się to naciskając klawisz [i] w polu koszt własny.


UWAGA!
  1. Podana cena w programie oznacza cenę brutto. Wartość netto obliczana jest jako różnica wartości brutto i naliczonego podatku VAT od marży.
  2. W rejestrach VAT faktura VAT marża wchodzi do osobnego rejestru - faktura marża.

Przepisy

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług
Art.119. 1. Podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku, z zastrzeżeniem ust. 5.
2. Przez marżę, o której mowa w ust. 1, rozumie się różnicę między kwotą należności, którą ma zapłacić nabywca usługi, a ceną nabycia przez podatnika towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty; przez usługi dla bezpośredniej korzyści turysty rozumie się usługi stanowiące składnik świadczonej usługi turystyki, a w szczególności transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Par.9 ust.8. W fakturach dokumentujących świadczenie usług turystyki, o których mowa w art. 119 ustawy, oraz czynności, których podstawą opodatkowania jest marża, zgodnie z art. 120 ustawy:
1) w miejsce oznaczenia "FAKTURA VAT” stosuje się oznaczenie "FAKTURA VAT marża";1 komentarz:

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.