czwartek, 16 marca 2017

Polecenie Księgowania vs Księga Główna

Polecenie księgowania PK to dowód wewnętrzny - tworzony jest na podstawie innych dowodów źródłowych, które dokumentują operacje o charakterze gospodarczym. Dowody polecenia księgowania, sporządza się aby wykonywać zapis księgowy na kontach, ale warto pamiętać że PK nie potwierdza on faktu przeprowadzenia operacji gospodarczej.

W programie zmieniono zasady generowania , zapisywania i interpretacji PK. Dawne PK / zasobnik zostały zamienione na:
  1. PKR - Polecenie Księgowania Ręczne
  2. KG - Księgowanie do Księgi Głównej

PKR - Polecenie Księgowania Ręczne


Ideą jest, by wprowadzając zapisy nie związane z dokumentami wprowadzonymi i widocznymi w księgach pomocniczych można było wystawiać dokumenty PK o ciągłej numeracji - a księgując do księgi głównej powoływać się na numer wystawionego PK.

PK są rozwinięciem dotychczasowej idea zasobnika - jako zapisów księgowań ręcznych, dotyczących w szczególności księgowania: listy płac, amortyzacji, przeksięgowań produkcji itp. Takie dokumenty:
- nie posiadają numeru dziennika
- nie widać ich w zestawieniach: SALDA GŁÓWNE / DZIENNIK

KG - Księgowanie do Księgi Głównej


Na konta w księdze głównej wprowadza się dokumenty za pomocą Poleceń Księgowania KG.
Powinny zostać zaksięgowane wszystkie operacje, zarówno te, które są wprowadzane za pomocą PK ręcznego PKR (jak amortyzacja, wynagrodzenia) jak i zbiorczo wszystkie rejestry i raporty.
Dokumentom KG:
- nadawany jest numer dziennika,
- są widoczne również w zestawieniach: SALDA GŁÓWNE / DZIENNIK.

Księgowanie PKR

Należy wybrać klawisz [wczytaj PK] i kolejno wczytywać  wystawione PKR - zatwierdzając je klawiszem [v księgowanie].

Księgowanie rejestrów i raportów

Przy księgowaniu większości operacji można skorzystać z funkcji automatycznego generowania KG, tworzonego na podstawie dokumentów w rejestrze, kasie, banku, l.płac, amortyzacji itp. Wzorce dotyczące rejestrów magazynowych i księgowych można zaprojektować w opcji wzorce rejestrów.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz