wtorek, 22 kwietnia 2014

Odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi

Od dnia 1 kwietnia 2014 r. wchodzą w życie nowe zasady odliczania i rozliczania na gruncie podatku VAT wszystkich wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

Ogólna zasada zakłada, że tego typu pojazdy wykorzystywane są nie tylko biznesowo lecz również prywatnie, w celach
„mieszanych” (tj. zarówno do celów związanych z działalnością gospodarczą, jak i do celów niezwiązanych z tą działalnością). Uznano, że dla celów rozliczania podatku VAT pojazd wykorzystywany jest w 50% w biznesie.


Zgodnie z nowymi regulacjami podatnikowi przysługiwać będzie więc ograniczone do 50% prawo do odliczenia podatku w odniesieniu do wszystkich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi przeznaczonymi do użytku „mieszanego”. Ograniczenie to będzie miało zastosowanie niezależnie od tego czy wydatki będą dotyczyć pojazdu samochodowego stanowiącego własność podatnika (co do zasady w sensie
cywilistycznym) czy też użytkowanego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu
(operacyjnego) lub innej umowy o podobnym charakterze.

Zastosowano rónież wyłączenia z zasady ogólnej. Odliczenie podatku naliczonego pełne, tj. w wysokości 100%, będzie przysługiwało tylko w odniesieniu do wydatków:
· związanych z pojazdami konstrukcyjnie przeznaczonymi do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą (tj. autobusów),
· związanych z pojazdami wykorzystywanymi przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej,
· dotyczących nabycia towarów montowanych w pojazdach samochodowych i związanych z nimi usług  montażu, napraw i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

W przypadku nabycia paliwa przeznaczonego do napędu pojazdów samochodowych wykorzystywanych do celów „mieszanych” do dnia 30 czerwca 2015 r. stosuje się całkowity zakaz odliczenia podatku.

Rejestracja zakupów z 50% odliczeniem w programie MADAR


W programie zakupy, dla których następuje odliczenie 50% VAT rejestruje sięwpisując:
- 50% kwoty netto pod odpowiednią stawką
- 50% kwoty netto pod stawką SM (94)Wybrane przepisy Ustawy z dnia 7 lutego 2014 r.

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1)

Art. 1. Pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:
1) sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub
2) konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.
(..)
6. Ewidencja przebiegu pojazdu jest prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności.
7. Ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać:
1) numer rejestracyjny pojazdu samochodowego;
2) dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji;
3) stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji;
4) wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący:
a) kolejny numer wpisu,
b) datę i cel wyjazdu,
c) opis trasy (skąd – dokąd),
d) liczbę przejechanych kilometrów,
e) imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem
– potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem;
5) liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.
8. W przypadku gdy pojazd samochodowy jest udostępniany osobie niebędącej pracownikiem podatnika, wpis, o którym mowa w ust. 7 pkt 4:
1) jest dokonywany przez osobę, która udostępnia pojazd;
2) obejmuje:
a) kolejny numer wpisu,
b) datę i cel udostępnienia pojazdu,
c) stan licznika na dzień udostępnienia pojazdu,
d) liczbę przejechanych kilometrów,
e) stan licznika na dzień zwrotu pojazdu,
f) imię i nazwisko osoby, której udostępniony został pojazd.
(...)
12. Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach 2) w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.
(...)
Art. 12. 1. Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika do
dnia 30 czerwca 2015 r. paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu:
1) samochodów osobowych;
2) innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej
3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
a) 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
b) 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
c) 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy pojazdów samochodowych, które są wykorzystywane przez podatnika wyłącznie do działalności
gospodarczej.


Przepisy:
 
1) Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2014 poz. 312


2) VAT-26(1) - informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (obowiązuje od 1 kwietnia 2014 r.)

NOWE ZASADY ODLICZANIA PODATKU VAT OD WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI - Broszura MF

2 komentarze:

  1. Nie rozumiem... czy trzeba zawsze wpisywać w dwóch pozycjach fakturę, czy system sam obliczy 50%?, czy trzeba samemu wyliczyć i wpisać 50% VAT?, czy nieodliczony podatek VAT 50% zostanie doliczony do dochodu? I jak/gdzie sprawdzić zapisany i odliczony podatek 50%VAT?

    OdpowiedzUsuń
  2. Trzeba wyliczyć i wpisać 50% netto.
    W rejestrze widać jakie i gdzie kwoty zostały zaliczone do dochodu / VATu

    OdpowiedzUsuń

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.