wtorek, 12 listopada 2013

Kasowa metoda rozliczeń VAT dla "małych podatników"

Podmioty mające status małego podatnika korzystają w świetle przepisów ustawy o VAT z możliwości szczególnego rodzaju rozliczania tego podatku.
Mogą one - przy zastosowaniu ogólnych zasad rozliczania podatku VAT - rozliczać się za okresy kwartalne. Mogą też rozliczać się na zasadach ogólnych za okresy miesięczne.

Przede wszystkim jednak mali podatnicy mogą wybrać kasową metodę rozliczeń.  W tej metodzie obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje nie według zasad ogólnych, ale z dniem uregulowania całości lub części należności.

Mały podatnik w programie MADAR

Aby rozpocząć pracę w programie MADAR należy w konfiguracji programu zaznaczyć faktura MP - metoda kasowa


Wystawiamy fakturę VAT dnia 12.11.2013r.


Płatność za fakturę zmienia "datę VAT"

Płacimy w banku dnia 01.12.2013r. Automatycznie na liście rejestrów VAT w danym dokumencie zmieni się data VAT


Tak


Trochę teorii


Mały podatnik to, przedsiębiorca, u którego wartość przychodu ze sprzedaży w ubiegłym roku podatkowym nie przekroczyła równowartości 4 922 000 zł. Ustawa o VAT dodaje drugi wymóg - w przypadku maklerów, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, agentów, oraz zleceniobiorców i innych osób świadczących usługi o podobnym charakterze, wartość otrzymywanych prowizji (wraz z kwotą podatku) nie może w poprzednim roku podatkowym wynieść więcej niż równowartość 185 000 zł w roku 2013.

Podatek w momencie posiadania pieniędzy w kasie
Podstawową zmianą w tym zakresie jest zniesienie 90-dniowego terminu, po upływie którego mały podatnik, pomimo nieuregulowania należności przez jego kontrahenta, obowiązany był do rozliczenia VAT z tytułu dokonanych dostaw towarów i świadczonych usług.

Mały podatnik może rozliczać się tzw. metodą kasową. Od 2013 roku pozwala ona przedsiębiorcy, który ją wybrał na rozliczenie z urzędem faktycznie dopiero wtedy, gdy otrzyma od kontrahenta wynagrodzenie za dostarczone towary lub wykonane usługi.

Z ograniczeniem spotkają się jednak przedsiębiorcy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób, które nie rozliczają VAT-u, np. konsumenta albo przedsiębiorcy korzystającego ze zwolnienia w VAT. W takim przypadku  obowiązek podatkowy będzie bowiem powstawać z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.
Dużą zaletą metody kasowej jest fakt, iż sprowadza się ona do zapłaty podatku dopiero, gdy podatnik będzie dysponował pieniędzmi, a w przypadku sprzedaży dla osób nie rozliczających VAT-u daje dodatkowe pół roku na uzyskanie zapłaty i zgromadzenie potrzebnych środków.

Nowością w zakresie odliczania VAT jest umożliwienie odliczenia podatku naliczonego z faktury zapłaconej w części. Uregulowanie należności w części będzie uprawniało małego podatnika do odliczenia podatku naliczonego w wysokości odpowiadającej części uregulowanej należności.
 
Mały podatnik, rozliczający się metodą kasową, jest teraz obowiązany do zamieszczenia w treści wystawianych faktur oznaczenia „metoda kasowa”, w miejsce dotychczasowego oznaczenia „Faktura VAT-MP”

Deklaracja VAT-7
Korzystnym rozwiązaniem jest możliwość kwartalnego rozliczania VAT-u. Pozwala ono na tymczasowe odroczenie zobowiązania wobec urzędu skarbowego. Rozliczenie podatku następuje na takich samych zasadach, jak w przypadku powszechnego rozliczania miesięcznego.

Zaliczka na PIT, CIT
Przywilejem małego podatnika jest możliwość rezygnacji z dokonywania miesięcznego naliczania zaliczek na podatek dochodowy na rzecz naliczania kwartalnego. Tutaj podobnie, jak w przypadku kwartalnego VAT-u, chodzi o możliwość odroczenia płatności podatku.

Środki trwałe
Bardzo ważnym udogodnieniem dostępnym dla małego podatnika jest prawo do jednorazowego zaliczania całej wartości zakupionych środków trwałych w koszty uzyskania przychodu miesiąca wprowadzenia składników do ewidencji. Dotyczy to jednak tylko grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych z wyłączeniem samochodów osobowych.
Wybrane paragrafy:
Art. 21. Mały podatnik może wybrać metodę rozliczeń polegającą na tym, że obowiązek podatkowy w odniesieniu do dokonywanych przez niego dostaw towarów i świadczenia usług powstaje:
1) z dniem otrzymania całości lub części zapłaty – w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny,
2)z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi – w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż wymieniony w pkt 1.
Art.86 ust. 16. Podatnicy, o których mowa w art. 21 ust. 1, w odniesieniu do nabytych na terytorium kraju towarów i usług, mogą obniżyć kwotę podatku należnego w rozliczeniu za kwartał, w którym uregulowali całość lub część należności wynikającej z otrzymanej od kontrahenta faktury, nie wcześniej jednak niż z dniem otrzymania faktury. Uregulowanie należności w części daje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego odpowiadającą części uregulowanej należności. Przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio.
Przepisy:
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług


1 komentarz:

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.