czwartek, 7 listopada 2013

Co nowego w programie Płatnik 9.01.001Już od 1 listopada nowe deklaracje ZUS oraz nowe kody tytułów ubezpieczeń  -w praktyce natomiast razem z wejściem do użytku nowej wersji Płatnika od stycznia 2014,  zaczną obowiązywać bezwzględnie nowe formularze, nowe kody i nowe oprogramowanie.

1 listopada 2013 r. wchodzi w życie większość przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 września 2013 r. zmieniających rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz.1101).


Od 1 listopada nowe kody tytułu ubezpieczeń, oraz wzory dokumentów zgłoszeniowych
Rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 roku wprowadza również nowe kody ubezpieczeniowe a także modyfikuje obecnie obowiązujące.

 • Modyfikacja wzorów dokumentów zgłoszeniowych
ZUS ZUA − Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej,
ZUS ZCNA − Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego,
ZUS ZZA − Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych,
ZUS ZIUA − Zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej,
ZUS ZWUA − Wyrejestrowanie z ubezpieczeń,
ZUS ZSWA − Zgłoszenie/korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
 • Kody ubezpieczeniowe dotyczące osób przebywających na urlopie wychowawczym
12 50: osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed podjęciem opieki podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność,

12 60: osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed sprawowaniem opieki podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jako zleceniobiorca,

12 70: osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed podjęciem opieki podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jako osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność albo ze zleceniobiorcą,

12 80: osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed podjęciem opieki podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jako osoba duchowna,

12 90: osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, podlegająca wyłącznie ubezpieczeniu emerytalnemu.

 • Kody ubezpieczeniowe dla osób pobierających emeryturę pomostową lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
26 00: osoba pobierająca nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej,
26 01: osoba pobierająca nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zamieszkała w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
27 00: osoba pobierająca emeryturę pomostową zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej,
27 01: osoba pobierająca emeryturę pomostową zamieszkała w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

 • Kody ubezpieczeniowe dla świadczenia i przerwy

319: zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego,
320: wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego,
325: zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
326: wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
327: zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego,
328: wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego.

 • Kody ubezpieczeniowe w dziale 1. Podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem
 19 10: osoba podlegająca dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,

 • Ponadto w drodze rozporządzenia likwidacji podlegają kody:
10 40: alumn seminarium duchownego, nowicjusz, postulant, juniorysta przed ukończeniem 25. Roku życia, objęty dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi,

15 00: małżonek pracownika skierowanego do pracy w przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym, stałym przedstawicielstwie przy ONZ lub w innej misji specjalnej za granicą, w instytucie, ośrodku informacji kultury za granicą,
16 10: obywatel polski wykonujący pracę w podmiocie zagranicznym za granicą lub w podmiocie zagranicznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli podmiot nie posiada w Rzeczypospolitej Polskiej swojej siedziby ani przedstawicielstw,
17 00: osoba sprawująca opiekę nad członkiem rodziny spełniającym warunki do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego, podlegająca dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym,
18 00: student, uczestnik studiów doktoranckich lub osoba odbywająca staż adaptacyjny, podlegający dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.


Warto zaznaczyć, że zmianie ulegają również kod:
 • 311 – przyjmując znaczenie  ,, zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego”,
 • 315 – przyjmując znaczenie ,, wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego”.

Od 1 listopada zacznie obowiązywać nowy kod 19 10 oraz kody świadczenia / przerwy: 19, 320, 325, 326, 327 i 328. Zmianie ulegną również opisy kodów: 311 i 315.
Przypomnijmy, że z dniem 19 września zaczęły obowiązywać nowe kody: 12 50, 12 60, 12 70, 12 80, 12 90, a od 1 kwietnia przyszłego roku zaczną obowiązywać kody: 26 00, 26 01, 27 00, 27 01.

Na naszych stronach do ściągnięcia Program Płatnik.
Więcej informacji oraz instrukcja obługi w poście: Nowy program płatnik 9.01.001 juz u nas.

1 komentarz:

 1. Ehh.. Wkroczenie w dorosłe życie wydawało się kiedyś takie fajne... a tu lipa.. Najpierw ubezpieczenie samochodu a potem tym się zajmę.. wszystko pod górkę.

  OdpowiedzUsuń

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.