poniedziałek, 31 grudnia 2012

VAT i korekta kosztów w 2013 roku

Zmiany w roku 2013 związane z rozliczaniem VAT, korektą kosztów oraz wystawianiem faktur.

Akty prawne:

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2012 r. poz. 1428)
 • rozporządzenie w sprawie faktur elektronicznych.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego (Dz.U. 2012 poz. 1451)
 • Ustawa z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2012 poz. 1278)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. 2012 poz. 1342) - tzw. ustawa deregulacyjna


Obowiązek ewidencji zapłat

W programach MADAR wszystkie dokumenty zakupu i sprzedaży są niezapłacone, dopóki nie wprowadzi się dokumentu zapłaty w kasie lub banku.

UWAGA !!! Istnieje możliwość uproszczonego zaznaczania zapłat.
Więcej informacji: Uproszczone "zapłaty" za dokumenty w rejestrze.

Korekta VAT naliczonego

 1. Obowiązek korekty VAT naliczonego wynikającego z faktury, która nie została opłacona za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu platnosci. Brak korekty zagrożony jest sankcją w wysokości 30 proc. kwoty VAT wynikającego z nieuregulowanych faktur, który nie został skorygowany.
 2. Małe firmy stosujące metodę kasową mają możliwość wpłaty VAT do urzędu skarbowego dopiero w momencie otrzymania zapłaty od kontrahenta. Jeśli kontrahent nie będzie podatnikiem VAT czynnym, podatek trzeba będzie rozliczyć nie później niż 180 dnia, licząc od dnia transakcji.
 3. Likwidacja obowiązku opodatkowania zaliczek w transakcjach wewnątrzwspólnotowych.

Korekta VAT należnego

 1. Od 1 stycznia 2013 r. VAT zapłacony z wystawionej faktury może być odzyskany z urzędu skarbowego po 150 dniach od terminu płatności zwlekania przez dłużnika z zapłatą wynikającej z niej kwoty. Trzeba będzie złożyć w urzędzie skarbowym deklarację VAT-ZD. W załączniku tym (składanym razem z deklaracją VAT) wierzyciel będzie musiał podać nie tylko swoje dane, ale także dane indentyfikacyjne kontrahenta (dłużnika), numer faktury, datę jej wystawienia, datę upływu terminu płatności, której nie uzyskał, oraz kwoty korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego.

Fakturowanie po nowemu

 1. Znika obowiązek oznaczenia dokumentu jako "Faktury VAT", ale będzie można dalej stosować j 1 stycznia 2013 r. tę nazwę lub np. nazwę "Faktura".
 2. Dla podatników rozliczających VAT tzw. metodą kasową (metodę kasową mogą stosować wyłącznie "mali" podatnicy - o rocznym obrocie nieprzekraczającym 1 200 000 euro) zamiast dotychczasowych oznaczeń "Faktura VAT- MP" będzie obowiązek stosowania oznaczeń: "metoda kasowa".
 3. W miejsce dotychczasowego oznaczenia "Faktura VAT marża" - stosowanie fraz: "procedura marży dla biur podróży", "procedura marży - towary używane", "procedura marży - dzieła sztuki", "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki".
 4. Dla faktur wystawionych przez nabywcę w imieniu dostawcy - na fakturze należy umieścić frazę: "samofakturowanie".
 5. Przy rozliczeniach podatku VAT lub podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, w którym rozliczającym jest nabywca konieczne jest zastosowanie za fakturze zapisu "odwrotne obciążenie".
 6. Znika obowiązek podawania numeru rejestracyjnego samochodu - w przypadku faktur sprzedaży paliwa.
 7. Faktury uproszczone
  Podatnicy będą mogli wystawiać faktury uproszczone w sytuacji, gdy kwota należności I 1 stycznia 2013 r. ogółem nie przekracza kwoty 450 zł lub 100 euro (jeśli kwota wyrażona jest w euro).
  Na fakturze uproszczonej będzie można umieścić mniej danych niż na zwykłej fakturze
  • jako dane nabywcy możliwe będzie wykazanie jedynie identyfikatora podatkowego
  • w pozycjach towarowych nie będzie obowiązku podania miary, jednostki oraz ceny jednostkowej towarów a także wartości podstawy, kwoty podatku w podziale na stawki.
  Poza dotychczasowymi podatnikami faktury będą mogli wystawiać zarejestrowani podatnicy VAT zwolnieni (alternatywnie będą mogli wystawiać rachunki).
 8. Fakturę będzie mógł wystawić nabywca (samofakturowanie) lub osoba trzecia, czyli głównie
  obowiązku wystawie- przedstawiciel podatkowy. O samofakturowaniu nie trzeba będzie zawiadamiać naczelnika
  nia faktur urzędu skarbowego, ale konieczne będzie zawarcie umowy z kontrahentem oraz ustalenie
  procedury zatwierdzania faktur przez sprzedawcę.
 9. Fakturom papierowym i elektronicznym trzeba zapewnić autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność (obecnie obowiązek taki dotyczy jedynie e-faktur); można będzie to zrobić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych.
 10. Wprowadzenie możliwości przeliczania kwot na fakturach według kursu wymiany Europejskiego Banku Centralnego.


Koszty podatkowe 2013

Od 1 stycznia 2013 roku będą obowiązywały nowe regulacje dotyczące korekty kosztów podatkowych. Nowelizacja nie wprowadza kasowej metody rozliczania kosztów podatkowych. Oznacza to, że w zakresie uznawania poniesionego kosztu do kosztów podatkowych zastosowanie znajdą reguły dotychczasowe.

Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) wprowadza rozwiązanie polegające na obowiązku dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu w ciągu 30 dni od daty upływu terminu płatności ustalonego przez strony, a w przypadku gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni - nieuregulowania jej w ciągu 90 dni od dnia zaliczenia kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu do kosztów uzyskania przychodów.

Regulacje dotyczące korekty kosztów podatkowych nie znajdą zastosowania do podatnika, który kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu, nie zaliczył do kosztów podatkowych. Zatem nieuregulowanie kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu nie będzie powodowało obowiązku korygowania kosztów podatkowych.

Nowe przepisy należy stosować do tych kwot wynikających z faktury lub innego dokumentu, które zostały zaliczone do kosztów podatkowych od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Jeżeli kwota wynikająca z faktury lub innego dokumentu zostanie zaliczona do kosztów podatkowych przed dniem 1 stycznia 2013 roku, wówczas nowe regulacje nie będą miały zastosowania, nawet wtedy, gdy termin płatności przypada w 2013 roku.

W przypadku podatników (osób prawnych), u których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2013 roku, a zakończył po dniu 31 grudnia 2012 roku nowe przepisy, dotyczące korekty kosztów podatkowych będą miały zastosowanie dopiero po zakończeniu tego roku podatkowego.

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Na stronach Ministerstwa Finansów pojawił się wpis: "Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2013 r." a w nim dokument: Zmiany w zakresie fakturowania
Najważniejsze tezy dotyczące wystawiania faktur od 01.01.2013:
 1. Równe traktowanie faktur
  papierowych i elektronicznych (do faktur elektronicznych stosowane są takie same zasady jak
  do faktur papierowych) nie zwiększa obciążeń administracyjnych związanych
  z fakturowaniem papierowym.
 2. Większość wprowadzanych od 1 stycznia 2013 r. zmian ma dla
  podatników charakter fakultatywny, zatem nie powodują one konieczności wprowadzenia
  zmian w sposobach fakturowania przyjętych przez podatnika.
 3. Zmienione brzmienie przepisu § 4 rozporządzenia fakturowego nie wprowadza zmian
  w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów w zakresie podatników zobowiązanych do
  wystawiania faktur. Nowością jest dopuszczenie możliwości wystawiania faktur przez zarejestrowanych
  podatników VAT zwolnionych. Równocześnie podatnicy ci nie zostaną pozbawieni
  możliwości wystawiania rachunków.
 4. Podatnicy, którzy np. obecnie oznaczają faktury wyrazami „faktura
  VAT” nadal będą mogli to czynić w nowym stanie prawnym.
 5. Na fakturach podatnicy mogą również zawierać inne dane, które nie będą już wymagane jako obowiązkowe od 1 stycznia 2013 r.
 6. Możliwość wystawienia faktury uproszczonej w przypadku
  transakcji o wartości do 450 zł (lub 100 euro) nie oznacza, że nie można wystawiać
  w takiej sytuacji faktury zawierającej pełną ilość danych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.