piątek, 28 grudnia 2012

Zaliczki w EUR - dwie interpretacje?

Wystawiając zaliczkę w obcej walucie na część dostawy i wystawiając następnie fakturę końcową np. EUR można napotakać różne interpretacje.Inny jest bowiem kurs waluty stosowany do obliczenia VAT należnego od zaliczki, a inny dla należności wynikającej z faktury końcowej.
Wyroki NSA, WSA i stanowiska izb skarbowych też nie są jednoznaczne ...


Podczas wsytawiania pojawia się problem, czy kwota VAT wykazanego na fakturze końcowej, to kwota podatku w walucie obcej (np. euro) od nieuiszczonej części należności w tej walucie, przeliczona na złote według kursu poprzedzającego dzień wystawienia faktury końcowej.
Czy jest to kwota stanowiąca różnicę podatku obliczonego w złotych według kursu poprzedzającego dzień wystawienia faktury końcowej od całej należności i podatku wykazanego w złotych w fakturze zaliczkowej.

Odejmujemy dewizy

Jedą z możliwości jest przyjęcie, że prawidłową jest kwota podatku w walucie obcej (np. euro) od nieuiszczonej części należności w tej walucie, przeliczona na złote według kursu poprzedzającego dzień wystawienia faktury końcowej.
W uzasadnieniu czytamy, że nie można dwukrotne przeliczenie na złote kwoty podatku już obliczonego od otrzymanej w walutach obcych zaliczki – raz na fakturze dokumentującej jej otrzymanie i ponownie po raz drugi na fakturze dokumentującej otrzymanie wynagrodzenia przy odliczaniu zarówno samej zaliczki, jak i należnego od niej podatku od kwoty ustalonego wynagrodzenia.

Należy najpierw od kwoty należnego wynagrodzenia w walucie odjąć odpowiednią część otrzymanej wcześniej zaliczki. Tak ustalona kwota stanowić będzie podstawę opodatkowania. Od tej kwoty należy obliczyć podatek i dokonać przeliczenia jego kwoty na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury.

Sposób ten został uznany za prawidłowy przez:
 • Izbę Skarbowę w Poznaniu w interpretacji z 28 stycznia 2011 r. (ILPP2/443-1444/09/11-S/ EN), po uwzględnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 27 lipca 2010 r. (I SA/Po 347/10).
 • Izbę Skarbowę w Poznaniu w interpretacji z 10 grudnia 2010 r. (ILPP1/ 4441-60/10-3/HMW) oraz Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 16 grudnia 2010 r. (IPPP3-443-978/10-4/JF).
 • NSA w wyroku z 6 października 2008 r. (I FSK 1085/07).
 • WSA w Poznaniu z 27 lipca 2010 r. (I SA/Po 347/10)
 • orzeczenie WSA w Poznaniu z 17 lutego 2009 r. (I SA/Po 1607/08).


Włączenie tego systemu następuje poprzez wpisanie w opcji polecenia: zaliczkiEuRoznica=1.Odejmujemy złotówki

W tym przypadku kwota stanowiąca różnicę podatku obliczonego w złotych według kursu poprzedzającego dzień wystawienia faktury końcowej od całej należności i podatku wykazanego w złotych w fakturze zaliczkowej. Oznacza to, że:

 1. Kwoty wykazane w walucie obcej na fakturach zaliczkowych powinny zostać przeliczone na PLN według bieżącego kursu średniego waluty obcej wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień wystawienia przedmiotowych faktur, jeżeli zostały one wystawione w ciągu 7 dni od dnia, w którym otrzymano zaliczkę.
 2. W przypadku wystawienia faktury końcowej
 • sumę wartości wykonanych usług, wykazaną na tej fakturze (kwotę należności) przeliczoną na PLN według bieżącego kursu średniego waluty obcej wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień wystawienia końcowej faktury należy pomniejszyć o wartość pobranej zaliczki - przeliczonej na PLN według kursu z dnia wystawienia faktury zaliczkowej.
 • kwota podatku powinna zostać pomniejszona o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących pobranie zaliczki.
Sposób ten został uznany za prawidłowy przez:
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego w imieniu Ministra Finansów w wydanej na wniosek Spółki w dniu 5 grudnia 2007 roku interpretacji indywidualnej nr IP-PP2-443-355/07-2/PW.
 • Katowicką Izbę Skarbową w interpretacji (IBPP2/443-369/10/JJ)
 • Uzasadnienie wyroku NSA z 24 maja 2011 r. (I FSK 760/10 NSA)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.