piątek, 28 kwietnia 2023

Nowości i zmiany w programach Madar


Prezentujemy wybrane nowości i zmiany, które zostały wprowadzone do programów Madar w ostatnim czasie.

Uzupełnianie daty

W celu usprawnienia i przyśpieszenia wprowadzania dokumentów do rejestrów VAT wystarczy podać tylko dzień i miesiąc a program po przejściu do następnego pola uzupełni datę bieżącym rokiem np. wprowadzając w pole data wartość 2404 program po przejściu do kolejnego pola automatycznie uzupełni datę na 24/04/2023. Rozwiązanie jest dostępne wyłącznie w programach w chmurze (nie działa w programach instalowanych).

Wyszczególnienie pakietu mobilności na karcie wynagrodzeń

Użytkownicy, którzy prowadzą listy płac dla kierowców transportu międzynarodowego i rozliczają pensje wg tzw. pakietu mobilności w opcji Kadry - płace - wydruki - karta wynagrodzeń zobaczą wyszczególnienie pakietu mobliności na zestawieniu. 
Więcej informacji w poście - Pakiet mobilności w programach Madar

Zamiana stron na rachunku porównawczym

W związku z licznymi postulatami klientów na rachunku porównawczym generowanym z Deklaracji zamieniono stronami okres poprzedni i sprawozdawczy. Obecnie pierwszą kolumną jest okres sprawozdawczy a kolejną okres poprzedni. Ma to ułatwić wypełnienie sprawozdania finansowego składanego elektronicznie gdzie również przyjęta jest taka kolejność.


Postępowanie z dokumentem 'korekta opodatkowania REK' gdy należność z faktury, do której skorzystano z ulgi na złe długi, uznaje się za nieściągalną 

Firma, która podejmuje decyzję, że należność z faktury pierwotnej uznaje za nieściągalną może wyksięgować korektę opodatkowania REK jeżeli zmieni datę księgowania, ale jednocześnie wybierze konto WEWNĘTRZNE pod dewizami. W takiej sytuacji program rozliczy dokument REK, wyksięguje na podane konto, ale nie wprowadzi go ponownie do pliku JPK. Nie będzie on się również już pojawił na zestawieniu 'nierozliczony VAT'.

Oznaczanie przychodów jako najem prywatny lub produkty rolnicze w ewidencji ryczałtowej 

Przy dopisywaniu przychodu w ewidencji ryczałtowej wprowadzono pole rodzaj, które umożliwia oznaczenie przychodu jako najem prywatny lub produkty rolnicze. Jest to szczególnie przydatne gdy podatnik świadczy usługi oraz osiąga przychody z najmu prywatnego, które opodatkowane są tą samą stawką. Przykładowo podatnik świadczy usługi informatyczne, które opodatkowane są stawką 8,5% a także osiąga przychody z najmu, które również opodatkowane są stawką 8,5%. PIT28 wymaga wyszczególnienia obu przychodów. 
Więcej informacji w poście -  Dopisywanie dokumentu do ewidencji ryczałtowej


Wygasające oświadczenia pracowników po zakończeniu stosunku pracy a pensja 

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Pracy z zakończeniem stosunku pracy wygadają oświadczenia pracownika złożone pracodawcy (poza szczególnymi wyjątkami). Wraz z zakończeniem stosunku pracy wygasa oświadczenie o podwyższonych kosztach uzyskania przychodu (dla pracowników mieszkających poza miejscem pracy) oraz oświadczenie o stosowaniu ulgi podatkowej.  Ma to szczególne znaczenie jeżeli pracodawca wypłaca pracownikowi pensję w kolejnym miesiącu za miesiąc poprzedni gdyż w tej sytuacji nie może naliczyć podwyższonych kosztów uzyskania przychodu i nie może uwzględnić ulgi podatkowej
W związku z powyższym wprowadzono do programu Madar dodatkowe komunikaty przy zakładaniu pensji. Jeżeli (zgodnie z tym co jest wprowadzone w Umowach o pracę) pracownikowi skończyła się umowa np. ostatniego dnia danego miesiąca, a użytkownik nalicza pensję, która będzie płacona do 10 kolejnego miesiąca otrzyma dwa komunikaty koszty [33] wygasłe oświadczenie oraz ulga [34] wygasłe oświadczenie. Są to tylko komunikaty informujące i to do użytkownika należy decyzja o obniżeniu KUP i usunięciu ulgi podatkowej. 
UWAGA! Takie komunikaty mogą się również pojawić jeśli wprowadzone umowy o pracę zawierają błąd - np. umowa okresowa nie ma określonej daty jej końca.

 

Ekwiwalent za pracę zdalną 

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent za pracę zdalną. W Madarze na listach płac dodano nowe pole 116 ekwiwalent za pracę zdalną. Ewiwalent nie jest opodatkowany i oskładkowany. 


Ewidencja pracy zdalnej w Planie Pracy 

W programie Madar umożliwiono ewidencję pracy zdalnej w Planie Pracy. W tym celu należy utworzyć nową kategorię, która powinna być oznaczona następująco:
p - praca - 1 (jeden dzień pracy)
h - godziny pracy - 8 (ośmiogodzinny dzień pracy)
s - godziny praca zdalna - 8 (osiem godzin pracy zdalnej) 


Tak utworzoną kategorią należy oznaczać plan lub wykonanie w Planie pracy

Zestawienie z wyszczególnieniem ilości dni pracy zdalnej jest widoczne na zestawieniu w opcji Plan pracy - wg pracownika - rozliczenie dni i godzin roczne.

Nowe rodzaje absencji - urlop siła wyższa, opieka bezpłatna, okazjonalna praca zdalna 

W programie dostępne są nowe rodzaje nieobecności pracownika tj.
 • urlop siła wyższa - kategoria powinna być oznaczona jako E
 • opieka bezpłatna - kategoria powinna być oznaczona jako Ó
 • okazjonalna praca zdalna - oznaczona tak samo jak praca zdalna


Zmiana szablonów wydruku umów okresowych i świadectwa pracy 

W programie dostępne są nowe szablony wydruków dla umów o pracę - okresowa 1 oraz okresowa 2, a także świadectwa pracy. Zmiany związane są ze zmianami Kodeksu Pracy w 2023 roku. Aby w systemie wygenerować nowy szablon należy w opcji Kadry - Umowy o pracę zaznaczyć umowę okresową lub świadectwo a następnie z górnego menu wybrać wydruki - kasowanie szablonu (program skasuje dotychczasowy szablon) - na pytanie czy utworzyć nowy wzorzec należy odpowiedzieć twierdząco.

Nowy wydruk Informacja o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej

Pracodawca jest zobowiązany poinformować pracownika przy rozwiązaniu stosunku pracy o okresie przez jaki będzie przechowywana jego dokumentacja pracownicza i możliwości jej odbioru. W programie dodano możliwość wygenerowania wydruku zawierającego informację w tym zakresie, którą można przekazać pracownikowi.
Informację taką można wygenerować w opcji Kadry - Umowy o pracę - wydruki - dodatkowe szablony - informacja o przechowywaniu dokumentacji.

Zakupy ze stawką VAT 0% nie są wykazywane w części ewidencyjnej i deklaracyjnej plików JPK V7 

Zgodnie z najnowszymi interpretacjami dokonano w programie zmian i zakupy ze stawką 0% VAT nie są już wykazywane w ewidencji i deklaracji pliku JPK V7.


Zmiany na rachunku wyników z ewidencji ryczałtowej 

Na rachunku wyników z ewidencji ryczałtowej dodano dwie nowe pozycje:
 • przychód narastająco dla ZUS - przychód narastająco w danym roku kalendarzowym liczony od 1 stycznia do ostatniego dnia, za który generowany jest rachunek wyników, stanowi podstawę obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • zdrowotne narastająco - składki na ubezpieczenie zdrowotne narastająco w danym roku kalendarzowym obliczane jako suma składek na ubezpieczenie zdrowotne zaewidencjonowanych w opcji Zlecenia jako składka pracodawcy.


 • Zmiany na wydruku Syntetyka firmy

  Na wydruku dostępnym w opcji  Księgowość - wydruki - syntetyka firmy wprowadzono zmiany - wydruk ten w najbliższym czasie będzie rozbudowywany.

  Zmiany w oprogramowaniu Urzędów Skarbowym i odrzucanie złożonych JPK dla osób fizycznych

  Od lutego 2023 Urzędy Skarbowe korzystają z nowego oprogramowania w związku z czym wielu podatników otrzymało informacje z Urzędów Skarbowych o nieprawidłowych danych poadatnika w JPK V7M i V7K. 
  Należy sprawdzić w programie Madar czy konfiguracja na potrzeby generowania plików JPK V7M i V7K jest poprawnie uzupełniona!
  Osoba fizyczna w opcji JPK - narzędzia - konfiguracja - zakładka: dekalracje powinna sprawdzić następujące pola:
  • nazwisko/nazwa - ma być wypełnione wyłącznie nazwisko podatnika (bez dopisków typu F.H.U itp) 
  • imię - ma być wyłącznie imię podatnika
  • data urodzenia - musi być wypełniona - inaczej podatnik będzie potraktowany w JPK jako osoba niefizyczna. 

  Sztuczna inteligencja już w programie Madar7 w chmurze

  Na koniec, trochę dla rozrywki, można zajrzeć w programie Madar 7 w chmurze do opcji CRM- Wiadomości gdzie na rozmowę czeka już nasz wirtualny przyjaciel, który dzięki implementacji chat GPT odpowie na większość pytań - niezależnie czy zapytamy o przepis na rosół czy o listę filmów fabularnych, w których występują żaby ;) 
  Wystarczy w polu dotyczy wpisać pytanie i kliknąć klawisz @send by już po chwili otrzymać odpowiedź.
  Mimo, że w tej chwili można uzyskać odpowiedź na pytanie "jakie elementy powinna zawierać faktura w myśl ustawy o VAT" to jest to bardziej zabawka ale  wkrótce dzięki implementacji sztucznej inteligencji AI do systemu Madar7 w chmurze mamy nadzieję, że realnie wspomoże ona naszych użytkowników w codziennej pracy. 


  Brak komentarzy:

  Prześlij komentarz

  Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.