czwartek, 5 października 2023

Postępy w pracach nad integracją z KSeF


Ministerstwo Finansów wprowadza dla większości podmiotów gospodarczych obowiązek umieszczania wystawianych faktur w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). KSeF umożliwia wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych. 

Od kiedy?

Obowiązek stosowania KSeF nastąpi:
 • od 1 lipca 2024 roku dla czynnych podatników VAT
 • od 1 stycznia 2025 roku dla podatników zwolnionych podmiotowo oraz przedmiotowo z VAT (nievatowcy) w zakresie wystawiania faktur.

Więcej informacji o Krajowym Systemie e-Faktur

Więcej informacji o KSeF można znaleźć na stronach Ministerstwa Finansów na stronie https://www.podatki.gov.pl/ksef/

Integracja programów MADAR z KSeF i postęp prac

Programy produkowane przez Madar wraz z wejściem obowiązku stosowania KSeF będą posiadały pełną integrację z Krajowym Systemem e-Faktur. Od kilku tygodni pracujemy nad implementacją tej integracji w naszych programach.

Proces integracji podzielono na cztery etapy:
 • możliwość ręcznego wygenerowania w systemie Madar pliku xml, który może zostać wczytany w systemie Ministerstwa, [realizowany]
 • możliwość ręcznego importu faktur zakupowych w formacie xml (KSeF) do Rejestrów VAT, 
 • możliwość automatycznego zapisu wystawionej w Madarze faktury w systemie KSeF,
 • możliwość automatycznego importu faktur znajdujących się w KSeF do rejestrów VAT w Madar. 
W pierwszej kolejności Madar udostępni możliwość ręcznego wygenerowania pliku (etap 1) a także jego importu do Madara (etap 2). Wszelkie automatyzacje (etap 3 i 4) będą wprowadzane do systemu Madar na samym końcu.
 

Zaimplementowane rozwiązania - możliwość generowania plików z fakturami dla KSeF 

W aktualnych wersjach programów Madar jest już możliwe wygenerowania pliku XML z wystawionej faktury - które następnie można testowo zaimportować do systemu KSeF. 

Konfiguracja

Jeżeli z programu Madar generowane są na bieżąco pliki JPK nie musimy nic robić. Jeśli nie to należy sprawdzić i uzupełnić konfigurację w opcji Administracja - konfiguracja zakładka deklaracje.

Jak wygenerować plik z wystawionej faktury

W module Księgowość należy wejść do opcji faktura - wczytać wystawioną fakturę sprzedaży a następnie z górnego menu wybrać opcję dokumenty - generuj dla KSEF. W programach obsługiwanych przez przeglądarkę internetową (Madar7 w chmurze) plik xml zostanie pobrany przez przeglądarkę (należy upewnić się, że ustawienia przeglądarki nie blokują pobierania plików). W przypadku programów instalowanych (Madar7) plik zostanie zapisany w folderze Moje Dokumenty (lub analogicznym).

W przypadku wystawiania faktur w module Handel (Magazyn) postępowanie jest tożsame, z tą różnicą, iż z górnego menu należy wybrać opcję generuj - generuj dla KSEF.

Tak pobrany plik xml można już testowo wczytać w ministerialnym systemie KSeF.

Jak wczytać testowo plik w systemie KSeF

Wygenerowany w Madarze plik w formacie xml można spróbować wczytać testowo w systemie KSeF. W tym celu należy wejść na stronę https://ksef-test.mf.gov.pl/web/

Na stronie KSeF należy:
 1.  Kliknąć w Uwierzytelnij się w Krajowym Systemie e-Faktur.
 2. Na wyświetlonej stronie Wprowadź kontekst logowania wybrać identyfikator - NIP firmy, podać w polu NIP firmy swój NIP i kliknąć w klawisz Uwierzytelnij.
 3. Na kolejnej stronie Wybierz sposób logowania kliknąć w Certyfikat kwalifikowany (niezależnie od tego czy taki posiadamy czy nie - program testowo nie będzie od nas żądał tego certyfikatu)
 4. Na pytanie Czy certyfikat jest podpisem z numerem NIP lub PESEL? odpowiadamy TAK i przechodzimy dalej.
 5. W polu Uwierzytelnianie na potrzeby testów Typ identyfikatora wybieramy Podpis NIP i w polu Numer NIP ponownie podajemy swój NIP. Kontynuujemy klikając klawisz Uwierzytelnij do aplikacji testowej
 6. Zostajemy zalogowani do systemu Krajowy System e-Faktur - Aplikacja testowa.Po zalogowaniu do aplikacji testowej z bocznego menu wybieramy Wystaw fakturę a następnie Wczytaj fakturę i poprzez klawisz Dodaj plik wgrywamy wcześniej pobrany z Madara plik xml.

Jeżeli plik jest poprawny otrzymamy komunikat Plik wczytany poprawnie natomiast jeżeli zawiera błędy otrzymamy komunikat Plik XML zawiera błędy. Jeśli plik jest błędny możemy kliknąć klawisz edycja i sprawdzić co jest w nim błędne przechodząc na kolejne ekrany przy pomocy klawisza dalej.


Informacja dla biur rachunkowych 

W związku z pojawiającymi się ze strony biur rachunkowych pytaniami czy będą one mogły przesyłać faktury sprzedażowe do KSeF należy podkreślić, że jeżeli biura rachunkowe nie wystawiają faktur w imieniu klienta to nie będą mogły wyręczyć w tej czynności klienta. Faktury, które mają się znaleźć w KSeF mają być docelowo odkładane w systemie w czasie rzeczywistym (czyli w momencie wystawienia) a dodatkowo zawierają pełne treści faktur, których biuro rachunkowe, które importuje sprzedaż do rejestrów VAT nie posiada. To oprogramowanie do fakturowania, z którego korzysta klient musi dawać możliwość wysyłki faktury do KSeF - jeśli takiego rozwiązania nie posiada klient może fakturować w systemie Madar7 w chmurze, z którego korzysta biuro.
 

piątek, 28 kwietnia 2023

Nowości i zmiany w programach Madar


Prezentujemy wybrane nowości i zmiany, które zostały wprowadzone do programów Madar w ostatnim czasie.

Uzupełnianie daty

W celu usprawnienia i przyśpieszenia wprowadzania dokumentów do rejestrów VAT wystarczy podać tylko dzień i miesiąc a program po przejściu do następnego pola uzupełni datę bieżącym rokiem np. wprowadzając w pole data wartość 2404 program po przejściu do kolejnego pola automatycznie uzupełni datę na 24/04/2023. Rozwiązanie jest dostępne wyłącznie w programach w chmurze (nie działa w programach instalowanych).

Wyszczególnienie pakietu mobilności na karcie wynagrodzeń

Użytkownicy, którzy prowadzą listy płac dla kierowców transportu międzynarodowego i rozliczają pensje wg tzw. pakietu mobilności w opcji Kadry - płace - wydruki - karta wynagrodzeń zobaczą wyszczególnienie pakietu mobliności na zestawieniu. 
Więcej informacji w poście - Pakiet mobilności w programach Madar

Zamiana stron na rachunku porównawczym

W związku z licznymi postulatami klientów na rachunku porównawczym generowanym z Deklaracji zamieniono stronami okres poprzedni i sprawozdawczy. Obecnie pierwszą kolumną jest okres sprawozdawczy a kolejną okres poprzedni. Ma to ułatwić wypełnienie sprawozdania finansowego składanego elektronicznie gdzie również przyjęta jest taka kolejność.


Postępowanie z dokumentem 'korekta opodatkowania REK' gdy należność z faktury, do której skorzystano z ulgi na złe długi, uznaje się za nieściągalną 

Firma, która podejmuje decyzję, że należność z faktury pierwotnej uznaje za nieściągalną może wyksięgować korektę opodatkowania REK jeżeli zmieni datę księgowania, ale jednocześnie wybierze konto WEWNĘTRZNE pod dewizami. W takiej sytuacji program rozliczy dokument REK, wyksięguje na podane konto, ale nie wprowadzi go ponownie do pliku JPK. Nie będzie on się również już pojawił na zestawieniu 'nierozliczony VAT'.

Oznaczanie przychodów jako najem prywatny lub produkty rolnicze w ewidencji ryczałtowej 

Przy dopisywaniu przychodu w ewidencji ryczałtowej wprowadzono pole rodzaj, które umożliwia oznaczenie przychodu jako najem prywatny lub produkty rolnicze. Jest to szczególnie przydatne gdy podatnik świadczy usługi oraz osiąga przychody z najmu prywatnego, które opodatkowane są tą samą stawką. Przykładowo podatnik świadczy usługi informatyczne, które opodatkowane są stawką 8,5% a także osiąga przychody z najmu, które również opodatkowane są stawką 8,5%. PIT28 wymaga wyszczególnienia obu przychodów. 
Więcej informacji w poście -  Dopisywanie dokumentu do ewidencji ryczałtowej


Wygasające oświadczenia pracowników po zakończeniu stosunku pracy a pensja 

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Pracy z zakończeniem stosunku pracy wygadają oświadczenia pracownika złożone pracodawcy (poza szczególnymi wyjątkami). Wraz z zakończeniem stosunku pracy wygasa oświadczenie o podwyższonych kosztach uzyskania przychodu (dla pracowników mieszkających poza miejscem pracy) oraz oświadczenie o stosowaniu ulgi podatkowej.  Ma to szczególne znaczenie jeżeli pracodawca wypłaca pracownikowi pensję w kolejnym miesiącu za miesiąc poprzedni gdyż w tej sytuacji nie może naliczyć podwyższonych kosztów uzyskania przychodu i nie może uwzględnić ulgi podatkowej
W związku z powyższym wprowadzono do programu Madar dodatkowe komunikaty przy zakładaniu pensji. Jeżeli (zgodnie z tym co jest wprowadzone w Umowach o pracę) pracownikowi skończyła się umowa np. ostatniego dnia danego miesiąca, a użytkownik nalicza pensję, która będzie płacona do 10 kolejnego miesiąca otrzyma dwa komunikaty koszty [33] wygasłe oświadczenie oraz ulga [34] wygasłe oświadczenie. Są to tylko komunikaty informujące i to do użytkownika należy decyzja o obniżeniu KUP i usunięciu ulgi podatkowej. 
UWAGA! Takie komunikaty mogą się również pojawić jeśli wprowadzone umowy o pracę zawierają błąd - np. umowa okresowa nie ma określonej daty jej końca.

 

Ekwiwalent za pracę zdalną 

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent za pracę zdalną. W Madarze na listach płac dodano nowe pole 116 ekwiwalent za pracę zdalną. Ewiwalent nie jest opodatkowany i oskładkowany. 


Ewidencja pracy zdalnej w Planie Pracy 

W programie Madar umożliwiono ewidencję pracy zdalnej w Planie Pracy. W tym celu należy utworzyć nową kategorię, która powinna być oznaczona następująco:
p - praca - 1 (jeden dzień pracy)
h - godziny pracy - 8 (ośmiogodzinny dzień pracy)
s - godziny praca zdalna - 8 (osiem godzin pracy zdalnej) 


Tak utworzoną kategorią należy oznaczać plan lub wykonanie w Planie pracy

Zestawienie z wyszczególnieniem ilości dni pracy zdalnej jest widoczne na zestawieniu w opcji Plan pracy - wg pracownika - rozliczenie dni i godzin roczne.

Nowe rodzaje absencji - urlop siła wyższa, opieka bezpłatna, okazjonalna praca zdalna 

W programie dostępne są nowe rodzaje nieobecności pracownika tj.
 • urlop siła wyższa - kategoria powinna być oznaczona jako E
 • opieka bezpłatna - kategoria powinna być oznaczona jako Ó
 • okazjonalna praca zdalna - oznaczona tak samo jak praca zdalna


Zmiana szablonów wydruku umów okresowych i świadectwa pracy 

W programie dostępne są nowe szablony wydruków dla umów o pracę - okresowa 1 oraz okresowa 2, a także świadectwa pracy. Zmiany związane są ze zmianami Kodeksu Pracy w 2023 roku. Aby w systemie wygenerować nowy szablon należy w opcji Kadry - Umowy o pracę zaznaczyć umowę okresową lub świadectwo a następnie z górnego menu wybrać wydruki - kasowanie szablonu (program skasuje dotychczasowy szablon) - na pytanie czy utworzyć nowy wzorzec należy odpowiedzieć twierdząco.

Nowy wydruk Informacja o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej

Pracodawca jest zobowiązany poinformować pracownika przy rozwiązaniu stosunku pracy o okresie przez jaki będzie przechowywana jego dokumentacja pracownicza i możliwości jej odbioru. W programie dodano możliwość wygenerowania wydruku zawierającego informację w tym zakresie, którą można przekazać pracownikowi.
Informację taką można wygenerować w opcji Kadry - Umowy o pracę - wydruki - dodatkowe szablony - informacja o przechowywaniu dokumentacji.

Zakupy ze stawką VAT 0% nie są wykazywane w części ewidencyjnej i deklaracyjnej plików JPK V7 

Zgodnie z najnowszymi interpretacjami dokonano w programie zmian i zakupy ze stawką 0% VAT nie są już wykazywane w ewidencji i deklaracji pliku JPK V7.


Zmiany na rachunku wyników z ewidencji ryczałtowej 

Na rachunku wyników z ewidencji ryczałtowej dodano dwie nowe pozycje:
 • przychód narastająco dla ZUS - przychód narastająco w danym roku kalendarzowym liczony od 1 stycznia do ostatniego dnia, za który generowany jest rachunek wyników, stanowi podstawę obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • zdrowotne narastająco - składki na ubezpieczenie zdrowotne narastająco w danym roku kalendarzowym obliczane jako suma składek na ubezpieczenie zdrowotne zaewidencjonowanych w opcji Zlecenia jako składka pracodawcy.


 • Zmiany na wydruku Syntetyka firmy

  Na wydruku dostępnym w opcji  Księgowość - wydruki - syntetyka firmy wprowadzono zmiany - wydruk ten w najbliższym czasie będzie rozbudowywany.

  Zmiany w oprogramowaniu Urzędów Skarbowym i odrzucanie złożonych JPK dla osób fizycznych

  Od lutego 2023 Urzędy Skarbowe korzystają z nowego oprogramowania w związku z czym wielu podatników otrzymało informacje z Urzędów Skarbowych o nieprawidłowych danych poadatnika w JPK V7M i V7K. 
  Należy sprawdzić w programie Madar czy konfiguracja na potrzeby generowania plików JPK V7M i V7K jest poprawnie uzupełniona!
  Osoba fizyczna w opcji JPK - narzędzia - konfiguracja - zakładka: dekalracje powinna sprawdzić następujące pola:
  • nazwisko/nazwa - ma być wypełnione wyłącznie nazwisko podatnika (bez dopisków typu F.H.U itp) 
  • imię - ma być wyłącznie imię podatnika
  • data urodzenia - musi być wypełniona - inaczej podatnik będzie potraktowany w JPK jako osoba niefizyczna. 

  Sztuczna inteligencja już w programie Madar7 w chmurze

  Na koniec, trochę dla rozrywki, można zajrzeć w programie Madar 7 w chmurze do opcji CRM- Wiadomości gdzie na rozmowę czeka już nasz wirtualny przyjaciel, który dzięki implementacji chat GPT odpowie na większość pytań - niezależnie czy zapytamy o przepis na rosół czy o listę filmów fabularnych, w których występują żaby ;) 
  Wystarczy w polu dotyczy wpisać pytanie i kliknąć klawisz @send by już po chwili otrzymać odpowiedź.
  Mimo, że w tej chwili można uzyskać odpowiedź na pytanie "jakie elementy powinna zawierać faktura w myśl ustawy o VAT" to jest to bardziej zabawka ale  wkrótce dzięki implementacji sztucznej inteligencji AI do systemu Madar7 w chmurze mamy nadzieję, że realnie wspomoże ona naszych użytkowników w codziennej pracy. 


  piątek, 10 marca 2023

  Korekty JPK_VAT z deklaracją po 1 stycznia 2022 roku

  Przypominamy o obowiązku stosowania właściwego wariantu formularza JPK_VAT przy składaniu korekty:

  • za okresy rozliczeniowe sprzed października 2020 roku korygujemy przy wykorzystaniu struktury JPK_VAT(3).
  • za okresy rozliczeniowe od października 2020 roku do grudnia 2021 roku korekty należy składać na formularzach JPK_V7M(1) i JPK_V7K(1),
  • za okresy rozliczeniowe od stycznia 2022 roku korekty powinny być składane przy wykorzystaniu formularzy JPK_V7M(2) i JPK_V7K(2).

  Źródło: https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/wyjasnienia/korekty-jpk_vat-z-deklaracja-po-1-stycznia-2022-roku/

  piątek, 13 stycznia 2023

  PIT11_29 ważne informacje!

   


  W programach Madar uaktualniona została deklaracja PIT11_29. Przed sporządzeniem deklaracji należy zaktualizować program do najnowszej wersji (wersja min. X.2444). 

  PIT11 składany w tym roku znacząco zwiększył swoją objętość w stosunku do tego składanego w roku poprzenim. Ilość pól wzrosła z 98 do 126! stąd wymaga on szczególnie uważnego potraktowania.

  Program Madar zaczytuje dane do deklaracji PIT11 automatycznie jednak w rzadkich przypadkach zaczytane dane mogą być zaczytane niewłaściwie. Zawsze należy zweryfikować poprawność deklaracji przed jej wysyłką. 


  Ważne uwagi do PIT11_29

  Część F deklaracji (czyli przykładowo prace przy zbiorach, wynagrodzenie z prokury) należy uzupełnić ręcznie - dane nie przenoszą się automatycznie z programu lub też przenoszą się do niewłaściwych pól. 

  Część G - pola 106, 107, 108 należy wypełnić ręcznie (jeśli występują).

  Pola 109 i 114 czyli przychody zwolnione od podatku (np. dla podatników do 26 roku życia, pracujących seniorów) - wykazuje się do kwoty 85 528 zł. Jeśli podatnik zarobił więcej nadwyżkę należy wykazać w części E jednak program nie podzieli tych kwot automatycznie - należy to wykonać ręcznie.

  Przykład: podatnik do 26 roku życia zarobił w 2022 roku 100 000 zł - program wpisze tą kwotę do pola 109. Należy ręcznie skorygować wartość tego pola do kwoty 85 528 zł a pozostałą nadwyżkę czyli 14 472 zł (od której płacono zaliczki) należy rozliczyć w części E np w wierszu 2. 
   
  Pole 123 - składki członkowskie na rzecz związków zawodowych - program nie obsługuje tego pola - pracownicy z takim odliczeniem powinni być rozliczeni ręcznie.

  W deklaracji PIT11_29 z uzyskiwanych przez społeczeństwo przychodów w szczególny sposób wyodrębniono przychody:
  • podatników do 26 roku życia - część E wiersze 2, 7, 11, 13, część G pole 109
  • podatników, którzy osiągnęli wiek emerytalny - część E wiersze 3, 8, część G pole 114.
  Składki społeczne wykazywane są w trzech polach:
  • pole 97 - składki społeczne od dochodów zwolnionych (ulga dla młodych, ulga dla seniora itp),
  • pole 96 - składki społeczne od dochodów podatników do 26 roku życia i od ukończenia wieku emerytalnego od których były pobierane zaliczki na podatek
  • pole 95 - pozostałych podatników niewymienionych wyżej.
  Wszystkie składki zdrowotne wykazuje się w jednym polu tj. 122.

  wtorek, 10 stycznia 2023

  Witamy w 2023 roku!


  Wszystkim naszym klientom, partnerom i sympatykom życzymy w Nowym Roku 2023
  wszystkiego co najlepsze - prawdziwie niskich podatków ;) 

  Równocześnie pragniemy przekazać garść informacji przydatnych na początku roku:

  - w programach zaimplementowano nowe wskaźniki na rok 2023 (szczególnie związane z naliczaniem wynagrodzeń) stąd jeśli na listach płac nie jest wyszczególniana np ulga podatkowa czy stawka podatku należy zaktualizować program do najnowszej wersji (nie dotyczy chmur),

  - od stycznia 2023 roku zleceniobiorcy mają możliwość rozliczania zaliczek na PIT i uwzględniania ulg podatkowych tak jak u etatowców - w związku z powyższym jeśli zleceniobiorca ma mieć miesięcznie rozliczaną ulgę wówczas należy w Pracowniku na zakładce płace w polu kwota wolna wybrać 100%ulga zlecenie (rozliczana u jednego pracodawcy), 50% ulgi (rozliczana u dwóch pracodawców), 33% ulgi (rozliczana u trzech pracodawców). W zleceniu właściwa kwota pojawi się w polu ulga podatkowa i obniży ona zaliczkę.

  - obowiązującą deklaracją PIT11 za rok 2022 jest deklaracja w wersji 29 - dostępna w module Deklaracje - wybierz dokument - AKTUALNE. Należy jednak zwrócić uwagę na specyficzne warianty (zweryfikować poprawność) gdyż prace nad poprawkami do PIT11_29 wciąż trwają. 

  kolejne informacje zamieścimy wkrótce! 

  piątek, 8 lipca 2022

  Zmiany podatkowe od lipca 2022r. dla osób prowadzących działalność gospodarczą

  Zaktualizowano programy Madar w związku ze zmianami podatkowymi od lipca 2022r. dotyczącymi odób prowadzących działaność gospodarczą. Zmiany są dostępne w chmurze od wersji 8.2402. Programy instalowane należy zaktualizować samodzielnie do wersji 7.2402 (Madar7) 4.2402 (KPR Madar 4.0). Aktualizację wykonujemy bezpośrednio przez program w opcji Administracja - narzędzia - aktualizacja


  Zakres zmian

  Książka przychodów i rozchodów

  • Skala podatkowa - zmieniono stawkę podatku z 17% na 12%
  • Podatek liniowy - na rachunku wyników pojawiło się odliczenie od dochodu zapłaconych składek zdrowotnych do kwoty 8700zł (w oparciu o wprowadzone składki pracodawcy).

  Ryczałt ewidencjonowany

  Na rachunku wyników pojawiło się odliczenie od przychodu, w wysokości 50% składek na ubezpieczenie zdrowotne (w oparciu o wprowadzone składki pracodawcy).

  UWAGA! Nadal należy samodzielnie obliczyć Dochód miesięczny dla ZUS aby określić podstawę składki zdrowotnej jeżeli podatnik notował w poprzednich miesiącach stratę.

  Zachęcamy także do zapoznania z postem -
  Jak czytać rachunek wyników z KPiR i Ryczałtu?

  niedziela, 26 czerwca 2022

  MADAR wspiera ngo-sy

  Bez wsparcia i zaangażowania osób i firm w działania w sektorze ngo wiele inicjatyw nie miałoby szansy na powodzenie. I nie chodzi czasem o wielkie rzeczy – ale drobne działania, jak użyczenie sprzętu komputerowego, drukarek, naszego oprogramowania MADAR do rozliczeń projektu, pomocy w transporcie rzeczy czy ludzi, pomoc w trakcie zajęć chociażby przy utwardzaniu rzeczy z modeliny. 

  ..

  Dlatego wsparliśmy projekt Klub Młodzieżowy na Zandce, pomagający lokalnej zabrzańskiej społeczności młodych ludzi w lepszym starcie w przyszłości.   A to udało się w projekcie zrobić: