poniedziałek, 7 września 2020

Nowy Jednolity Plik Kontrolny z deklaracją VAT (JPK_V7M oraz JPK_V7K) w programach Madar


Jesienią zaczyna obowiązywać nowy JPK, który jest połączeniem dotychczasowej struktury JPK_VAT i deklaracji VAT7. Nowa struktura JPK_V7M będzie tak jak dotychczas składana co miesiąc do 25 dnia za miesiąc poprzedni (dla podmiotów rozliczających się kwartalnie - JPK_V7K). Nowa struktura pierwszy raz zaczyna obowiązywać za październik 2020 - pierwszy raz będzie więc składana do 25 listopada (za październik).
Więcej informacji na tamat nowej struktury Ministerstwo Finansów opublikowało na swoich stronach w Broszurze informacyjnej dot. struktury JPK_VAT z deklaracją (JPK​_V7M, JPK​_V7K)

Madar pracuje nad dostosowaniem swoich programów do nowych przepisów w tym zakresie - informacje o kolejnych udostępnionych postępach prac będą przekazywane sukcesywnie w tym poście.
[OSTATNIA AKTUALIZACJA: 06.11.2020 12:14]

Sporządzanie nowego JPK_V7M

Nowa struktura JPK_V7M składa się z dwóch części - pierwsza część to część deklaracyjna (dawna deklaracja VAT7), druga część to część ewidencyjna (dawny JPK_VAT). W programach Madar w module Deklaracje należy sporządzić deklarację o nazwie v7m_1. Deklarację v7m_1 sporządza się analogicznie jak sporządzało się deklarację VAT7 z tą różnicą, iż po jej zapisaniu nie wysyła się jej z modułu Deklaracje. Następnie należy w module JPK wygenerować plik tak jak dotychczas, z tą różnicą, iż w polu struktura wybiera się V7M. Generowanie nowego pliku JPK_V7M spowoduje "doklejenie" do niego wcześniej sporządzonej deklaracji v7m_1. Nowy JPK_V7M wysyła się raz - i tylko z modułu JPK. 
Więcej informacji na temat generowania i wysyłki nowego JPK_V7M znajduje się w poście:

 

Sporządzanie nowego JPK_V7K

Nowa struktura JPK_V7K składa się z dwóch części - pierwsza część to część deklaracyjna (dawna deklaracja VAT7), druga część to część ewidencyjna (dawny JPK_VAT). Ustawodawca określił, iż JPK_V7K składany jest co miesiąc . Za pierwsze dwa miesiące kwartału składana jest wyłącznie część ewidencyjna natomiast za trzeci miesiąc kwartału składana jest część deklaracyjna za cały kwartał (deklaracja za 3 miesiące) wraz z częścią ewidencyjną wyłącznie za trzeci miesiąc kwartału.

Przykład rozliczenia kwartalnego
JPK_V7K tylko część ewidencyjną za styczeń – przedsiębiorca wyśle do 25 lutego
JPK_V7K tylko część ewidencyjną za luty – przedsiębiorca wyśle do 25 marca
JPK_V7K część ewidencyjną za marzec oraz część deklaracyjną za styczeń, luty i marzec – przedsiębiorca wyśle do 25 kwietnia

Sporządzenie nowego JPK_V7K w programach Madar wygląda następująco:
 • JPK_V7K składane za pierwszy i drugi miesiąc kwartału - w module JPK wygenerować plik tak jak dotychczas, z tą różnicą, iż w polu struktura wybiera się V7K ewidencja
 • JPK_V7K składany za trzeci miesiąc kwartału -  w module deklaracje należy dopisać deklarację vat7k_1 (dawna VAT7K). Następnie w module JPK wygenerować plik ze strukturą V7K + Deklaracja, podając okres ostatniego miesiąca kwartału. W wygenerowanym pliku JPK_V7K znajdzie się również sporządzona wcześniej deklaracja v7k_1.
  Plik JPK_V7K wysyła się raz, tylko z modułu JPK.
Więcej informacji na temat generowania i wysyłki nowego JPK_V7K znajduje się w poście:


Oznaczanie dokumentów zakupu datą wpłynięcia dokumentu

Nowy JPK_V7M przewiduje oznaczanie dokumentów zakupu datą wpływu. Podanie daty wpływu jest opcjonalne - jeśli data wpływu jest tożsama z datą dokumentu wówczas daty wpływu nie podaje się.

 
PoleWarunku stosowaniaOznaczanie w programach Madar
w Rejestrze VATprzy wprowadzaniu dokumentu*
data wpływu Data wpływu dowodu zakupu (pole opcjonalne). Podaje się datę wpływu dowodu zakupu, o ile jest inna niż data zakupu. W przypadku tożsamej daty zakupu i daty wpływu - pole pozostaje puste.na zakładce dokument pole  data wpływu lub na zakładce uwagi w polu wpłynęło przy wprowadzaniu dokumentu PZ do Magazynu należy kliknąć klawisz uwagi następnie zakładka księgowość wypełnić pole data wpływu

Oznaczanie dostaw towarów i świadczenia usług GTU

Nowy JPK_V7M wymaga oznaczania dokumentów sprzedaży symbolem GTU. Faktura, która zawiera dostawy lub usługi sklasyfikowane w poniższej tabeli musi być oznaczona odpowiednim symbolem (lub symbolami) GTU. Oznaczenia GTU nie dotyczą zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej oraz zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami oraz nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej. Oznaczeń GTU nie należy stosować także do transakcji zakupu skutkujących pojawieniem się podatku należnego (np. WNT, import usług).

GTU_01Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.
GTU_02 Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy.
GTU_03 Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.
GTU_04 Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.
GTU_05 Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy.
GTU_06 Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy.
GTU_07 Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10.
GTU_08 Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy. 17
GTU_09 Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.).
GTU_10 Dostawa budynków, budowli i gruntów.
GTU_11 Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532).
GTU_12 Świadczenie usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.
GTU_13 Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

W programach Madar lista symboli GTU została zaimplementowana w trzech miejscach:
 • w towarze (w katalogu Towary) można wyedytować dowolną pozycję i na zakładce parametry znajduje się pole GTU, gdzie można oznaczyć edytowany towar odpowiednim symbolem 
 • w dokumencie sprzedaży (na fakturze wystawianej z Księgowości) pod klawiszem [i]
 • w rejestrze VAT na zakładce dokument oraz rozksięgowanie automatyczne. Istnieje także możliwość ustawienia GTU w szablonach księgowych.

  Więcej informacji na temat oznaczania symbolami GTU można znaleźć w poście:

  JPK_V7M - w jaki sposób prowadzić wymaganą ewidencję w zakresie obowiązkowych oznaczeń transakcji i dokumentów


Oznaczanie niektórych rodzajów dokumentów sprzedaży

JPK_V7M wymaga oznaczania niektórych dokumentów sprzedaży. W pliku JPK_V7M specjalnie oznaczone muszą być, w następujący sposób, dokumenty: 

SymbolWarunku stosowaniaOznaczanie w programach Madar
w Rejestrze VATprzy wprowadzaniu dokumentu
RODokument zbiorczy wewnętrzny zawierający informację o sprzedaży z kas rejestrujących.raport kasowy dopisany do rejestru  sprzedaż utargi DET otrzymuje oznaczenie z automatukażdy wystawiony w systemie paragon lub paragon fiskalny jest sumowany w pliku JPK do zbiorczego utargu z kas rejestrujących i oznaczenie otrzymuje z automatu
Inne sposoby oznaczania RO w poście
FPFaktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy (faktura do paragonu) W przypadku braku wymienionych oznaczeń – pole pozostaje puste.faktura dopisana do rejestru  faktura do paragonu otrzymuje oznaczenie z automatua) wystawiona faktura do paragonu w module Księgowość otrzymuje oznaczenie z automatu

b) wystawiona faktura (zarówno z modułu Księgowość jak i Magazyn (Handel), do której wykonano wydruk paragonu z opcji fiskalne - druk fiskalny 
otrzymuje oznaczenie z automatu
Inne sposoby oznaczania FP w poście
WEWDokument wewnętrzny, przykład: przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, dokument zbiorczy dotyczący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej.na zakładce uwagi zaznaczyć pole [V] wewnętrznya) wystawiona faktura FW (reklama) w module Księgowość otrzymuje oznaczenie z automatu

b) wystawiona 
faktura wewnętrzna w module Handel (Magazyn) otrzymuje oznaczenie z automatu


Oznaczanie niektórych procedur przy transakcjach sprzedaży

JPK_V7M wymaga oznaczania niektórych procedur stosowanych przy transakcjach sprzedaży. Oznaczenia (symbole), którymi należy oznaczać daną procedurę w JPK_V7M przedstawia poniższa tabela. 

SymbolWarunku stosowaniaOznaczanie w programach Madar
w Rejestrze VATprzy wprowadzaniu dokumentu*
SW Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy. na zakładce księgowanie automatyczne w polu GTU wybrać u dołu listy symbol SWprzy wystawianiu dokumentu wybrany towar z katalogu Towarów (np. dostawa kurierska) musi być oznaczony na zakładce parametry w polu GTU symbolem SW
EE Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy. na zakładce księgowanie automatyczne w polu GTU wybrać u dołu listy symbol EEprzy wystawianiu dokumentu wybrany towar z katalogu Towarów musi być oznaczony na zakładce parametry w polu GTU symbolem EE
TP Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy. na zakładce uwagi zaznaczyć pole [V] powiązanypod klawiszem uwagi na zakładce księgowanie zaznaczyć pole [V] powiązany

Istnieje możliwość by dla danego kontrahenta każda faktura była domyślnie oznaczona symbolem TP - w tym celu należy edytować kontrahenta i w polu rodzaj wybrać FV + powiązany (TP)
TT_WNT Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy. na zakładce uwagi zaznaczyć pole [V] trójstronna
(dokument dopisany do rejestru WNT)
należy oznaczyć w rejestrze VAT po wystawieniu dokumentu
TT_D Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy. na zakładce uwagi zaznaczyć pole [V] trójstronna
(dokument dopisany do rejestru WDT)
należy oznaczyć w rejestrze VAT po wystawieniu dokumentu
MR_T Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy. na zakładce dokument w polu wariant należny wybrać art 119 (turystyka)przy wystawianiu dokumentu faktura marża z rozwijalnej listy pod polem płatność wybrać art 119 (turystyka)
MR_UZ Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy. na zakładce dokument w polu wariant należny wybrać art 120 (towary używane)przy wystawianiu dokumentu faktura marża z rozwijalnej listy pod polem płatność wybrać art 120 (towary używane)
I_42 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import). na zakładce dokument w polu wariant VAT wybrać WDT procedura celna 42przy wystawianiu dokumentu WDT z rozwijalnej listy pod polem płatność wybrać WDT procedura celna 42
I_63 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import). na zakładce dokument w polu wariant VAT wybrać WDT procedura celna 63przy wystawianiu dokumentu WDT z rozwijalnej listy pod polem płatność wybrać WDT procedura celna 63
B_SPV Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy. na zakładce dokument w polu wariant VAT wybrać B_SPVprzy wystawianiu dokumentu WDT z rozwijalnej listy pod polem płatność wybrać B_SPV
B_SPV_DOSTAWA Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy. na zakładce dokument w polu wariant VAT wybrać B_SPV_DOSTAWAprzy wystawianiu dokumentu WDT z rozwijalnej listy pod polem płatność wybrać B_SPV_DOSTAWA
B_MPV_PROWIZJA Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy. 20wkrótce!wkrótce!
MPP Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Oznaczenie MPP należy stosować do faktur o kwocie brutto wyższej niż 15 000,00 zł, które dokumentują dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy.na zakładce uwagi zaznaczyć pole [V] split paymentpod klawiszem uwagi na zakładce księgowanie zaznaczyć pole [V] split payment
* dotyczy wystawiania dokumentów zarówno z modułu magazynowego (Handel) jak i z Księgowości


Oznaczanie niektórych rodzajów dokumentów zakupu

JPK_V7M wymaga oznaczania niektórych dokumentów zakupu. Oznaczenia (symbole), którymi należy oznaczać dany dokument w JPK_V7M przedstawia poniższa tabela. 
SymbolWarunku stosowaniaOznaczanie w programach Madar
w Rejestrze VATprzy wprowadzaniu dokumentu
MKFaktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy.na zakładce uwagi zaznaczyć pole [V] metoda kasowapod klawiszem uwagi na zakładce księgowanie zaznaczyć pole [V] metoda kasowa
VAT_RRFaktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy.
faktura dopisana do rejestru  faktura VAT RR otrzymuje oznaczenie z automatuwystawiona faktura RR w module Księgowość otrzymuje oznaczenie z automatu
WEWDokument wewnętrzny, przykład: dokonanie rocznej korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą współczynnika odliczenia podatku naliczonego.na zakładce uwagi zaznaczyć pole [V] wewnętrznywkrótce!


Oznaczanie niektórych procedur przy transakcjach zakupu

JPK_V7M wymaga oznaczania niektórych procedur stosowanych przy transakcjach zakupu. Oznaczenia (symbole), którymi należy oznaczać daną procedurę w JPK_V7M przedstawia poniższa tabela. 
SymbolWarunku stosowaniaOznaczanie w programach Madar
w Rejestrze VATprzy wprowadzaniu dokumentu*
IMP Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy. dokument należy wprowadzić do rejestru VAT od importuwkrótce!
MPP Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Oznaczenie MPP należy stosować do faktur o kwocie brutto wyższej niż 15 000,00 zł, które dokumentują dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy.

na zakładce uwagi zaznaczyć pole [V] split paymentwkrótce!
* dotyczy wystawiania dokumentów zarówno z modułu magazynowego (Handel) jak i z Księgowości

Więcej informacji wkrótce!

Zobacz także:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.