piątek, 1 kwietnia 2016

Zasiłek macierzyński podwyższony do wysokości świadczenia rodzicielskiego


Od 1 stycznia 2016, zgodnie z art.31 ust.3a-3c w przypadku gdy miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, jest niższa niż kwota świadczenia rodzicielskiego - kwotę zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych podwyższa się do wysokości świadczenia rodzicielskiego *).

Kwotę podwyższenia w deklaracjach ZUS:
1) w styczniu lub w lutym 2016 r. należy rozliczyć świadczenie łącznie z zasiłkami macierzyńskimi, z użyciem kodu świadczenia/przerwy właściwego dla dokonywanej: 311, 319 lub 325

2) od dnia 1 kwietnia 2016 r. dodany został nowy kod świadczenia/przerwy:
329 - podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego,

W programie MADAR zostało wprowadzone dodatkowe pole - widoczne przy zasiłkach macierzyńskich
46 dod.świadczenie

przekazywane do Płatnika z kodem 329.

Szczegółowy opis użycia: Płace - zasiłek macierzyński a świadczenie rodzicielskie


(*) Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Obecnie wynosi 1000 zł netto (bez podatku i ZUS).
Przepisy

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1217) http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20150001217&type=3


Art. 7. W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159 oraz z 2015 r. poz. 1066) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 31 po ust. 3 dodaje się ust. 3a–3c w brzmieniu:

„3a. W przypadku gdy miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, obliczonego zgodnie z ust. 1–3, jest niższa niż kwota świadczenia rodzicielskiego, określonego w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.19)), kwotę zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych podwyższa się do wysokości świadczenia rodzicielskiego.

3b. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 3a, podlega finansowaniu z budżetu państwa w ramach dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

3c. W przypadku gdy zasiłek macierzyński przysługuje za część miesiąca, podwyższenie, o którym mowa w ust. 3a, ustala się proporcjonalnie do okresu, za który jest wypłacany zasiłek macierzyński.”;


Art. 5. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.7)) wprowadza się następujące zmiany:

(...)

2) po art. 52e dodaje się art. 52f w brzmieniu:
„Art. 52f. Zwalnia się od podatku dochodowego:
1) zasiłek macierzyński przyznany na podstawie art. 20,
2) kwoty podwyższenia uposażenia oraz kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego przyznane na podstawie art. 21
− ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1217).”.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.