wtorek, 17 lipca 2012

Zaliczka na podatek dochodowy przy umowach zlecenie i o dzieło a progresja podatkowa.

Zgodnie z przepisami w roku 2012, podatek od osób fizycznych wynosi 18% minus kwota zmniejszająca podatek dla dochodów do kwoty 85 528,00zł, oraz 32% z przyrostu ponad tę kwotę. W przypadku umów o pracę sposób poboru zaliczek przez płatnika jest powszechnie znany. Natomiast powstaje kwestia, w jaki sposób płatnik powinien pobrać zaliczki od umów o dzieło i umów zleceń? Czy jeśli zleceniodawca wystawia umowę cywilnoprawną na kwotę wyższą niż 85 528,00zł lub gdy wystawia kolejną taką umowę, która przekroczy te kwotę w danym roku, to powinien pobrać wyższe zaliczki zgodnie z progresją podatkową? Mimo, że odpowiedź wydaje się prosta i oczywista to okazuje się, że wcale taka nie jest.

Obowiązki przedsiębiorcy będącego zleceniodawcą, jako płatnika, w tym zakresie zostały uregulowane w art. 41 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ust. 1 tego przepisu mówi, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenie społeczne, najniższą stawkę podatku określoną w skali podatkowej na dany rok.

Nie ma przepisów, które dają płatnikowi prawo do samodzielnego stosowania wyższej stawki podatku przy ustalaniu zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia zaliczanego do tego źródła przychodów. Nie oznacza to jednak, że powyższe nie jest możliwe. Art. 41a Updof mówi bowiem, że płatnik, na wniosek podatnika, oblicza i pobiera w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy, stosując zamiast najniższej stawki określonej w skali podatkowej wyższą stawkę podatkową określoną w tej skali.

Zleceniodawca powinien zatem przy ustalaniu zaliczki od wynagrodzenia zleceniobiorcy (niezależnie od wartości wystawionych umów cywilnoprawnych) uwzględnić najniższą stawkę podatku przewidzianą w skali podatkowej, czyli 18%. Bez znaczenia pozostaje tutaj fakt, że wartość tego wynagrodzenia przekroczy górną granicę pierwszego progu podatkowego. Dopiero złożenie stosownego wniosku przez zleceniobiorcę uprawni zleceniodawcę do poboru zaliczki na podatek wg stawki 32%. Co istotne jednak, zleceniobiorca nie ma obowiązku takiego oświadczenia złożyć!

Zapraszamy do zapoznania się z programem wspierającym pracę w działach kadrowo - płacowych "Personel MADAR"


Madar a progresja podatkowa przy umowach o dzieło i zleceniach.

W związku z wyżej przytoczonymi regulacjami prawnymi programy jak Madar 7 czy Personel, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy uwzględniają zawsze najniższą, aktualnie obowiązującą stawkę podatku.

W przypadku, w którym zleceniobiorca złoży stosowne oświadczenie i zobowiąże tym samym zleceniodawcę do pobrania wyższej stawki podatku, należy w programie wystawić pierwszą umowę na kwotę 85 528,00zł i drugą umowę o wartości przyrostu ponad tę kwotę z wyższą stawką podatku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.