wtorek, 17 stycznia 2012

Akcyza na węgiel od 02.01.2012

Opodatkowanie wyrobów akcyzowych: węgla kamiennego, węgla brunatnego i koksu,
określanych terminem „wyroby węglowe”, reguluje ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o
podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.).
Od 2 stycznia 2012 obowiązuje też Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy.


Obowiązki podmiotów dokonujących obrotu węglem i koksem niepodlegającym zwolnieniu z akcyzy

Podmioty, które dokonują obrotu węglem lub koksem nieobjętymi zwolnieniem od akcyzy, będą podlegać obowiązkowi:
 • składania właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracji podatkowych według ustalonego wzoru,
 • obliczania i wpłacania akcyzy na rachunek właściwej izby celnej w wysokości 1,28 zł/1 gigadżul (GJ).

Podstawa opodatkowania

Podstawą opodatkowania wyrobów węglowych jest ich wartość opałowa, wyrażona w gigadżulach. Do celów poboru akcyzy są ustalone wartości opałowe, które wynoszą:
 • dla węgla (kod CN 2701) 23,8 GJ/1000kg
 • dla węgla brunatnego (kod CN 2702) 8,6 GJ/1000kg
 • dla koksu (kod CN 2704) 27,5 GJ/1000kg

Zwolnienia od akcyzy - dla celów opałowych

1 stycznia 2012 roku kończy się ogólne zwolnienie od akcyzy dla węgla i koksu, przeznaczonych do celów opałowych. W związku z tym od dnia 2 stycznia 2012 roku wyroby te będą podlegać opodatkowaniu akcyzą na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.). Przewidziano jednak szereg zwolnień przedmiotowych od akcyzy. Zwolnienie od akcyzy dla węgla i koksu zużywanych przez:
 • gospodarstwa domowe,
 • organy administracji publicznej,
 • jednostki Sił Zbrojnych RP,
 • podmioty systemu oświaty,
 • żłobki i kluby dziecięce,
 • podmioty lecznicze,
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej
 • organizacje, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
WAŻNE! Należy pamiętać, aby każdorazowo potwierdzić dostawcy odbiór dostarczonego węgla lub koksu na dokumencie dostawy.

Zwolnienie od akcyzy - dla celów produkcji energii

Zwolnienie od akcyzy obejmuje również węgiel i koks zużywane:
 • w procesie produkcji energii elektrycznej,
 • w procesie produkcji wyrobów energetycznych,
 • do przewozu towarów i pasażerów koleją,
 • do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,
 • w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w leśnictwie,
 • w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej,
 • przez zakłady energochłonne do celów opałowych,
 • przez podmioty gospodarcze, w których wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.
WAŻNE! Korzystanie z powyższych zwolnień będzie wymagało prowadzenia przez podmiot zużywający ewidencji tych wyrobów. Ewidencja węgla lub koksu powinna być przechowywana do celów kontroli przez okres 5 lat.

Warunki uprawniające podmioty do obrotu węglem i koksem podlegającym zwolnieniu od akcyzy

Do dokonywania obrotu węglem i koksem podlegającym zwolnieniu od akcyzy, między innymi do sprzedaży tych wyrobów podmiotom zużywającym korzystającym z tego zwolnienia, będą uprawnione podmioty zwane pośredniczącymi podmiotami węglowymi, pod warunkiem:
 • pisemnego powiadomienia właściwego naczelnika urzędu celnego o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako tzw. pośredniczący podmiot węglowy,
 • posiadania potwierdzenia złożenia tego powiadomienia,
 • dołączenia do przemieszczanych wyrobów węglowych dokumentu dostawy sporządzonego zgodnie z wzorem określonym przez Ministra Finansów, a także uzyskanie na nim potwierdzenia dostarczenia tych wyrobów odbiorcy.
Dokument dostawy powinien być przechowywany do celów kontroli przez okres 5 lat.

Opodatkowanie ubytków węgla i koksu

Należy pamiętać, że opodatkowaniu akcyzą podlegają również ponadnormatywne ubytki, czyli wszelkie straty węgla i koksu przemieszczanych lub magazynowanych przez pośredniczący podmiot węglowy. Normy dopuszczalnych ubytków węgla i koksu ustala właściwy naczelnik urzędu celnego na wniosek zainteresowanych podmiotów albo z urzędu.
[Źródło: Podate akcyzowy - ulotka mf.gov.pl

Inne dokumenty i rozporządzenia:

Obieg dokumentu dostawy w obrocie wyrobami węglowymi


Opodatkowanie węgla i koksu od dnia 2 stycznia 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy.


Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.