wtorek, 21 stycznia 2014

Fakturowanie - zmiany w przepisach 2014

Od 1 stycznia 2014r. obowiązują nowe zasady związane z fakturowaniem. Zasady wystawiania faktur oraz sposobu ich ewidencji można znaleźć w Dziale XI, Rozdział I, art. 106 ustawy o podatku od towarów i usług (ustawy o VAT). Poniżej przedstawiono wybrane, kluczowe zmiany, które obowiązują od początku tego roku.

Nowe terminy wystawiania faktur od 1 stycznia 2014 r

Zgodnie z artykułem 106i ust. 1 wspomnianej Ustawy, faktura musi zostać wystawiona nie później niż 15. dnia miesiąca po miesiącu, w którym wystąpiła dostawa towaru lub wykonanie usługi.


W związku ze zmianami wprowadzonymi wspomnianą wyżej ustawą, od początku przyszłego roku zmieni się podstawowa zasada dotycząca terminu wystawienia faktury.
Zgodnie z nowym art. 106i ust. 1 ustawy o VAT, faktura będzie musiała zostać wystawiona nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Zasada ta ma również zastosowanie do wystawiania faktur zaliczkowych - w tym wypadku również istnieje obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej najpóźniej do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy.


Odstępstwami od powyższych prawidłowości, które przewidział ustawodawca, są w szczególności:
- w przypadku usług budowlanych lub budowlano-montażowych - fakturę wystawia się nie później niż 30 dnia od dnia wykonania usługi,
- w przypadku dostawy książek drukowanych (poza mapami i ulotkami), gazet, czasopism i magazynów drukowanych (PKWiu ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1), fakturę wystawia się w ciągu 60 dni od dnia wydania towarów,
- w przypadku świadczenia usług druku książek drukowanych (poza mapami i ulotkami), gazet, czasopism i magazynów drukowanych (PKWiu ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1 w ciągu 60 dni od dnia wydania towarów,(z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, które stanowią import usług), fakturę wystawia się najpóźniej w 90. dniu od dnia wykonania czynności,
- w przypadku dostawy książek drukowanych (z wyłączeniem map i ulotek) oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych, gdy umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw, fakturę należy wystawić w ciągu 120 dni od daty pierwszego wydania towarów,
- w przypadku nie zwrócenia przez nabywcę opakowania zwrotnego, które objęte zostało kaucją należy wystawić fakturę 7 dnia od określonego umownie dnia zwrotu opakowania,
- w przypadku nie zwrócenia przez nabywcę opakowania zwrotnego, które objęte zostało kaucją należy wystawić fakturę 60 dnia od wydania opakowania, jeśli w umowie nie określono terminu jego zwrotu.

Terminy wcześniejszego wystawiania faktur


Możliwe jest wcześniejsze wystawianie faktur. Przepisy umożliwiają (zgodnie z art 106i ust. 7 ustawy o VAT) wystawienie faktury nie wcześniej niż 30 dni przed:
- dostawą towaru lub wykonaniem usługi,
- otrzymaniem całości lub części zapłaty przed dostawą towau lub wykonaniem usługi.

Jeśli na fakturze zawarto informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy, to wówczas możliwe jest wystawienie faktury przed 30 dniem, w następujących sytuacjach:
- usługa świadczona jest w taki sposób, że okresy płatności lub rozliczeń następują po sobie, również w przypadku usług ciągłych z płatnościami rzadszymi niż rok,
- dostawa towarów z następującymi po sobie okresami płatności lub rozliczeń,
- dostawy i usługi, dla których nie należy dokumentować fakturą otrzymanych zaliczek (z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów).

Faktury zaliczkowe

Zgodnie z przepisami wprowadzonymi od początku 2014 roku podatnik musi wystawić fakturę, najpóźniej w 15 dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał zapłatę (zaliczka lub całość należności). Faktura zaliczkowe nie mogą być jednakże wystawiane wcześniej niż na 30. dni przed otrzymaniem zaliczki czy całości zapłaty przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

W świetle nowego art. 106i ust. 2 ustawy o VAT, od początku roku 2014, w przypadku otrzymania zaliczki lub całości należności podatnik będzie zobowiązany wystawić fakturę nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano zapłatę. Do dnia 31 grudnia 2013 r. podatnik wciąż ma obowiązek wystawiać faktury zaliczkowe najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia otrzymania tejże zaliczki. Faktury zaliczkowa nie może być jednak wystawiona wcześniej niż 30 dni przed otrzymaniem zaliczki lub całości zapłaty przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

W określonych poniżej przypadkach podatnik nie ma obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych:
- wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów,
- dostawa energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
- usługi telekomunikacyjne i radiokomunikacyjne,
- usługi najmu, dzierżawy, leasingu lub usługi o podobnym charakterze,
- usługi ochrony osób oraz usługi ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
- usługi stałej obsługi prawnej i biurowej,
- usługi związane z nieczystościami, wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy.

Faktury zbiorcze

Do ustawy, która obowiązuje od początku 2014 r. nie wprowadzono przepisów, które wprost świadczyły by o możliwości wystawiania faktur zbiorczych. Z racji jednak tego, iż przedłużono termin wystawienia faktury i możliwe jest wystawienie faktury, która dokumentuje całomiesięczną sprzedaż na rzecz jednego kontrahenta, to można stwierdzić, iż taka regulacja spełnia założenia faktury zbiorczej.

Faktury na żadanie

W przypadkach transakcji z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej oraz transakcji zwolnionych od podatku od towarów i usług zostały wprowadzone (niżej opisane) odrębne terminy wystawiania faktur na żądanie.
Fakturę należy wystawić do 15 dnia miesiąca włącznie, po miesiącu w którym nastąpiła dostawa towarów, wykonano usługę lub otrzymano zaliczkę jeśli nabywca zażąda wystawienia faktury najpóźniej z upływem tego miesiąca. Jeśli natomiast żądanie takie będzie zgłoszone po upływie miesiąca w którym nastąpiła dostawa, wykonanie usługi lub otrzymanie zaliczki wówczas podatnik musi wystawić fakturę w ciągu 15 dni od zgłoszenia żądania. Jeśli natomiast kupujący zgłosi żądanie po upływie 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiła dostawa, wykonanie usługi lub otrzymanie zaliczki, wówczas sprzedający nie ma obowiązku wystawiania faktury jednak może to dobrowolnie uczynić jednak do 15 dnia po otrzymaniu żądania.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.