poniedziałek, 20 lipca 2015

Kadry i płace - co, gdzie i jak - czyli o możliwościach programu

Pracownicy

Podstawową bazą wykorzystywaną w programie jest katalog pracowników (personel), który wiąże ewidencje kadrowe oraz rachuby. Dane stąd pobierane są do deklaracji do Urzędu Skarbowego oraz ZUS.
W programie prowadzona jest wspólna baza pracowników (kartoteki osobowej) w ramach całego systemu płacowo - kadrowego.
Przebieg pracy

Rejestrowanie przebiegu pracy zawodowej pracowników wprowadzany jest w opcji umowy o pracę , w szczególności ewidencjonuje się tam:

  • informacje o zatrudnieniach w poprzednich przedsiębiorstwach - w kwestionariuszu osobowym
  • przebieg pracy zawodowej w bieżącym przedsiębiorstwie: zmiany stawek zaszeregowania, stanowiska, etatu, przyporządkowanie do działu/budowy itp.
  • wszystkich umów o prace w bieżącym miejscu zatrudnienia, angaży (przeszeregowań) w ramach umów o pracę. 

Istnieje możliwość definiowania własnego słownika opisów stanowisk pracy (kod stanowiska oraz opis słowny), zawodów oraz grup zawodowych korzystając z bazy kategorii.
Możliwy jest wydruk dokumentów wynikających z Kodeksu Pracy wg definiowalnych szablonów.

Czas pracy

W programie możliwe jest prowadzenie ewidencji czasu pracy dla każdego pracownika z uwzględnieniem ewidencji dni i godzin przepracowanych, absencji, godzin nadliczbowych, zmianowych, nocnych - jak również obsługa harmonogramów czasu pracy.
Czas pracy rozliczany jest w module plan pracy .
Pomocniczymi modułami, z których dane "spływają" do planu pracy, są
  • absencje - służące ewidencji nieobecności wprowadzanej według dokumentów (zwolnienia lekarskie, karty urlopowe),
  • RCP - moduł rejestracji przyjść i wyjść pracowników.  Istnieje możliwość obsługi ewidencji czasu pracy z wykorzystaniem transmisji danych z systemu obsługującego rejestratory RCP.

Wynagrodzenie

W programie istnieje możliwość obsłużenia różnych systemów wynagrodzeń z możliwością przyporządkowania w jednym miesiącu różnych systemów jednemu pracownikowi np. godzinowy
i akordowy.
Wynagrodzenie osób zatrudnionych z tytułu umowy o pracę obliczane jest w opcji pensje.

Podstawowe składniki płac wprowadzane są:
- 22 pensja zasadnicza - opcja: umowy o pracę, pole: stawka

Pozostałe składniki można zdefiniować w opcji składniki.


W prostych przypadkach możliwe jest korzystanie z tej opcji bez wypełniania danych kadrowych (oprócz danych pracowników). Jednak zaleca się prowadzenie pełnej ewidencji w umowach oraz planie pracy.


Naliczanie wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń, o dzieło i innych możliwe jest w opcji zlecenia. Tam też wprowadza się dane dotyczące zasiłków wypłacanych przez ZUS oraz składek płaconych przez właścicieli i osoby współpracujące, a także przychodów z tytułu wynajmu. Oprócz danych umieszczonych w bazie pracowników w zasadzie nie jest potrzebna inna ewidencja kadrowa.


Szkolenia

W programie możliwa jest ewidencja szkoleń, kursów oraz badań w module badania.
System sygnalizuje w postaci raportu fakt i termin utraty szkoleń, badań oraz uprawnień dla każdego
pracownika.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.